Instrukcije za uplatu kotizacije u valuti RSD
Primaoc: UNIVERZITET U BEOGRADU -
FAKULTET SPORTA I FIZIČKOG VASPITANJA U BEOGRADU,
Blagoja Parovića 156, Beograd.
Svrha plaćanja: Registracija – kotizacija za učešće na Međunarodnoj naučnoj konferenciji
Račun primaoca: 840 - 4536760 - 15
Model i poziv na broj:
(odobrenje)
97 88-02305-742321-00-04-940
Kotizacija: *
Puna kotizacija * 100 Є po prijavljenom radu
Studenti * 30 Є po prijavljenom radu
* Napomena za sve uplatioce: Korisnik treba da dobije pun iznos kotizacije.