Instrukcije za uplatu kotizacije u valuti RSD
Primaoc: UNIVERZITET U BEOGRADU - FAKULTET SPORTA I FIZIČKOG VASPITANJA U BEOGRADU
Blagoja Parovića 156, Beograd.
Svrha plaćanja: Registracija – kotizacija za učešće na Međunarodnoj naučnoj konferenciji
Račun primaoca: 840 - 4536760 - 15
Model i poziv na broj:
(odobrenje)
97 88-02305-742321-00-04-940
Kotizacija:
Puna kotizacija 90 Є Pre 20. novembra 2019. 120 Є Posle 20. novembra 2019.
Studenti 30 Є Pre 20. novembra 2019. 30 Є Posle 20. novembra 2019.