Otvaranje Konferencije 2017 – pozdravni govor
Dr Sanja Mandarić, vanredni profesor i dr Saša Jakovljević, redovni profesor, Dekan Univerzitet u Beogradu Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.
Konferencijia 2017: „Praćenje efekata motornog učenja – pamćenje i transfer naučenog“
Dr Đurđica Miletić, redovni profesor, Univerzitet u Splitu, Kineziološki fakultet.
Konferencijia 2017: „Kardiovaskularno starenje, srčana insuficijencija i fizička aktivnost”
Dr Đorđe Jakovljević, vanredni profesor, Univerzitet u Njukastlu, Institut za celularnu medicinu.
Konferencijia 2017:
3
Konferencijia 2017:
4
Konferencijia 2017:
Dr Branislav Jevtić, redovni profesor, Dekan Univerzitet u Beogradu Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.
Konferencijia 2017:
6
Konferencijia 2017:
7
Instrukcije za uplatu kotizacije u valuti RSD
Primaoc: UNIVERZITET U BEOGRADU - FAKULTET SPORTA I FIZIČKOG VASPITANJA U BEOGRADU
Blagoja Parovića 156, Beograd.
Svrha plaćanja: Registracija – kotizacija za učešće na Međunarodnoj naučnoj konferenciji
Račun primaoca: 840 - 4536760 - 15
Model i poziv na broj:
(odobrenje)
97 88-02305-742321-00-04-940
Kotizacija:
Puna kotizacija 90 Є Pre 20. novembra 2019. 120 Є Posle 20. novembra 2019.
Studenti 30 Є Pre 20. novembra 2019. 30 Є Posle 20. novembra 2019.