Magistarski radovi Štampa El. pošta

Kooperativni online bibliografski sistem i servisi COBISS
Magistarski radovi odbranjeni na FSFV

Registar naslova
Imenski registar
Predmetni registar

1
AĆIMOVIĆ, Dejan
        Komparativna analiza aerobne i anaerobne radne moći i kapaciteta sportista, trkača, čija se aktivnost obavlja u aerobnim, odnosno anaerobnim uslovima : magistarski rad / Aćimović Dejan. - Beograd : [D. Aćimović], 1986. - 91 list ; 32 cm

Bibliografija: listovi 83-91. - FAKULTET ZA FIZIčKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Karton)
a) Trkači - Aerobna radna moć - Anaerobna radna moć - Magistarski radovi b) Atletika - Radni kapacitet - Biomotoričke sposobnosti - Magistarski radovi

796.422.012.1:572.512(043.2)
572.512:796.422(043.2)
612.766:796.422(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 6648

2
AHMETOVIĆ, Zlatko
        Prilog proučavanju uticaja fizičkog (rekreativnog) vežbanja na funkcionalne sposobnosti i rezultate rada : magistarski rad / Zlatko Ahmetović. - Beograd : [Z. Ahmetović], 1983. - 116, [11] listova s tablama : tabele ; 32 cm

Bibliografija: listovi 110-116. - FAKULTET ZA FIZIčKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Platno)
a) Fizičko vežbanje - Uticaj - Rad - Magistarski radovi b) Rekreacija - Rad - Rezultati - Magistarski radovi

796.012.1:331.101.1(043.2)
331.101.1:796.1(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 6361

3
AJDŽANOVIĆ, Zoran
        Uticaj doziranog fizičkog vežbanja na fizički razvoj i funkcionalne sposobnosti odraslih : magistarski rad / Zoran Ajdžanović. - Beograd : [Z. Ajdžanović], 1982. - 114 listova ; 32 cm

Bibliografija: listovi 107-114. - FAKULTET FIZIčKE KULTURE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Karton)
a) Fiziologija sporta - Fizičko vežbanje - Fizički razvoj - Magistarski radovi b) Funkcionalne sposobnosti - Odrasli - Fiziologija - Magistarski radovi

796.012.1:612.766(043.2)
612.766(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 5946

4
ALEKSIĆ, Veljko, 1939-
        Упоредна анализа телесних карактеристика и моторичких способности фудбалских репрезентативаца Југославије, кандидата за такмичење на Светском првенству у Шпанији : магистарски рад / Алексић Вељко. - Београд : [В. Алексић], 1982. - 238, [23] листа с таблама : фотогр., табеле ; 32 цм

Библиографија: листови 226-236. - ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЗИчКО ВАСПИТАЊЕ, Универзитет у Београду. - Умножено за одбрану.
(Картон)
a) Fudbaleri - Reprezentativci - Analiza - Magistarski radovi b) Reprezentativci - Telesne karakteristike - Motoričke sposobnosti - Magistarski radovi c) Fudbal - Svetsko prvenstvo - Španija - 1982 - Magistarski radovi

796.332.012.1(043.2)
796.332.093.1(100)"1982"(043.2)
796.332.034.6(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 6037

5
AMANOVIĆ, Đurica
        Парцијални показатељи силе у процени моторичких способности студената Више школе унутрашњих послова : магистарски рад / Ђурица Амановић. - Београд : [Ђ. Амановић], 2002. - 83 листа : граф. прикази, табеле ; 32 цм

Библиографија: листови 79-83. - ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИчКОГ ВАСПИТАЊА, Универзитет у Београду. - Умножено за одбрану.
(Картон)
a) Motoričke sposobnosti - Sila - Parcijalni pokazatelji - Magistarski radovi b) Studenti - Viša škola unutrašnjih poslova - Biomotoričke sposobnosti - Magistarski radovi c) Antropomotorika - Magistarski radovi

796.012.11:351.74/.75(043.2)
351.74:796.012.11(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 8480

6
ANGELOPOULOS, Aristidis
        Relacija takmičarskih rezultata mladih igrača i igračica odbojke sa izabranim psihofiziološkim osobinama : (magistarski rad) / Aristidis Angelopoulos. - Beograd : [A. Aristidis], 2003. - 281 list : graf. prikazi, tabele ; 32 cm

Prilozi: listovi 167-251. - Bibliografija: listovi 159-165. - FAKULTET SPORTA I FIZIčKOG VASPITANJA, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
a) Odbojkaši - Psihička sposobnost - Takmičarski rezultati - Magistarski radovi b) Odbojkaši - Fiziološka svojstva - Magistarski radovi c) Odbojkašice - Takmičarski rezultati - Psihička sposobnost - Magistarski radovi d) Odbojkašice - Fiziološka svojstva - Magistarski radovi

796.325.093-055.1:159.9(043.2)
796.325.093-055.2:612(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 8677

7
ARLOV, Dragan
        Modelovanje osnovnih tehnika karatea realizovanih iz dijagonalnih i linijskih stavova na bazi njihovih vremenskih parametara : magistarski rad / Dragan Arlov. - Beograd : [D. Arlov], 1993. - 125, [29] listova s tablama : graf. prikazi, table ; 32 cm

Bibliografija: listovi 120-125. - FAKULTET FIZIčKE KULTURE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Karton)
a) Karate - Tehnike - Modelovanje - Magistarski radovi b) Dijagonalni stavovi - Linijski stavovi - Vremenski parametri - Magistarski radovi

796.853.26.012.36(043.2)
796.853.26.012.56(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 7546

8
ARUNOVIĆ, Dragoslav
        Uticaj posebno programirane nastave fizičkog vaspitanja (sa akcentom na košarku) na neke motoričke sposobnosti učenika uzrasta 15-16 godina : magistarski rad / Dragoslav Arunović. - Beograd : [D. Arunović], 1978. - 77, [28] listova s tablama : crteži, graf. prikazi, tabele ; 32 cm

Bibliografija: listovi 73-77. - FAKULTET ZA FIZIčKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za upotrebu.
(Karton)
a) Fizičko vaspitanje - Nastava - Košarka - Magistarski radovi b) Košarka - Učenici - Osnovna škola - Magistarski radovi

796.323.2-057.874:371.3(043.2)
796.323.2:373.3/.4(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 5421

9
BABJAK, Jan
        Relacije između motoričkih sposobnosti i uspeha u fizičkom vaspitanju : magistarski rad / Jan Babjak. - Beograd : [J. Babjak], 1977. - 134 listova ; 30 cm

Bibliografija: listovi 114-134. - Umnoženo za odbranu. - FAKULTET ZA FIZIčKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu.
a) Fizičko vaspitanje - Nastava - Učenici - Ocenjivanje - Magistarski radovi b) Motoričke sposobnosti - Motorički testovi - Ocenjivanje - Magistarski radovi

371.26:796.012.1(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 5295

10
BAČANAC, Ljubica
        Karakteristike intelektualnih sposobnosti sportista sportskih igara : magistarski rad / Ljubica Bačanac. - Beograd : [Lj. Bačanac], 2001. - 177 listova : graf. prikazi, tabele ; 32 cm

Literatura: listovi 171-177. - FAKULTET SPORTA I FIZIčKOG VASPITANJA, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Karton)
a) Sportisti - Sportske igre - Intelektualne sposobnosti - Magistarski radovi

796.071.2:159.9(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 8367

11
BAJIN, Borislav D.
        Proučavanje nekih elemenata tehnike plovnog preskoka preko konja uzduž u fazi naskoka i odskoka sa daske : magistaski rad / Borislav V. Bajin. - Beograd : [B. Bajin], 1967. - 136 listova : graf. prikazi, tabele ; 32 cm

Literatura: listovi 131-136. - VISOKA šKOLA ZA FIZIčKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Kart.)
a) Sportska gimnastika - Plovni preskok - Faza naskoka - Oskok sa daske - Magistarski radovi

796.41(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 2547

12
BAJIOS, Jianis
        Analiza telesnog statusa i motoričkih sposobnosti rukometaša Grčke na tri takmičarska nivoa : magistarski rad / Bajios Jianis. - Beograd : [J. Bajios], 1991. - 234 listova : tabele ; 32 cm

Bibliografija: listovi 211-221. - FAKULTET ZA FIZIčKU KULTURU, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Karton)
a) Rukometaši - Telesni status - Motoričke sposobnosti - Grčka - Magistarski radovi b) Rukomet - Antropometrijske karakteristike - Magistarski radovi

796.322.012.1(495)(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 7205

13
BAKIRTZOGLU, Panteleimon
        Mogućnost poboljšanja brzine u atletskom sprintu uvođenjem vizuelnog orijentira : magistarska teza / Bakirtzoglu Panteleimon. - Beograd : [P. Bakirtzoglu], 1998. - 76 listova : graf. prikazi, tabele ; 32 cm

Bibliografija: listovi 71-76. - FAKULTET FIZIčKE KULTURE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(karton)
a) Atletika - Sprint - Vizuelni orijentir - Magistarski radovi b) Sprint - Brzina - Magistarski radovi

796.422.12.012.13(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 8156

14
BALA, Gustav
        Uticaj primarnih socijalnih stavova i nekih normalnih konativnih faktora na stepen angažovanosti i stavove prema aktivnostima u fizičkoj kulturi : magistarska teza / Gustav Bala. - Beograd : [G. Bala], 1974. - 168 listova ; 30 cm

Beleške uz tekst. - Bibliografija: listovi 161-168. - Umnoženo za odbranu. - FAKULTET ZA FIZIčKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu.
a) Fizička kultura - Konativni faktori - Učenici - Magistarski radovi b) Fizičko vaspitanje - Nastava - Socijalni stavovi - Magistarski radovi

796.012.1-057.874:371.3(043.2)
159.9:796.012.1-057.874(043.2)
316:372.879.6-057.874(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 5232

15
BAN, Dušanka
        Istraživanje strukture informacionih potreba korisnika informaciono-dokumentacione službe u fizičkoj kulturi : magistarski rad / Dušanka Ban. - Beograd : [D. Ban], 1978. - 115, [83] lista s tablama, [2] presav. lista : tabele ; 30 cm

Beleške uz tekst. - Bibliografija: listovi 107-115. - Umnoženo za odbranu. - FAKULTET ZA FIZIčKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu
a) Fizička kultura - Informacioni izvori - Magistarski radovi

025.5:796(043.3)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 5479

16
BANIĆEVIĆ, Dragan
        Процена поузданости и осетљивости тестова равнотеже применом компјутеризовање постурографије : магистарски рад / Драган Банићевић. - Београд : [Д. Банићевић], 2008. - 75 листова : илустр., граф. прикази, табеле ; 30 цм

Белешке уз текст. - Библиографија: лист 73-75. - ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИчКОГ ВАСПИТАЊА, Универзитет у Београду. - Умножено за одбрану.
a) Ravnoteža - Testovi - Pouzdanost - Osetljivost - Magistarski radovi b) Metodologija fizičkog vaspitanja - Testovi - Kompjuterizovana posturografija - Magistarski radovi c) Motoričke sposobnosti - Ravnoteža - Magistarski radovi

796.012.266
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 9279

17
BAŽBUŽ, Fuad
        Komparativna analiza trenda rezultata u trčanju na srednjim stazama najboljih svetskih i sirijskih atletičara sa prognozom daljeg razvoja : magistarski rad / Fuad Bažbuž. - Beograd : [F. Bažbuž], 1994. - 61 list : graf. prilozi, tabele ; 32 cm

Bibliografija: listovi 59-61. - FAKULTET FIZIčKE KULTURE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Karton)
a) Trčanje na srednjim stazama - Rezultati - Prognoza razvoja - Magistarski radovi b) Atletika - Svetski atletičari - Sirijski atletičari - Magistarski radovi

796.422.14.092.278.2(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 7758

18
BELA, Keler
        Prilog proučavanju razvoja morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti učenica viših razreda osnovne škole nakon primene desetomesečnog programa rada pionirske atletske škole : magistarski rad / Keler Bela. - Beograd : [K. Bela], 1984. - 204, [2] lista s tablama : tabele ; 32 cm

Bibliografija: listovi 192-203. - FAKULTET ZA FIZIčKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Platno)
a) Atletska škola - Program - Osnovna škola - Magistarski radovi b) Atletika - Učenice - Osnovna škola - Magistarski radovi c) Morfološke karakteristike - Motoričke sposobnosti - Učenice - Magistarski radovi

796.42.012.1:373.4/.4-055.2(043.2)
796.42.012.1-055.2:371.3(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 6364

19
BER, Aleksije
        Prilog proučavanju mogućnosti ranije primene racionalne tehnike skoka uvis u osnovnoj školi : magistarski rad / Ber Aleksije. - Beograd : [A. Ber], 1970. - 73 lista ; 32 cm

Beleške uz tekst. - Bibliografija: listovi 57-60. - Umnoženo za odbranu. - VISOKA šKOLA ZA FIZIčKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbanu.
(Kart.)
a) Atletika - Skok u vis - Tehnika - Magistarski radovi b) Skok u vis - Učenici - Osnovna škola - Magistarski radovi

796.431.1:371.3(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 2700

20
BERAR, Mirče
        Prilog proučavanju nastave fizičkog vaspitanja u srpskim osnovnim školama Vojvodine do 1914. godine : magistarski rad / Berar Mirče. - Beograd : [M. Berar], 1977. - 161 list ; 32 cm

Bibliografske beleške uz tekst. - Bibliografija i arhivski materijal: listovi 121-137. - Umnoženo za odbranu. - FAKULTET ZA FIZIČKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu.
(Karton)
a) Fizičko vaspitanje - Srpske osnovne škole - Vojvodina - 1848-1914 - Magistarski radovi

796:373.5(497.113)"1853/1914"(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 5396

21
BERKOVIĆ, Luka
        Uticaj fizičkog vežbanja na neke intelektualne radnje : magistarski rad / Luka Berković. - Beograd : [L. Berković], 1971. - 67,[5] listova s tablama : tabele ; 32 cm

Bibliografija: listovi 59-62. - FAKULTET ZA FIZIčKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Kart.)
a) Fizičko vežbanje - Uticaj - Intelektualne sposobnosti - Magistarski radovi b) Fizičko vaspitanje - Učenici - Pažnja - Pamćenje - Magistarski radovi c) Fizičko vaspitanje - Nastava - Osnovna škola - Magistarski radovi

796:159.922.72(043.2)
796:371.3(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 5159

22
BLAGAJAC, Mithat
        Ispitivanje potreba i interesa zaposlenih građana u okviru izrade programa razvoja fizičke kulture u Sarajevu za period 1972-1985. : magistarski rad / Mithat Blagajac. - Beograd : [M. Blagajac], 1974. - 150 listova ; 32 cm

Bibliografija: listovi 141-150. - FAKULTET ZA FIZIčKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Broš.)
a) Rekreacija - Stavovi - Zaposleni - Sarajevo - Magistarski radovi b) Rekreativne aktivnosti - Razvoj - Fizička kultura - Sarajevo - Magistarski radovi

796.1(497.115)(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 5158

23
BLAGAJAC, Stojka
        Uticaj šestonedeljnog laganog trčanja na povećanje opšte izdržljivosti učenica starijeg školskog uzrasta : magistarski rad / Stojka Blagajac. - Beograd : [S. Blagajac], 1977. - 82,[11] listova s tablama : tabele ; 32 cm

Beleške uz tekst. - Bibliografske beleške uz tekst. - Bibliografija: listovi 80-82. - FAKULTET ZA FIZIčKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Karton)
a) Rekreacija - Učenice - Srednja škola - Magistarski radovi b) Trčanje - Izdržljivost - Program - Magistarski radovi

796.1-057.874:373.5(043.2)
796.422.012.12-055.3(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 5390

24
BLAGOJEVIĆ, Miroljub
        Povezanost osnovnih morfoloških i motoričkih karakteristika sa uspešnošću učenja džudo tehnika, koje ulaze u program specijalnog fizičkog obrazovanja milicionara : magistarska teza / Blagojević Miroljub. - Beograd : [M. Blagojević], 1993. - [234] lista : graf. prikazi, tabele ; 32 cm

Bibliografija: listovi [226-234]. - FAKULTET FIZIčKE KULTURE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Karton)
a) Specijalno fizičko obrazovanje - Džudo - Milicionari - Magistarski radovi b) Džudo - Motoričke karakteristike - Morfološke karakteristike - Magistarski radovi c) Džudo - Tehnika - Specijalno fizičko obrazovanje - Magistarski radovi

572.512:796.853.23(043.2)
796.853.23.012.56:355.318(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 7543

25
BOJIĆ, Željko
        Relacije motoričkih, morfoloških i funkcionalnih karakteristika takmičara u kolektivnim sportovima uzrasta od 15 do 17 godina : magistarski rad / Željko Bojić. - Beograd : [Ž. Bojić], 1996. - [116] listova : tabele ; 32 cm

Beleške uz tekst. - Bibliografija: listovi [111-116]. - FAKULTET ZA FIZIčKU KULTURU, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Karton)
a) Motoričke karakteristike - Morfološke karakteristike - Kolektivni sportovi - Magistarski radovi b) Antropomotorika - Biomotorika - Magistarski radovi

572.512:796.012.1(043.2)
796.012.1(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 7868

26
BOKAN, Boža, 1950-
        Uticaj vannastavnih aktivnosti na poboljšanje motoričkih osobina i fizičkog razvoja učenika beogradskih gimnazija : magistarski rad / Boža Bokan. - Beograd : [B. Bokan], 1977. - 223, [7] listova s tablama ; 30 cm

Beleške uz tekst. - Bibliografske beleške uz tekst. - Bibliografija: str. 212-220. - Umnoženo za odbranu. - FAKULTET ZA FIZIčKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu.
a) Fizičko vaspitanje - Vančasovne aktivnosti - Motoričke sposobnosti - Magistarski radovi b) Vančasovne aktivnosti - Srednje škole - Fizički razvoj - Magistarski radovi c) Slobodno vreme - Učenici - Vrednosne orijentacije - Interesovanja - Magistarski radovi

796.011.1:373.5(043.2)
796.1(043.2)
379.84(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 5397

27
BOLLAS, Nikolaos
        Modelovanje treninga usmerenog na poboljšanje tempa trčanja : magistarska teza / Nikolaos Bollas. - Beograd : [N. Bollas], 2005. - 82 lista : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Summary. - Bibliografija: listovi 78-82. - FAKULTET SPORTA I FIZIčKOG VASPITANJA, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
a) Trčanje - Trening - Tempo - Magistarski radovi b) Atletika - Trčanje - Magistarski radovi

796.422.015.53(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 8833

28
BOŽIĆ, Nada
        Prilog proučavanju problema odnosa između stanja uhranjenosti i stanja ishrane ženske školske dece Beograda, uzrasta 16 - 18 godina u svetlosti njihovog uspeha u školskom fizičkom vaspitanju : magistarski rad / Nada Božić. - Beograd : [N. Božić], 1979. - 18, [8] presav. listova, [5] listova s tablama : tabele ; 41 cm

Bibliografija: listovi 16 - 18. - FAKULTET ZA FIZIčKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Karton)
a) Učenice - Ishrana - Uspeh - Beograd - Magistarski radovi b) Higijena - Uhranjenost - Fizičko vaspitanje - Beograd - Magistarski radovi c) Fizičko vaspitanje - Ženska školska deca - Uhranjenost - Magistarski radovi

796-055.2:373.5:613.2(043.2)
613.22:796-055.2(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 5723

29
BOŽIĆ, Stevan
        Uticaj antropometrijskih dimenzija i sposobnosti brzog usvajanja novih složenih motoričkih zadataka na efikasnost izvođenja tehnike bacanja (nage-waza), kod studenata Više škole unutrašnjih poslova : magistarski rad / Stevan Božić. - Beograd : [S. Božić], 1989. - 159, [22] lista s tablama : graf. prikazi, tabele ; 32 cm

Bibliografija: listovi [159-168]. - FAKULTET ZA FIZIčKU KULTURU, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Karton)
a) Džudo - Tehnika bacanja - Motorički zadaci - Viša škola unutrašnjih poslova - Magistarski radovi b) Džudo - Morfološki status - Studenti - Viša škola unutrašnjih poslova - Magistarski radovi c) Specijalno fizičko obrazovanje - Džudo - Magistarski radovi

796.853.2:351.74(043.2)
351.74:796.853.2.012.56(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 7203

30
BRANKOVIĆ, Mihailo
        Uticaj miometrijskog, izometrijskog i pliometrijskog tretmana na razvoj izometrijskog, balističkog i repetitivnog mišićnog potencijala : magistarski rad / Branković Mihailo. - Beograd : [M. Branković], 1985. - 111 listova : graf. prikazi, tabele ; 32 cm

Bibliografija: listovi 99-103. - FAKULTET ZA FIZIčKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Karton)
a) Pliometrija - Miometrija - Izometrija - Magistarski radovi b) Sportski trening - Mišići - Razvoj - Magistarski radovi c) Biomehanika - Antropomotorika - Fiziologija sporta - Magistarski radovi

796.012.11:612.766(043.2)
612.766:796.015.5(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 6482

31
BRANKOVIĆ, Milentije
        Relacije između skočnosti i sprinta kod učenika IV razreda osnovne škole u funkciji primene specifičnog programa telesnih vežbi : magistarski rad / Milentije Branković. - Beograd : [M. Branković], 1976. - 117 listova : tabele ; 32 cm

Bibliografske beleške uz tekst. - Bibliografija: listovi 109-117. - FAKULTET ZA FIZIčKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Karton)
a) Atletika - Sprint - Skočnost - Magistarski radovi b) Sprint - Učenici - Osnovna škola - Magistarski radovi

796.422.12.012.21(043.2)
796.422.16.012.23(032.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 5339

31a
BRANKOVIĆ, Slobodan
        Институционално-организациона основа и резултати отворене школе фудбала : магистарски рад / Слободан Бранковић. - Београд : [С. Бранковић], 2010. - 106 листова : илустр. ; 30 цм

Литература: листови 103-106. - Факултет спорта и физичког васпитања, УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ. - Умножено за одбрану.
a) Fudbal - Škola - Organizacija - Magistarski radovi b) Škola fudbala - Rad trenera - Magistarski radovi

796.332:371.3(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 9406

32
BRATUŠA, Zoran, 1972-
        Razvoj brzinskih sposobnosti dečaka mlađeg školskog uzrasta pod uticajem specifičnog vaterpolo treninga : magistarska teza / Zoran Bratuša. - Beograd : [Z. Bratuša], 2000. - 83 lista : graf. prikazi, tabele ; 32 cm

Bibliografija: listovi 77-83. - FAKULTET FIZIčKE KULTURE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Plast.)
a) Vaterpolo - Trening - Deca - Magistarski radovi b) Vaterpolo - Motoričke sposobnosti - Brzina - Magistarski radovi

797.253.012.114(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 8312

33
BRKOVIĆ, Srđan
        Karakteristike poentirajućih tehnika na takmičenju vrhunskih kik boksera : magistarska teza / Brković Srđan. - Beograd : [S. Brković], 2005. - 123 lista, [22] lista s tablama : graf. prikazi, tabele ; 30 cm + 1 CD-ROM

Abstract. - Bibliografija: listovi 120-122. - FAKULTET SPORTA I FIZIčKOG VASPITANJA, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
a) Kik boks - Ful kontakt - Poentirajuće tehnike - Magistarski radovi b) Kik bokseri - Svetska prvenstva - Rezultati - Beograd - 2001 - Magistarski radovi c) Kik bokseri - Svetska prvenstva - Rezultati - Pariz - 2003 - Magistarski radovi

796.839.093.1(100)(043.2)
796.839.56(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 8753

34
BUBANJ, Radoslav
        Upoređenje vektorskih i goniometrijskih parametara kod preskoka preko gimnastičkih sprava utvrđenih kinematografskom metodom : magistarski rad / Bubanj Radoslav. - Beograd : [R. Bubanj], 1975. - 46, [48] listova s tablama : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: listovi 45-46. - FAKULTET ZA FIZIčKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
a) Sportska gimnastika - Preskoci - Magistarski radovi b) Gimnastički preskoci - Kinematičko modeliranje - Goniometrijski parametri - Magistarski radovi

796.418:531.77(043.2)
796.012.43(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 5243

35
BUĐA, Pavle
        Analiza osnovnih komponenata tehnike izvođenja otvorenih striževa na konju sa hvataljkama koji valorizuju mehanički i estetski efekat vežbe : magistaski rad / Pavle Buđa. - Beograd : [P. Buđa], 1973. - 80, [41] list sa tablama : graf. prikazi, tabele ; 32 cm

Literatura: listovi 78-80. - FAKULTET ZA FIZIčKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Kart.)
a) Sportska gimnastika - Konj sa hvataljkama - Otvoreni striževi - Magistarski radovi b) Konj sa hvataljkama - Biomehanička analiza - Estetski efekat - Magistarski radovi

796.418.3(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 2983

36
CERIBAŠIĆ Ljubomirović, Nataša
        Stres i mladi / Nataša Ljubomirović. - Beograd : Zadužbina Andrejević, 2000 (Beograd : Udruženje Nauka i društvo). - 75 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm. - (Biblioteka Posebna izdanja / [Zadužbina Andrejević], ISSN 1450-801X ; 17)

Puno prezime autora preuzeto sa kor. - "Monografija ... je priređena magistarska teza "Psihičke posledice stresova rata kod adolescenata" odbranjena 19. decembra 1997. g. na Med. fak. Univerziteta u Beogradu" ... --> kor. - Slika autora i beleška o autoru na zadnjim koricama. - Tiraž 500. - Bibliografija: str. 52-61. - Registar. - Summary.
ISBN 86-7244-211-3
a) Mentalno zdravlje - Adolescenti - Izbeglice - 1993-1997 - Magistarski radovi b) Stres - Rat - Magistarski radovi

613.86-053.6-054.73"1993/1997"
616.89-008.441
613.86:355.48
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B VIII 6245

36a
CVETKOVIĆ, Ivan
        Фазе развоја спорта у Београду на основу процене мотивације : магистарски рад / Иван Цветковић. - Београд : [И. Цветковић], 2010. - 147 листова : илустр. ; 32 цм

Литература: листови 144-147. - ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИчК0Г ВАСПИТАЊА, Универзитет у Београду. - Умножено за одбрану.
(Картон)
a) Rekreacija - Sport - Istorija - Beograd - Magistarski radovi b) sport c) motivi d) zabava e) zarada f) zdravlje g) istorija h) klasifikacija sporta

796.1(091)(497.1)(043.3)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B VIII 9604

37
CVIJOVIĆ, Milijan
        Uticaj pojedinačnog i serijskog pliometrijskog tretmana mišića koji vrše opružanje u zglobovima nogu na razvoj balističkog i repetitivnog potencijala kod dečaka od 11-17 godina : magistarski rad / Milijan Cvijović. - Beograd : [M. Cvijović], 1984. - 124 lista : graf. prikazi, tabele ; 32 cm

Bibliografija: listovi 120-124. - FAKULTET ZA FIZIčKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Karton)
a) Sportski trening - Pliometrija - Uticaj - Magistarski radovi b) Pliometrija - Mišići opružači - Noga - Magistarski radovi c) Dečaci - Balistički potencijal - Repetitivni potencijal - Magistarski radovi d) Biomehanika - Antropomotorika - Magistarski radovi

796.012.1-055.15(043.2)
796.015.1-055.15(043.2)
612.766(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 6365

38
ČAKAREVIĆ, Dragan
        Antropometrijske, funkcionalne i motoričke dimenzije i njihova povezanost sa sportskim rezultatima kajakaša : magistarski rad / Dragan Čakarević. - Beograd : [D. Čakarević], 1982. - 76 listova ; 32 cm

Literatura: listovi 70-76. - FAKULTET ZA FIZIčKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Kart.)
a) Veslanje - Kajak - Antropometrija - Magistarski radovi b) Kajakaši - Motoričke sposobnosti - Magistarski radovi

797.122.3.012.11(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 5944

39
ČALIJA, Manojlo
        Zavisnost rezultata u trčanju, skoku u dalj i bacanju kugle od nivoa razvijenosti sile osnovnih mišićnih grupa učenika 11 do 14 godina : magistarski rad / Čalija Manojlo. - Beograd : [M. Čalija], 1975. - 98 listova ; 32 cm

Beleške uz tekst. - Bibliografija: listovi 96-98. - Umnoženo za odbranu. - FAKULTET ZA FIZIčKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbanu.
(Kart.)
a) Trčanje - Skok u dalj - Bacanje kugle - Magistarski radovi b) Atletika - Učenici - Osnovna škola - Magistarski radovi c) Antropomotorika - Mišići - Snaga - Magistarski radovi

796.4.012.11(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 5233

40
ČANOVIĆ, Dragana S.
        Zavisnost nivoa biomotoričkih sposobnosti dece predškolskog uzrasta od primenjenog metoda u njihovom organizovanom fizičkom vežbanju : magistarski rad / Dragana S. Čanović. - Beograd : [D. Čanović], 1990. - 236 listova : ilustr., crteži, tabele ; 32 cm

Bibliografija: listovi 228-236. - FAKULTET ZA FIZIčKU KULTURU, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Karton)
a) Deca, predškolski uzrast - Biomotoričke sposobnosti - Fizičko vežbanje - Magistarski radovi b) Predškolski uzrast - Fizičko vežbanje - Metode rada - Magistarski radovi

796.012.1-053.4:373.2(043.2)
371.3:796.012.1-053.4(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 7198

41
ČUROVIĆ, Božidar
        Uporedni rezultati antropometrijskih dimenzija i biomotoričkih sposobnosti tri generacije studenata prve godine studija Filozofskog fakulteta u Nikšiću : magistarski rad / Božidar Čurović. - Beograd : [B. Čurović], 1997. - 125 listova : tabele ; 32 cm

Bibliografske beleške uz tekst. - Bibliografija: listovi 118-122. - FAKULTET ZA FIZIčKU KULTURU, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Broš.)
a) Antropmetrijske karakteristike - Biomotoričke sposobnosti - Studenti - Nikšić - Magistarski radovi b) Studenti - Filozofski fakultet - Biomotorički status - Nikšić - Magistarski radovi

796.012.1:378(497.16)(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: IV 8062

42a
ČVOROVIĆ, Aleksandar
        Asimetrija dominantnih i nedominantnih ekstremiteta u ispoljavanju mišićne sile, snage i frekvencije pokreta kod košarkaša mlađih uzrasnih kategorija : magistarski rad / Aleksandar Čvorović. - Beograd : [A. Čvorović], 2010. - 99 listova : graf.prikazi ; 30 cm

Bibliografija: listovi 85-98. - Umnoženo za odbranu. - Univerzitetu Beogradu, FAKULTET SPORTA I FIZIčKOG VASPITANJA.
a) Košarka - Mlađi uzrast - Motoričke sposobnosti - Fizički razvitak - Magistarski radovi b) Košarkaši - Asimetrija ekstremiteta - Mišićna sila - Snaga - Magistarski radovi

796.323.2.012.1(043.3)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 9607

42
ĆIRIĆ, Branislav
        Antropometrijske i motoričke dimenzije i njihova međusobna povezanost u dečaka od 11 do 14 godina gradskog područja Pirota : magistarski rad / Branislav Ćirić. - Beograd : [B. Ćirić], 1981. - 155 listova ; 30 cm

Bibliografija : listovi 144-155. - Umnoženo za odbranu. - FAKULTET ZA FIZIČKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu.
(Kart.)
a) Antropometrijska analiza - Motoričke sposobnosti - Školska deca - Srbija (Pirot) - Magistarski radovi b) Antropomotorika - Učenici - Osnovna škola - Pirot - Srbija - Magistarski radovi c) Fizički razvoj - Fizičke sposobnosti - Učenici - Pirot - Magistarski radovi

796.012.1-053.5(497.11)(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 5824

43
ĆIRKOVIĆ, Zoran, 1949-
        Komparacija inteziteta udarnih impulsa u boksu između direkta i krošea kod ispitanika sa višim i nižim stepenom uvežbanosti merenih metodom balističkog klatna : magistarski rad / Ćirković Zoran. - Beograd : [Z. Ćirković], 1978. - 56, [54] lista sa tabelama : graf. prikazi, tabele ; 29 cm

Bibliografija: str. 51-56. - FAKULTET ZA FIZIČKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
a) Boks - Udarni impuls - Balističko klatno - Magistarski radovi b) Boks - Direkt - Kroše - Magistarski radovi c) Boks - Brzina pokreta (direkta) - Magistarski radovi

796.83.012.1(043.3)
796.83.012.133(043.3)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 5520

44
ĆURČIJA, Radmila N.
        Релације између неких моторичких способности и резултата у атлетским дисциплинама ученица старосног доба 13 - 14 година : магистарски рад / Радмила Н. Ћурчија. - Београд : [Р. Ћурчија], 1995. - 33, [14] листова са таблама ; 32 цм

Библиографија: листови [34-38]. - ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЗИчКУ КУЛТУРУ, Универзитет у Београду. - Умножено за одбрану.
(Картон)
a) Atletika - Motoričke sposobnosti - Učenice - Magistarski radovi b) Atletika - Rezultati - Učenice - Magistarski radovi

796.42.011(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 7812

45
DABOVIĆ, Milinko, 1967-
        Uloga jačine i inteziteta prirasta sile mišića opružača nogu u izvođenju "skoka iz saskoka" (drop jump) : magistarska teza / Milinko Dabović. - Beograd : [M. Dabović], 2004. - 89 listova : ilustr., tabele ; 30 cm

Beleške uz tekst. - Apstrakt/ Abstract. - Bibliografija: str. 85-89. - FAKULTET SPORTA I FIZIčKOG VASPITANJA, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
a) Sportska gimnastika - Skok iz saskoka (drop jump) - Maksimalna sila - Magistarski radovi b) Skok iz saskoka - Intezitet prirasta sile - Opružači donjih ekstremiteta - noga - Magistarski radovi

796.41.012.112(043.2)
796.41.012.414(043.2)
796.4.012.43(043.2)
611.98:796.41(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 8739

46
DAMJANOVSKA, Magdalena D.
        Uticaj antropometrijskih i biomotoričkih varijabli i mogućnosti predviđanja uspeha u ritmičko-sportskoj gimnastici : magistarski rad / Damjanovska D. Magdalena. - Beograd : [M. Damjanovska], 1988. - 106 listova : tabele ; 32 cm

Bibliografija: listovi 101-106. - FAKULTET ZA FIZIčKU KULTURU, Univerzitet u Beogradu
(Karton)
a) Ritmičko-sportska gimnastika - Uspeh - Predviđanje - Magistarski radovi b) Ritmičko-sportska gimnastika - Antropometrijske karakteristike - Biomotoričke karakteristike - Magistarski radovi

796.412.012.11(043.2)
796.412:572.512(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 6981

47
DANILOVIĆ, Tihomir
        Prilog proučavanju treninga naših najboljih trkača na srednjim stazama u godišnjem ciklusu treninga : magistarski rad / Tihomir Danilović. - Beograd : [T. Danilović], 1988. - 215 listova : graf. prikazi, tabele ; 32 cm

Bibliografija: listovi 185-190. - FAKULTET ZA FIZIčKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Karton)
a) Trčanje - Srednje staze - Trening - Magistarski radovi b) Atletika - Trkači - Trenažni ciklus - Magistarski radovi

796.422.14.015.26(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 6863

48
DIMITRIJEVIĆ, Ljiljana T.
        Efekat programa ritmičke gimnastike na koordinaciju učenica V razreda osnovne škole : magistarski rad / Ljiljana T. Dimitrijević. - Beograd : [Lj. Dimitrijević], 2002. - 77 listova : graf. prikazi, tabele ; 32 cm

Abstract; Apstrakt. - Bibliografija: listovi 70-77. - FAKULTET SPORTA I FIZIčKOG VASPITANJA, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Karton)
a) Ritmička gimnastika - Koordinacija - Učenice - Magistarski radovi b) Fizičko vaspitanje - Opšta koordinacija - Specifična koordinacija - Magistarski radovi

796.412.2.012.2-055.25(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 8566

49
DOKMANAC, Milorad
        Komparacija rezultata postignutih na Svetskim prvenstvima u rvanju grčko-rimskim stilom 1997. i 1998. g. : magistarski rad / Dokmanac Milorad. - Beograd : [M. Dokmanac], 2000. - 240 listova : tabele ; 32 cm

Literatura: listovi 182-190. - FAKULTET FIZIčKE KULTURE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Karton)
a) Rvanje - Grčko-rimski stil - Svetsko prvenstvo - Wroclav (Poljska) - 1997 - Magistarski radovi b) Rvanje - Grčko-rimski stil - Svetsko prvenstvo - Gavle (Švedska) - 1998 - Magistarski radovi

796.82.093.1(100)"1997/1998"(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 8368

50
DOPSAJ, Milivoj, 1063-
        Промена структуре пливачке способности студената прве године Полицијске академије под утицајем наставе пливања Специјалног физичког образовања : магистарска теза / Миливој Допсај. - Београд : [М. Допсај], 1998. - 114 листова : граф. прикази, табеле ; 32 цм

Белешке уз текст. - Библиографија: листови 98-103. - ФАКУЛТЕТ ФИЗИчКЕ КУЛТУРЕ, Универзитет у Београду. - Умножено за одбрану.
(Пласт.)
a) Specijalno fizičko vaspitanje - Plivanje - Nastava - Magistarski radovi b) Policijska akademija - Studenti - Plivanje - Magistarski radovi

355.233.22:797.2(043.2)
797.2:371.3:351.74(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 8015

51
DRAGIĆ, Branislav Ž.
        Mogućnost intezifikacije nastave fizičkog vaspitanja kroz elemente košarke za učenike VI razreda osnovne škole : magistarska teza / Branislav Ž. Dragić. - Beograd : [B. Dragić], 1997. - 111, [2] lista s tablama : crteži, graf. prikazi, tabele ; 32 cm

Bibliografija: listovi 105-111. - FAKULTET FIZIčKE KULTURE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za upotrebu.
(Karton)
a) Fizičko vaspitanje - Nastava - Košarka - Magistarski radovi b) Košarka - Učenici - Osnovna škola - Magistarski radovi

796.323-057.874:371.3(043.2)
796.323:373.3/.4(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 8061

52
DRAŠKOVIĆ, Vesna
        Uticaj homogenizacije grupa petog razreda osnovne škole na savladavanje programa vežbi na spravama : magistarska teza / Vesna Drašković. - Beograd : [V. Drašković], 2001. - 103 lista : graf. prikazi, tabele ; 32 cm

Bibliografija: listovi 99-103. - FAKULTET SPORTA I FIZIčKOG VASPITANJA, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Karton)
a) Fizičko vaspitanje - Vežbe na spravama - Program - Magistarski radovi b) Sportska gimnastika - Vežbe na spravama - Učenice - Magistarski radovi

796.414-053.2:371.3(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 8418

53
DUJAKA, Aziz
        Komparacija kinematičkih i dinamičkih karakteristika centralnih kretanja između teorijskog modela i kretanja u situacionim uslovima : magistarski rad / Aziz Dujaka. - Beograd : [A. Dujaka], 1990. - 278 listova : graf. prikazi, tabele ; 32 cm

Bibliografija: listovi 259-261. - FAKULTET ZA FIZIčKU KULTURU, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Plast.)
a) Centralna kretanja - Situaciona kretanja - Biomehanika - Magistarski radovi b) Centralna kretanja - Teorijski model - Situacioni uslovi - Magistarski radovi c) Kovrtljaj napred i nazad - Vratilo - Upori - Biomotorika - Magistarski radovi

796.414.2.012.422(043.2)
796.012.4(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 7366

54
DŽINOVIĆ, Danica
        Stavovi nastavnika i učenika prema opisnom ocenjivanju kao faktoru uspešnije nastave fizičkog vaspitanja u prvoj fazi zajedničke osnove usmerenog obrazovanja : magistarski rad / Danica Džinović. - Beograd : [D. Džinović], 1982. - 178, [10] listova s tablama ; 30 cm

Bibliografske beleške uz tekst. - Bibliografija: listovi 172-177. - Umnoženo za odbranu. - FAKULTET ZA FIZIčKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu.
(Kart.)
a) Fizičko vaspitanje - Nastavnici - Učenici - Ocenjivanje - Magistarski radovi b) Stavovi - Učenici - Nastavnici - Opisno ocenjivanje - Srednja škola - Magistarski radovi c) Metodika fizičkog vaspitanja - Učenici - Opisno ocenjivanje - Srednja škola - Magistarski radovi

371.26:796(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 5970

55
ĐAKOVIĆ-Sikimić, Snežana
        Predlog optimalizacije programa moderne gimnastike i plesa za studentkinje Beogradskog univerziteta u skladu sa njihovim stavovima : magistarski rad / Snežana Đaković-Sikimić. - Beograd : [S. Đaković-Sikimić], 1975. - 89 listova ; 30 cm

Bibliografija: listovi 86-89. - FAKULTET ZA FIZIčKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Karton)
a) Ritmička gimnastika - Stavovi - Studentkinje - Beogradski univerzitet - Magistarski radovi b) Gimnastika - Ples - Nastavni program - Studentkinje - Beogradski univerzitet - Magistarski radovi

796.41(043.2)
796.41:378(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 5231

56
ĐORĐEVIĆ, Aleksandar
        Efekti realizacije nastavnog programa opšteg i specijalnog fizičkog usavršavanja na razvoj specijalnih i motoričkih sposobnosti posebnih jedinica policije SUP-a Kragujevac : magistarska teza / Aleksandar Đorđević. - Beograd : [A. Đorđević], 2000. - 150, [108] tabli s prilozima : graf. prikazi, tabele ; 32 cm

Literatura: listovi 145-149. - FAKULTET SPORTA I FIZIčKOG VASPITANJA, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Broš.)
a) Opšte i specijalno fizičko vaspitanje - Specijalne motoričke sposobnosti - Policija - Kragujevac - Magistarski radovi

351.74:613.73(043.2)
355.233.22:796.012.1(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 8308

57
ĐORĐEVIĆ, Dragoljub
        Istraživanje odnosa nekih antropometrijskih i motoričkih varijabli između učenika starijih razreda osnovnih škola Beograda i SR Srbije (uže područje) : magistarski rad / Dragoljub Đorđević. - Beograd : [D. Đorđević], 1975. - 159 listova ; 30 cm

Bibliografija : listovi 150-159. - Umnoženo za odbranu. - FAKULTET ZA FIZIČKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu.
a) Antropometrijska analiza - Motoričke sposobnosti - Školska deca - Srbija - Beograd - Magistarski radovi b) Antropomotorika - Učenici - Osnovna škola - Beograd - Srbija - Magistarski radovi c) Fizički razvoj - Fizičke sposobnosti - Učenici - Beograd - Srbija - Magistarski radovi

796.012.1-053.5(497.11)(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 5241

58
ĐUKIĆ, Verica
        Neke mogućnosti za poboljšanje kvaliteta školskog fizičkog vaspitanja inteziviranjem nastave i racionalizacijom učenja motornih zadataka : magistarski rad / Đukić Verica. - Beograd : [V. Đukić], 1975. - 116 listova : fotografije, graf. prikazi, tabele ; 32 cm

Bibliografija: listovi 113-116. - FAKULTET ZA FIZIčKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Karton)
a) Fizičko vaspitanje - Nastava - Srednja škola - Magistarski radovi b) Fizičko vaspitanje - Racionalizacija - Inteziviranje - Magistarski radovi c) Školsko fizičko vspitanje - Poboljšanje - Metodika fizičkog vaspitanja - Magistarski radovi

796-057.87:371.3(043.2)
796-057.87:373.5(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 5234

59
ĐURKOVIĆ, Zdravko
        Prilog proučavanju uticaja svakodnevnog fizičkog vežbanja odgovarajućeg trajanja na porast fizičkih sposobnosti učenika IV razreda osnovne škole : magistarski rad / Zdravko Đurković. - Beograd : [Z. Đurković], 1973. - 98 listova : graf. prikazi, tabele ; 32 cm

Bibliografija: listovi 94-98. - FAKULTET ZA FIZIčKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Kart.)
a) Biologija razvoja čoveka - Fizički razvoj - Fizičke sposobnosti - Magistarski radovi b) Fizičko vežbanje - Učenici - Osnovna škola - Magistarski radovi

796.012.1(043.2)
572:796.012.1(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 2946

60
ĐUROVIĆ, Gradimir
        Uticaj treniranja mišića agonista naprezanjem na stanje njihovih antagonista : magistarski rad / Gradimir Đurović. - Beograd : [G. Đurović], 1969. - 53 lista ; 32 cm

Bibliografija: list 53. - VISOKA šKOLA ZA FIZIčKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Karton)
a) Terminalni pokreti - Mišići agonisti - Mišići antagonisti - Magistarski radovi b) Skijanje - Mišići lakta - Snaga - Magistarski radovi

796.921.012.3:577.35(043.2)
796.921.015.527(043.2)
572.512:612.766(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 2595

61
FILANTI, Agelaku
        Ефекти програма олимпијског васпитања и образовања у процесу формирања понашања младих спортиста теквондоа : (магистарска теза) / Агелаку Филанти. - Београд : [А. Филанти], 2002. - 165 листова, [15] листова с таблама : илустр., табеле ; 32 цм

Библиографија: листови 163-164. - ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЗИчКО ВАСПИТАЊЕ, Универзитет у Београду. - Умножено за одбрану.
a) Tekvondo - Olimpijsko vaspitanje - Mladi sportisti - Magistarski radovi

796.853.27.034.4(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 8547

62
GAJIĆ, Marija
        Prilog proučavanju problema motoričke funkcionalne asimetričnosti ekstremiteta kod učenika i učenica od 11 do 15 godina : magistarski rad / Gajić Marija. - Zrenjanin : [M. Gajić], 1966. - 120 str. : graf. prikazi, tabele ; 23 cm

Beleške uz tekst. - Magistarski rad je umnožen na geštetneru za svoje lične potrebe. - Bibliografske beleške uz tekst. - Literatura: str. 115-120.
(Kart.)
a) Asimetričnost ekstremiteta - Motorička - Funkcionalna - Magistarski radovi b) Fizičko vezbanje - Učenici - Asimetričnost ekstremiteta - Magistarski radovi

796.012.1(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B VIII 2575

63
GAJIĆ, Radmila
        Prostorne mogućnosti i interesovanja stanovništva za razvoj fizičke kulture na teritoriji opštine Barajevo : magistarska teza / Radmila Gajić. - Beograd : [R. Gajić], 2007. - 171 list : ilustr., tabele ; 32 cm

Literatura: listovi 156-160. - Rezime; Summary. - Univerzitet u Beogradu, FAKULTET SPORTA I FIZIčKOG VASPITANJA. - Umnoženo za odbranu.
(Karton)
a) Fizička kultura - Prostorne mogućnosti - Stanovništvo - Barajevo - Magistarski radovi b) Objekti za fizičku kulturu - Fizičko vežbanje - Interesovanje - Barajevo - Magistarski radovi

796.02(497.111)(043.2)
725.89:796.012(497.111)(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 9140

64
GAJIĆ, Vojislav
        Analiza vrsta kretanja igrača i igračica u rukometu nekih prvoligaških ekipa : magistarski rad / Gajić Vojislav. - Zrenjanin : [V. Gajić], 1973. - 185 listova : graf. prikazi, tabele ; 32 cm

Bibliografija: listovi 184-185. - FAKULTET ZA FIZIčKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Karton)
a) Rukomet - Igrači - Kretanje - Magistarski radovi b) Rukometaši - Ciklična kretanja - Aciklična kretanja - Magistarski radovi

796.322.2(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 5164

65
GAJIĆ, Zoran
        Formiranje modela praćenja tehničko-taktičkih elemenata odbojkaške igre : magistarski rad / Zoran Gajić. - Beograd : [Z. Gajić], 2005. - 156 listova : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: listovi 154-156. - FAKULTET SPORTA I FIZIčKOG VASPITANJA, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
a) Odbojka - Tehničko-taktički elementi - Magistarski radovi

796.325.052.24(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 8832

66
GARDAŠEVIĆ, Branko, 1957-
        Uticaj treninga na telesni status i motoričke sposobnosti mladih rukometaša Beograda (uzrast 16-17 godina) i poređenje sa školskom populacijom istog uzrasta : magistarski rad / Branko Gardašević. - Beograd : [B. Gardašević], 1989. - 117, [33] listova s tablama : tabele ; 32 cm

Beleške uz tekst. - Bibliografija: listovi [118-123]. - FAKULTET ZA FIZIčKU KULTURU, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Karton)
a) Rukometaši - Telesni status - Motoričke sposobnosti - Beograd - Magistarski radovi b) Mladi rukometaši - Trening - Magistarski radovi c) Mladi rukometaši - Školska populacija - Poređenje - Beograd - Magistarski radovi

796.322.012.1(497.111)(043.2)
796.322.015.1(497.111)(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 6986

67
GAROTIĆ, Pavle
        Karakteristike fizičkog razvoja i fizičkih sposobnosti i njihova međuzavisnost u učenika starijih razreda osnovne škole : magistarski rad / Pavle Garotić. - Beograd : [P. Garotić], 1969. - 63 lista : graf. prikazi, tabele ; 32 cm

Bibliografija: listovi 63-65. - VISOKA šKOLA ZA FIZIčKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Kart.)
a) Biologija razvoja čoveka - Fizički razvoj - Fizičke sposobnosti - Magistarski radovi b) Sportska medicina - Učenici - Osnovna škola - Magistarski radovi

796.012.1(043.2)
572:796.012.1(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 5050

68
GAVA, Aleksej
        Đorđe Natošević i njegov rad na uvođenju fizičkog vaspitanja u srpske škole : magistarski rad / Aleksej Gava. - Beograd : [A. Gava], 1973. - 253 listova ; 30 cm

Bibliografija. - FAKULTET ZA FIZIčKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Broš.)
a) Natošević, Đorđe (1821-1887) - Biografije - Magistarski radovi b) Fizičko vaspitanje - Srpske škole - Istorija - Magistarski radovi

796:929 Natošević Đ.
929:796 Natošević Đ.
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 5162

69
GEGIĆ, Abdulah
        Uticaj pliometrijsko-balističkog režima treninga na intenzitet udarnog impulsa u fudbalskom sportu : [magistarski rad] / Gegić Abdulah. - Beograd : [A. Gegić], 1985. - 161 list : graf. prikazi, tabele ; 32 cm

Bibliografija: listovi 89-94. - FAKULTET ZA FIZIčKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Platno)
a) Fudbal - Trening - Pliometrija - Magistarski radovi b) Fudbal - Balistika - Udarni impuls - Magistarski radovi c) Biomehanika - Udarni impuls - Fudbaleri - Magistarski radovi

796.332.015.5(043.2)
796.332.012.114(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 6478

70
GKOGKOS, Dimitrios A.
        Vaspitno-obrazovna vrednost igre u školskom sportu : magistarski rad / Dimitrios A. Gkogkos. - Beograd : [D. Gkogkos], 2006. - 95 listova ; 32 cm

Beleške uz tekst. - Bibliografske beleške uz tekst. - Literatura: listovi 81-95. - FAKULTET SPORTA I FIZIčKOG VASPITANJA, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
a) Pedagogija sporta - Igre - Vaspitno-obrazovna uloga - Magistarski radovi b) Školske igre - Magistarski radovi

37.018.2:796.11(043.2)
796.11:37.018.2(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 8997

71
GOMBAČ, Rudolf
        Ispitivanje uticaja faktora brzine i snage na brzinu trčanja na 20 i 60 metara kod dečaka od 14 do 18 godina : magistarski rad / Rudolf Gombač. - Beograd : [R. Gombač], 1972. - 62 lista ; 32 cm

Bibliografija: listovi 58-62. - FAKULTET ZA FIZIčKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Karton)
a) Trčanje - Sprint - Dečaci - Magistarski radovi b) Trčanje - Brzina - Snaga - Magistarski radovi

796.422.12.012.11-055.15(043.2)
796.422.12.012.112-055.15(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 6727

72
GORTNAR, Zoran
        Razvoj rekreacije kroz analizu stručno naučnih skupova : magistarski rad / Gortnar Zoran. - Beograd : [Z. Gortnar], 2001. - 77, [114] listova sa tablama : graf. prikazi, tabele ; 32 cm

Bibliografija: listovi 76-77. - Registri. - FAKULTET ZA SPORT I FIZIčKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Karton)
a) Rekreacija - Stručno naučni skupovi - Analiza - Magistarski radovi

796.1(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 8394

73
GRBOVIĆ, Miljan, 1955-
        Model gimnastičara i gimnastičarki u etapi prve selekcije : magistarski rad / Grbović Miljan. - Beograd : [M. Grbović], 1989. - 151, 6 listova s tablama : tabele ; 32 cm

Bibliografija: listovi [151-157]. - FAKULTET ZA FIZIčKU KULTURU, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Karton)
a) Gimnastika - Modeli - Selekcija - Magistarski radovi b) Gimnastičari - Gimnastičarke - Selekcija - Magistarski radovi

796.41.015.83(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 6980

74
GRIGORIADIS, Panagiotis E.
        Organizacija sportske gimnastike u Grčkoj u periodu 1992-2000. : magistarski rad / Panagiotis E. Grigoriadis. - Beograd : [P. Grigoriadis], 2006. - 128 listova : tabele ; 32 cm

Beleške uz tekst. - Bibliografija: listovi 92-96. - FAKULTET SPORTA I FIZIčKOG VASPITANJA, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
a) Sportska gimnastika - Istorija - Grčka - 1992-2000 - Magistarski radovi

796.41(091)(495)(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 8998

75
GUŽVICA, Milan
        Tehničko-taktičke karakteristike težinskih kategorizacija u jugoslovenskom karateu : magistarski rad / Milan Gužvica. - Beograd : [M. Gužvica], 2000. - 100 listova : graf. prikazi, tabele ; 32 cm

Beleške uz tekst. - Bibliografija: listovi 98-100. - FAKULTET SPORTA I FIZIčKOG VASPITANJA, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za obradu.
(Karton)
a) Karatisti - Tehničko-taktičke karakteristike - Težinske kategorije - Jugoslavija - Magistarski radovi b) Karate - Borbe - Magistarski radovi

796.853.26.012.36(497.11)(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 8309

76
HADŽI Vidaković, Miloš
        Rekreativne aktivnosti zaposlenih stanovnika Ivanjice - učešće, znanje i motivi : magistarska teza / Hadži Miloš Vidaković. - Beograd : [M. Hadži Vidaković], 1997. - 127 listova : graf. prikazi, tabele ; 32 cm

Bibliografija: listovi 124-127. - FAKULTET FIZIčKE KULTURE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Karton)
a) Rekreacija - Učešće - Motivi - Ivanjica - Magistarski radovi b) Rekreativne aktivnosti - Zaposleni - Magistarski radovi

796.1(497.11):331.105.24(043.2)
796.1-057.16(497.11)(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 8059

77
HADŽIĆ, Rašid
        Kanoničke relacije morfoloških karakteristika i rezultata u situacionim testovima fudbalera : magistarski rad / Hadžić Rašid. - Beograd : [R. Hadžić], 2000. - 63 lista : tabele ; 32 cm

Literatura: listovi 61-63. - FAKULTET SPORTA I FIZIčKOG VASPITANJA, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Karton)
a) Fudbaleri - Situacioni testovi - Rezultati - Magistarski radovi b) Fudbal - Antropometrija - Magistarski radovi

796.332:572.087(043.2)
572.087:796.332(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 8332

78
HADŽIKADUNIĆ, Muriz
        Odnos antropometrijskih i motoričkih pokazatelja prema rezultatima u atletskom troboju : magistarski rad / Hadžikadunić Muriz. - Beograd : [M. Hadžikadunić], 1981. - 77 listova, [32] lista s tablama : tabele ; 32 cm

Bibliografija: listovi 69-76. - FAKULTET FIZIčKE KULTURE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Karton)
a) Atletika - Antropometrijske karakteristike - Motoričke sposobnosti - Magistarski radovi b) Atletski troboj - Motorički status - Takmičarski učinak - Magistarski radovi

796.42.011.1(043.2)
796.42:572.087(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 5897

79
HAMZAGIĆ, Esad
        Razvoj izometrijskog i repetitivnog mišićnog potencijala mišića pregibača u zglobu lakta izometrijskim i repetitivnim tretmanom sa ograničenim amplitudama : magistarski rad / Esad Hamzagić. - Beograd : [E. Hamzagić], 1989. - 154 lista : graf. prikazi, tabele ; 32 cm

Bibliografija: listovi 128-133. - FAKULTET ZA FIZIčKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Karton)
a) Biomehanika - Razvoj - Mišićni potencijal - Magistarski radovi b) Mišići pregibači - Lakat - Biomehanička analiza - Magistarski radovi c) Izometrijski tretman - Repetitivni tretman - Ograničena amplituda - Magistarski radovi

796.012.1:572.512(043.2)
796.012.1:612.766(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 7204

80
HORVATIĆ, Franjo
        Proučavanje primene rukometa u redovnoj nastavi fizičkog vaspitanja i u vannastavnoj sportskoj aktivnosti učenika osnovnih škola gradskog područja Beograda : magistarski rad / Franjo Horvatić. - Beograd : [F. Horvatić], 1972. - 147, [14] listova s tablama : graf. prikazi, tabele ; 32 cm

Bibliografija: listovi 140-146. - FAKULTET ZA FIZIčKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Karton)
a) Fizičko vaspitanje - Nastava - Rukomet - Magistarski radovi b) Rukomet - Osnovna škola - Učenici - Magistarski radovi c) Rukomet - Vannastavne aktivnosti - Učenici - Magistarski radovi d) Učenici - Motivacija - Rukomet - Magistarski radovi

796.322.2-057.874:371.3(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 2972

81
IBRAHIMBEGOVIĆ-Gafić, Fadila
        Relacije antropometrijskih karakteristika i pokazatelja fleksibilnosti studentkinja : magistarski rad / Fadila Ibrahimbegović-Gafić. - Beograd : [F. Ibrahimbegović-Gafić], 1985. - 93, [8] listova s tablama : ilustr. ; 32 cm

Bibliografija: 87-92. - FAKULTET ZA FIZIčKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Platno)
a) Antropometrija - Fleksibilnost - Studentkinje - Magistarski radovi

796.012.23:572.087-057.87-055.2(043.2)
572.087:378.18-055.2(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 6479

82
ILIĆ, Dejan, 1972-
        Determinante uspešnosti u fazi napada kod vrhunskih rukometašica : magistarski rad / Dejan Ilić. - Beograd : [D. Ilić], 2007. - 136 listova : graf. prikazi, tabele ; 32 cm

Bibliografija: listovi 124-128. - FAKULTET SPORTA I FIZIčKOG VASPITANJA, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Karton)
a) Rukometašice - Taktika - Sportska uspešnost - Magistarski radovi b) Rukomet - Žene - Napad - Magistarski radovi

796.322.2.052.242-055.2(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 9139

83
ILIĆ, Dušan
        Relacije morfoloških i motoričkih karakteristika učenika osmih razreda osnovne škole i rezultata usvojenosti nastavne građe pedagoških ciklusa : magistarski rad / Ilić Dušan. - Sarajevo : [D. Ilić], 1991. - 109 listova : graf. prikazi, tabele ; 32 cm

Beleške uz tekst. - Bibliografija: listovi 104-109. - FAKULTET ZA FIZIčKU KULTURU, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Karton)
a) Morfološki status - Motoričke sposobnosti - Učenici - Magistarski radovi b) Fizičko vaspitanje - Nastava - Osnovna škola - Magistarski radovi

796.012.1-057.874:371.3(043.2)
796.012.1:373./.4(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 7319

84
ILIĆ, Duško B., 1965-
        Varijantne i invarijantne veličine motornih programa brzih terminalnih pokreta : magistarski rad / Duško B. Ilić. - Beograd : [D. Ilić], 1993. - 88 listova : crteži, graf. prikazi, tabele ; 32 cm

Beleške uz tekst. - Rezime; Summary; Rezjume. - Bibliografija: listovi 81-87
(Karton)
a) Brzi terminalni pokreti - Motorni programi - Motorno učenje - Magistarski radovi b) Biomehanička analiza - Terminalni pokreti - Motorna kontrola - Magistarski radovi

796.012.3:612.766(043.2)
577.35:796.012.3(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 7545

85
ILIĆ, Ivan M.
        Fizički razvitak i motoričke sposobnosti i njihova međusobna povezanost u studenata Univerziteta u Nišu : magistarski raed / Ivan M. Ilić. - Beograd : [I. Ilić], 1991. - 122 lista ; 32 cm

Beleške uz tekst. - Bibliografija: listovi 116-122. - FAKULTET ZA FIZIčKU KULTURU, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Karton)
a) Fizički razvoj - Motoričke sposobnosti - Studenti - Niš - Magistarski radovi b) Antropomotoričke sposobnosti - Telesni status - Studenti - Magistarski radovi

796.012.1-057.87(497.11)(043.2)
572.087-057.87(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 7321

86
ILIĆ, Miladin
        Uticaj malih količina alkohola na rezultate u streljaštvu : magistarski rad / Miladin Ilić. - Beograd : [M. Ilić], 1969. - 65, [38] listova s tablama : crteži, tabele ; 32 cm

Literatura: listovi 63-66. - FAKULTET ZA FIZIčKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Karton)
a) Streljaštvo - Alkohol - Takmičenje - Rezultati - Magistarski radovi

799.31:178.1(043.3)
178.1:799(043.3)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 5521

87
ILIĆ, Nebojša
        Uticaj učenja veslačke tehnike vremenski koncetrisanom metodom na pojedine biomehaničke varijable ostvarene pri različitim zadacima : magistarski rad / Nebojša Ilić. - Beograd : [N. Ilić], 2007. - 110 listova : graf. prikazi, tabele ; 32 cm

Literatura: listovi 104-110. - Umnoženo za odbranu. - FAKULTET SPORTA I FIZIčKOG VASPITANJA, Univerzitet u Beogradu.
(Karton)
a) Veslanje - Tehnika - Obuka - Magistarski radovi b) Veslanje - Biomehanika - Magistarski radovi

797.123.012.44(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 9074

88
ILIĆ, Saša
        Релације базично-моторичких и ситуационо-моторичких способности у рукомету : магистарски рад / Саша Илић. - Београд : [С. Илић], 1993. - [123] листа ; 32 цм

Библиографија: листови [105-123]. - ФАКУЛТЕТ ФИЗИчККЕ КУЛТУРЕ, Универзитет у Београду. - Умножено за одбрану.
(Картон)
a) Rukomet - Bazično-motoričke sposobnosti - Situaciono-motoričke sposobnosti - Magistarski radovi

796.322.012.1(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 7547

89
ILIĆ, Stefan
        Fizičko vaspitanje u kragujevačkoj gimnaziji od osnivanja do početka drugog svetskog rata (1833-1941) : magistarski rad / Ilić Stefan. - Beograd : [S. Ilić], 1974. - 157 listova : ilustr. ; 32 cm

Beleške uz tekst. - Bibliografske beleške uz tekst. - Bibliografija: listovi 152-158. - FAKULTET ZA FIZIčKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Karton)
a) Kragujevačka gimnazija (Srbija) - 1833-1941 - Magistarski radovi b) Fizičko vaspitanje - Istorija - Srbija - Kragujevac - 1879-1971 - Magistarski radovi

377.5(497.11)"1833/1941":796(043.2)
061.237:796(497.11)"1833/1941"(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 5157

90
ILIĆ, Vladislav
        Оснивање и развој Олимпијских спортских игара школске омладине Србије - ОСИШОС : (1970-1992) : (магистарска теза) / Владислав Илић. - Београд : [В. Илић], 2002. - 169 листова, [41] лист с таблама : илустр., табеле ; 32 цм

Библиографија: листови 164-165. - ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИчКОГ ВАСПИТАЊА, Универзитет у Београду. - Умножено за одбрану.
a) Olimpijske sportske igre školske omladine Srbije - 1970-1992 - Magistarski radovi b) Sport - Takmičenja - Omladina, srednjoškolska - Srbija - Magistarski radovi

796.032.2-057.87(497.11)(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 8558

91
IVANIĆ, Sava
        Odnos učenika viših razreda osnovne škole prema nastavi i nastavniku fizičkog vaspitanja : magistarski rad / Sava Ivanić. - Beograd : [S. Ivanić], 1970. - 96 listova : tabele ; 32 cm

Beleške uz tekst. - Bibliografske beleške uz tekst. - Bibliografija: listovi 48-53. - VISOKA šKOLA ZA FIZIčKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Broš.)
a) Fizičko vaspitanje - Nastava - Nastavnik - Magistarski radovi b) Metodika fizičkog vaspitanja - Stavovi učenika - Stavovi nastavnika - Magistarski radovi c) Fizičko vaspitanje - Nastava - Osnovna škola - Magistarski radovi

796:37.013(043.2)
796:371.3(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 2703

91a
IVANOVIĆ, Jelena
        Изометријске F-t карактеристике екстензора ногу врхунских одбојкаша оба пола у односу на друге трениране и нетрениране особе : магистарски рад / Јелена Ивановић. - Београд : [Ј. Ивановић], 2010. - 162 листа ; 30 цм : граф. прикази, табеле

Библиографија: листови 154-162. - Умножено за одбрану. - ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИчКОГ ВАСПИТАЊА, Универзитет у Београду.
(Карт.)
a) Odbojkaši - Mišići nogu - F-t karakteristike - Magistarski radovi b) Pliometrija - Odbojkaši - Magistarski radovi

796.325.012.1(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 9612

91b
IVANOVSKI, Aleksandar
        Profil animatora rekreacije u turizmu : magistarski rad / Aleksandar Ivanovski. - Beograd : [A. Ivanovski], 2009. - 102 lista : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: listovi 96-97. - FAKULTET SPORTA I FIZIčKOG VASPITANJA, Univerzitet u Beogradu
a) Rekreacija - Turizam - Ličnost animatora - Magistarski rad

379.841:338.48(043.2)
338.48:379.841(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 9405

92
JAKOVLJEVIĆ, Saša, 1964-
        Neke relacije između specifične košarkaške motorike i kognitivnih sposobnosti i njihov uticaj na uspeh u košarci : magistarski rad / Saša Jakovljević. - Beograd : [S. Jakovljević], 1995. - 103, [18] listova s tablama : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 32 cm

Bibliografija: listovi 99-103. - FAKULTET FIZIčKE KULTURE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Karton)
a) Košarkaška motorika - Kognitivne sposobnosti - Uspeh - Magistarski radovi b) Psihologija sporta - Košarka - Magistarski radovi

796.323.2:159.95(043.2)
159.95:796.323.2(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 7759

93
JANKOVIĆ, Aleksandar R., 1969-
        Uticaj savremene taktike napada na rezultate završnica svetskih prvenstava u fudbalu 1998. i 2002. god. : (magistarska teza) / Aleksandar R. Janković. - Beograd : [A. Janković], 2004. - 321 list : graf. prikazi, tabele ; 32 cm

Bibliografija: listovi 285-292. - FAKULTET SPORTA I FIZIčKOG VASPITANJA, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
a) Svetsko prvenstvo u fudbalu (16 ; 1998 ; Francuska) - Analiza taktike napada - Magistarski radovi b) Svetsko prvenstvo u fudbalu (17 ; 2002 ; Japan i Južna Koreja) - Analiza taktike napada - Magistarski radovi c) Fudbal - Napad - Taktika - Magistarski radovi

796.332.015.844.4(043.2)
796.332.093.1(100)"1998"(043.2)
796.332.093.1(100)"2002"(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 8690

94
JANKOVIĆ, Nenad, 1966-
        Efikasnost dva načina učenja skoka u vis u odnosu na rezultat : magistarska teza / Nenad Janković. - Beograd : [N. Janković], 1996. - 85, [18] listova : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 32 cm

Bibliografija: listova 79-84. - FAKULTET FIZIčKE KULTURE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Plast.)
a) Atletika - Skok u vis - Obuka - Magistarski radovi

796.431.1:371.3(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 7875

95
JANKOVIĆ, Radivoje
        Промене основних морфолошких карактеристика и моторичких способности студената Криминалистичко-полицијске академије под утицајем новог наставног плана и програма предмета - Специјално физичко образовање : магистарски рад / Радивоје Јанковић. - Београд : [Р. Јанковић], 2009. - 89 листова ; 30 цм : граф. прикази, табеле

Библиографија: листови 85-89. - Умножено за одбрану. - ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИчКОГ ВАСПИТАЊА, Универзитет у Београду.
(Карт.)
a) Specijalno fizičko vaspitanje - Policijsko-krimininalistička akademija - Studenti - Magistarski radovi b) Milicioneri - Motoričke sposobnosti - Antropomotorika - Magistarski radovi

572.087:796.012.11-057.36(043.3)
796.012.11:351.742(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 9394

96
JANKOVIĆ, Radmilo
        Prilog proučavanju značaja brzine i snage u džudou i ispitivanje ovih osobina pomoću nekih standardnih pokazatelja radi utvrđivanja odnosa između sportsko tehničkih rezultata boraca i stepena razvijenosti ovih osobina : magistarski rad / Janković Radmilo. - Beograd : [R. Janković], 1969. - 140 listova : tabele, graf prikazi ; 30 cm

Literatura: listovi 134-140. - FAKULTET ZA FIZIčKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Broš.)
a) Džudo - Snaga - Brzina - Magastarski radovi b) Džudo - Snaga - Sportski rezultat - Magistarski radovi

796.853.23.012.56(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 2587

97
JANKOVIĆ, Srba
        Спортско новинарство у Београду до 1914. године : магистарски рад / Срба Јанковић. - Београд : [С. Јанковић], 2006. - 149 листова : илустр. ; 32 цм

Библиографија: лист 149. - ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИчКОГ ВАСПИТАЊА, Универзитет у Београду. - Умножено за одбрану.
(Картон)
a) Sportsko novinarstvo - Beograd - Magistarski radovi

070:796(497.111)(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 8972

98
JANUŠEV, Ratko
        Uticaj različitih programsko-metodskih prilaza u razvoju kondicionih i tehničko-taktičkih sposobnosti vrhunskih fudbalera : magistarski rad / Ratko Janušev. - Beograd : [R. Janušev], 1998. - 222 lista ; 32 cm

Bibliografija: listovi 136-138. - FAKULTET FIZIčKE KULTURE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(karton)
a) Fudbaleri - Tehničko-taktičke sposobnosti - Kondicija - Magistarski radovi b) Fudbal - Antropomotorika - Fiziologija - Magistarski radovi

796.332.015.2(043.2)
796.332.012.11:612.766(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 8159

99
JELUŠIĆ, Veselin D.
        Uticaj primene metoda treninga korišćenjem trenažera specifične namene na razvoj impulsa sile udarca sredinom hrpta stopala kod fudbalera uzrasta 15-16 godina : magistarski rad / Veselin D. Jelušić. - Beograd : [V. Jelušić], 1991. - 128, [50] listova s tablama : graf. prikazi, tabele ; 32 cm

Bibliografske beleške uz tekst. - Bibliografija: listovi [129-153]. - FAKULTET ZA FIZIčKU KULTURE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Karton)
a) Fudbal - Trening - Udarni metod - Magistarski radovi b) Trenažeri - Impuls sile - Udarac stopalom - Magistarski radovi c) Fudbaleri - Mišićno naprezanje - Udarac nogom - Magistarski radovi d) Fudbal - Udarac - Biomehanička analiza - Magistarski radovi

796.332.015.36(043.2)
796.332.015.2(043.2)
796.332.012.112(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 7326

100
JERIČEVIĆ, Gordan
        Prilog proučavanju efikasnosti analitičkog, sintetičkog i kompleksnog metoda obučavanja tehnike bacanja kugle : magistarski rad / Gordan Jeričević. - Beograd : [G. Jeričević], 1977. - 124 listova : graf. prikazi, tabele ; 32 cm

Bibliografske beleške uz tekst. - Bibliografija: 122-14. - FAKULTET ZA FIZIčKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Karton)
a) Atletika - Bacanje kugle - Tehnika - Magistarski radovi b) Bacanje kugle - Metodika - Efikasnost - Magistarski radovi

796.433.1.015(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 5391

101
JEVTIĆ, Branislav N., 1963-
        Ventilatorne i gasne promene u toku rada kao indikatori maksimalne aerobne moći i fizičkog radnog kapaciteta : magistarski rad / Branislav N. Jevtić. - Beograd : [B. Jevtić], 1995. - 114 listova : graf. prikazi, tabele ; 32 cm

Beleške uz tekst. - Bibliografija: listovi 106-114. - FAKULTET FIZIčKE KULTURE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Plast.)
a) Fiziologija sporta - Fizički napor - Anaerobni prag - Magistarski radovi b) Ventilatorne promene - Gasne promene - Fizički radni kapacitet - Magistarski radovi

612.766:796.012.1(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 7757

102
JOCIĆ, Dragan, 1954-
        Komparativna biomehanička analiza relevantnih kinematičkih i dinamičkih parametara u tehnici plesa za dva nivoa dinamičkog stereotipa : magistarski rad / Jocić Dragan. - Beograd : [D. Jocić], 1986. - 242, [8] presav. listova : graf. prikazi, tabele ; 32 cm

Bibliografija: listovi 232-238. - FAKULTET ZA FIZIčKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Plast.)
a) Plesovi - Tehnika - Biomehanika - Magistarski radovi b) Biomehanička analiza - Ples - Kinematika - Magistarski radovi

793.3.012.422(043.2)
793.3.012.4(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 6646

103
JOVANOVIĆ, Aleksandar, 1950-
        Fizički razvitak i biomotoričke sposobnosti učenika prvih razreda osnovnih škola Beograda i Kraljeva : magistarski rad / Jovanović Aleksandar. - Beograd : [A. Jovanović], 1983. - 243 lista : tabele ; 32 cm

Bibliografija: listovi 219-243. - FAKULTET ZA FIZIčKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(karton)
a) Antropomotorika - Fizički razvoj - Biomotoričke sposobnosti - Beograd - Kraljevo - Magistarski radovi b) Biomotoričke sposobnosti - Učenici - Osnovna škola - Beograd - Kraljevo - Magistarski radovi

572.512-057.87(497.111):796.012.1(043.2)
796.012.1:373./.4(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 6232

104
JOVANOVIĆ, Jelena
        Ефекти различитих програма физичких вежбања у редукцији телесне масе : магистарски рад / Јелена Јовановић. - Београд : [Ј. Јовановић], 2006. - 68, [7] листова са таблама : граф. прикази, табеле ; 32 цм

Библиографија: листови 64-67. - ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИчКОГ ВАСПИТАЊА, Универзитет у Београду. - Умножено за одбрану.
(Брош.)
a) Sportska medicina - Kompozicija tela - Fizičko vežbanje - Magistarski radovi b) Biologija čoveka - Telesna težina - Redukcija - Magistarski radovi c) Higijena - Ishrana - Redukcija težine - Magistarski radovi

613.2:796.012.1(043.2)
572:796.012.1(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 9136

105
JOVANOVIĆ, Jelena
        Primena elementarnih igara u organizovanom vežbanju žena : magistarska teza / Jelena Jovanović. - Beograd : [J. Jovanović], 1996. - 55 listova : tabele ; 32 cm

Bibliografija: listovi 54-55. - Rezime; Summary. - FAKULTET FIZIčKE KULTURE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(karton)
a) Elementarne igre - Rekreacija - Fizička radna sposobnost - Magistarski radovi b) Rekreacija - Žene - Magistarski radovi

796.1-055.2(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 7869

106
JOVANOVIĆ, Nikodije
        Komparativna analiza fizičkog razvitka i biomotoričkih sposobnosti učenika četvrtih razreda osnovnih škola Niša, Beograda i Kraljeva : magistarski rad / Jovanović Nikodije. - Beograd : [N. Jovanović], 1984. - 269 listova : tabele ; 32 cm

Bibliografija: listovi 247-269. - FAKULTET ZA FIZIčKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Karton)
a) Fizički razvitak - Biomotoričke sposobnosti - Učenici - Niš - Beograd - Kraljevo - Magistarski radovi b) Učenici - Fizički razvoj - Osnovna škola - Magistarski radovi

796.012.1-057.784(497.11((043.2)
572.512-057.874:373.3/.4(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 6487

107
JOVANOVIĆ, Srećko, 1852-
        Uticaj osnovnih socio-ekonomskih faktora i motivacije karate takmičara na uspešnost u sportu : magistarski rad / Srećko Jovanović. - Beograd : [S. Jovanović], 1984. - 80, [17] listova s tablama : graf. prikazi, tabele ; 32 cm

Bibliografija: listovi 76-80. - FAKULTET ZA FIZIčKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Karton)
a) Karatisti - Socio-ekonomski faktori - Uticaj - Magistarski radovi b) Karate - Porodica - Uspešnost - Magistarski radovi c) Motivacija - Uspešnost - Karatisti - Magistarski radovi

796.853.26:159.947(043.2)
316.356.2:796.853.26(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 6362

108
JOVANOVSKI, Jovan A.
        Postojanost izometrijskog mišićnog potencijala nakon četvoronedeljnog sistematskog vežbanja odgovarajućim režimom : magistarski rad / Jovanovski A. Jovan. - Beograd : [J. Jovanovski], 1985. - [98] listova : graf. prikazi, tabele ; 32 cm

Bibliografija: listovi [93-98]. - FAKULTET ZA FIZIčKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Platno)
a) Fizičko vežbanje - Trening - Izometrijski potencijal - Magistarski radovi b) Trening - Sistematsko vežbanje - Biomehanika - Magistarski radovi

796.012.112(043.2)
796.015.3(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 6477

109
JOVIĆEVIĆ, Stevo
        Teorijska priprema u treningu mladih odbojkašica : magistarski rad / Stevo Jovićević. - Beograd : [S. Jovićević], 2007. - 137 listova : ilustr., tabele ; 32 cm

Literatura: listovi 124-131. - Apstrakt; Abstract. - FAKULTET SPORTA I FIZIčKOG VASPITANJA, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(karton)
a) Odbojka - Teorijska priprema - Treneri - Magistarski radovi b) Odbojkašice - Kadetski uzrast - Srednja škola - Magistarski radovi c) Odbojkašice - Trening - Magistarski radovi

796.725.015.1-055.2(043.2)
796.725.071.4-055.2(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 9137

110
JOVOVIĆ, Veselin
        Uticaj zagrijavanja organizma odabranim kompleksom tjelesnih vježbi na pokretljivost kičmenog stuba u sagitalnoj ravni : magistarski rad / Veselin Jovović. - Beograd : [V. Jovović], 1983. - 125 listova : ilustr., tabele ; 32 cm

Bibliografija: listovi 107-113. - FAKULTET ZA FIZIčKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Karton)
a) Fizičko vežbanje - Zagrevanje - Kičmeni stub - Magistarski radovi b) Kičmeni stub - Zagrevanje - Pokretljivost - Magistarski radovi c) Korektivna gimnastika - Fiziologija - Kičmeni stub - Magistarski radovi

615.825(043.2)
796.012.23:616.711-008(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 6149

111
KADUNIĆ, Hamdija
        Zavisnost brzine i izdržljivosti u trčanjima od snage mišića opružača nogu kod učenika i učenica srednjih škola : magistarski rad / Hamdija Kadunić. - Beograd : [H. Kadunić], 1970. - 136 listova : graf. prikazi, tabele ; 32 cm

Bibliografija: listovi 122-136. - VISOKA šKOLA ZA FIZIčKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Broš.)
a) Biomehanika - Snaga - Brzina - Magistarski radovi b) Mišići opružači - Donji ekstremiteti - Biomehanička analiza - Magistarski radovi c) Trčanje - Učenici - Srednja škola - Magistarski radovi

796.012.1:572.512(043.2)
796.012.1:612.766(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 2701

112
KALAJDŽIĆ, Darko
        Prilog proučavanju mogućnosti uvođenja aktivne pauze u proces nastave u osnovnoj školi : magistarski rad / Kalajdžić Darko. - Beograd : [D. Kalajdžić], 1971. - 79, [53] lista s tablama : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: listovi 74-78. - Umnoženo za odbranu. - FAKULTET ZA FIZIČKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu.
(Broš.)
a) Aktivni odmor - Koncentracija - Pažnja - Disciplina - Magistarski radovi b) Aktivna pauza - Učenici - Osnovna škola - Magistarski radovi

796.012-053.5(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 5596

113
KALAJDŽIĆ, Jelisaveta
        Longitudinalne varijacije dvozglobnih mišića zadnje lože buta u procesu tretiranja vežbama za istezanje : magistarski rad / Jelisaveta Kalajdžić. - Beograd : [J. Kalajdžić], 1980. - 99, [17] listova s tablama, [2] presav. lista : graf. prikazi, tabele ; 32 cm

Bibliogrfske beleške uz tekst. - Bibliografija: listovi 93-99. - FAKULTET ZA FIZIčKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Karton)
a) Sportski trening - Pliometrija - Vežbe za istezanje - Magistarski radovi b) Mišići buta - Rastezanje - Noga - Magistarski radovi c) Biomehanika - Antropomotorika - Magistarski radovi

796.012.1-055.15(043.2)
796.015.1-055.15(043.2)
612.766(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 5894

114
KARALIĆ, Bratislava
        Утицај планинарске активности на фитнес статус жена преко 60 година : магистарска теза / Братислава Каралић. - Београд : [Б. Каралић], 2007. - 134, [6] листова с таблама : граф. прикази, табеле ; 32 цм

Белешке уз текст. - Библиографске белешке уз текст. - Литература: 129-133. - Сажетак; Абстрацт. - Универзитет у Београду, ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИчКОГ ВАСПИТАЊА. - Умножено за одбрану.
(Картон)
a) Planinarenje - Fitnes status - Žene preko 60 godina - Magistarski radovi b) Rekreacija - Žene - Planinarstvo - Magistarski radovi

796.1-055.2(043.2)
796.54-055.2(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 9141

115
KARIŠIK, Siniša T.
        Интересовања, вредносне оријентације и стил рада рукометног тренера и утицај на успешност рукометаша : магистарски рад / Синиша Т. Каришик. - Београд : [С. Каришик], 2006. - 128 листова ; 32 цм

Белешке уз текст. - Библиографске белешке уз текст. - Литература: листови 105-109. - ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИчКОГ ВАСПИТАЊА, Универзитет у Београду. - Умножено за одбрану.
(картон)
a) Rukomet - Trener - Psihološki profil - Magistarski radovi

796.322.071.4:159.923(043.2)
159.923:796.322.071.4(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 8967

116
KAROVIČ, Života M.
        Uticaj repetitivnog mišićnog naprezanja sa dužim trajanjem i većim opterećenjem na razvoj mišićnog potencijala i biomotoričkih dimenzija kod omladine pubertetskog uzrasta : magistarski rad / Života M. Karović. - Beograd : [Ž. Karović], 1980. - 121 listova : graf. prikazi, tabele ; 32 cm

Beleške uz tekst. - Literatura: listovi 113-121. - Umnoženo za odbranu. - FAKULTET ZA FIZIčKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu.
(Karton)
a) Biomehanika sporta - Mišićno naprezanje - Pubertet - Magistarski radovi b) Fiziologija sporta - Repetitivno naprezanje - Opterećenje - Magistarski radovi c) Antropomotorika - Mišićni potencijal - Magistarski radovi

796.012.1:612.766(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 5896

117
KARVAK, Ema
        Morfološki, motorički, funkcionalni i socijalni status učesnika II i III olimijade Radničkih sportskih aktivnosti Vojvodine i razlike među njima : magistarski rad / Ema Karvak. - Novi Sad : [E. Karvak], 1988. - 109 listova ; 32 cm

Bibliografija: listovi 104-109. - FAKULTET FIZIčKE KULTURE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Platno)
a) Olimpijada radničko sportskih aktivnosti Vojvodine (ORSAV) - Magistarski radovi b) Rekreacija - Radničke sportske aktivnosti - Biomotorički status - Vojvodina - Magistarski radovi c) Socijalni status - Antropometrijske karakteristike - Olimpijada radničkih sportskih aktivnosti - Magistarski radovi

061.237:796.09.012.1(497.113)(043.2)
796.09:061.237(497.113)(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 6862

118
KATSARIDIS, Konstantinos
        Uticaj temeljnih odrednica taktike grčke reprezentacije na putu osvajanja prvenstva Evrope u fudbalu 2004. god. : magistarska teza / Konstantinos Katsiradis. - Beograd : [K. Katsaridis], 2006. - 313 listova : graf. prikazi ; 32 cm

Bibliografija: listovi 214-219. - FAKULTET SPORTA I FIZIčKOG VASPITANJA, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
a) Fudbal - Taktika - Evropsko prvenstvo - 2004 - Magistarski radovi b) Fudbal - Grčka reprezentacija - Evropsko prvenstvo - Portugalija - 2004 - Magistarski radovi

796.332.093.1(4)"2004"(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 8910

119
KERKOVIĆ, Aleksandar
        Tretiranje problema fizičke kulture u sportskoj rubrici dnevnog lista "Politike" u periodu od 1945. do 1965. godine : magistarski rad / Aleksandar R. Kerković. - Beograd : [A. Kerković], 1966. - 100, [111] listova s tablama : tabele, graf. prikazi ; 32 cm

Literatura: list [111]. - VISOKA šKOLA ZA FIZIčKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Broš.)
a) Dnevni list "Politika" (Beograd) - 1945-1965 - Fizička kultura - Magistarski radovi b) Fizička kultura - Sportska rubrika - Dnevni list "Politika" - Beograd - 1945-1965 - Magistarski radovi

061.237:796/799(497.111)"1945/1965"(043.2)
796/799:070(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 2448

119a
KOCIĆ, Goran
        Техничко-тактичке карактеристике врхунских играча стоног тениса у свету : магистарски рад / Горан Коцић. - Београд : [Г. Коцић], 2010. - 431 лист : графички прикази, табеле ; 32 цм

Библиографија: листови 455-465. - ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИчКОГ ВАСПИТАЊА, Универзитет у Београду. - Умножено за одбрану.
a) Stoni tenis - Tehnika - Taktika - Metodika - Magistarski radovi b) Vrhunski stonoteniseri

796.386.015
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 9606

120
KOJIĆ, Desimir
        Ставови и интересовања ученика основне школе према рекреативним активностима : магистарски рад / Десимир Којић. - Београд : [Д. Којић], 1997. - 123 листа ; 32 цм

Библиографија: листови 98-104. - ФАКУЛТЕТ ФИЗИчКЕ КУЛТУРЕ, Универзитет у Београду. - Умножено за одбрану.
(Картон)
a) Rekreacija - Učenici - Osnovna škola - Magistarski radovi b) Učenici - Interesovanja - Stavovi - Magistarski radovi

796.1:159.953.5-057.874(043.2)
379.85:373.3/.4(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 8011

121
KOLOVRAT, Mirko S.
        Mogućnost oscilovanja težišta tela kod njihanja u uporu na razboju izvan poligona oslonca : magistaski rad / Kolovrat S. Mirko. - Beograd : [M. Kolovrat], 1974. - 211 listova : graf. prikazi, tabele ; 32 cm

Literatura: listovi 136-137. - Registar. - FAKULTET ZA FIZIčKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Broš.)
a) Sportska gimnastika - Razboj - Njihanje u uporu - Magistarski radovi b) Razboj - Oscilovanje težišta - Biomehanička analiza - Magistarski radovi

796.414.4(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 5156

122
KONDIĆ, Dušan
        Uticaj udarnog načina treninga na razvoj odraznog impulsa kod fudbalera : magistarski rad / Kondić Dušan. - Beograd : [D. Kondić], 1988. - 104, [12] listova s tablama : tabele ; 32 cm

Bibliografija: listovi 98-103. - FAKULTET ZA FIZIčKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Plast.)
a) Fudbal - Trening, udarni - Odrazni impuls - Magistarski radovi b) Fudbal - Biomehanika - Trening - Magistarski radovi

796.332.015.36(043.2)
796.332.012.112(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 7397

123
KONSTANTINOVIĆ, Slobodan
        Mere za unapređenje nastave fizičkog vaspitanja u mlađim razredima škola I stupnja : [magistarski rad] / Slobodan Konstantinović. - Beograd : [S. Konstantinović], 1968. - 88 listova ; 30 cm

Bibliografske beleške uz tekst. - Bibliografija: listovi 85-88. - Umnoženo za odbranu. - VISOKA šKOLA ZA FIZIčKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu.
a) Fizičko vaspitanje - Nastava - Učenici - Magistarski radovi b) Metodika fizičkog vaspitanja - Učenici - Osnovna škola - Magistarski radovi

371.3:796(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 2070

124
KOPRIVICA, Vladimir, 1952-
        Biomotoričke sposobnosti i njihova povezanost sa antropometrijskim dimenzijama i aktivnom telesnom masom u kandidata za prijem na Fakultetu za fizičko vaspitanje u Beogradu : magistarski rad / Vladimir Koprivica. - Beograd : [V. Koprivica], 1984. - 100 listova ; 32 cm

Bibliografija: listovi 89-100. - FAKULTET ZA FIZIčKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za upotrebu.
(Karton)
a) Biomotoričke sposobnosti - Antropometrijske dimenzije - Telesna masa - Magistarski radovi b) Prijemni ispit - Kandidati - Fakultet za fizičko vaspitanje - Beograd - Magistarski radovi

572.512:796.012.1(043.2)
796.012.1:378.18(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 6855

125
KORICA, Daniel
        Istraživanje uticaja odnosa obima i inteziteta rada u treningu naših najboljih trkača na duge staze : magistarski rad / Daniel Korica. - Beograd : [K. Daniel], 1982. - 68, [13] listova s tablama : graf. prikazi, tabele ; 32 cm

Bibliografija: listovi 67-68. - FAKULTET ZA FIZIčKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Karton)
a) Trčanje - Duge pruge - Trening - Magistarski radovi b) Atletika - Trkači na duge pruge - Trenažni ciklus - Magistarski radovi

796.422.16.015.26(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 5937

126
KOROPANOVSKI, Nenad
        Strukturne karakteristike sportske borbe u karateu : magistarski rad / Nenad Koropanovski. - Beograd : [N. Koropanovski], 2006. - 124 lista : graf. prikazi ; 32 cm

Bibliografija: listovi 123-124. - Sažetak; Abstract. - FAKULTET SPORTA I FIZIčKOG VASPITANJA, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(kart.)
a) Karate - Sportska borba - Struktura - Magistarski radovi

796.853.2(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 8964

127
KOSTIĆ, Radmila
        Uticaj posebno programiranog vežbanja društvenih plesova na sposobnost izražavanja koordinisanih kretanja u ritmu : magistarski rad / Kostić Radmila. - Beograd : [R. Kostić], 1981. - 106 listova ; 32 cm

Literatura: listovi 99-106. - FAKULTET ZA FIZIčKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Karton)
a) Plesovi - Ritam - Koordinacija - Magistarski radovi b) Društveni ples - Koordinisane kretnje - Ritam - Magistarski radovi

394.3.012.2(043.2)
793.3.012.3(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 5945

128
KOSTIĆ, Radomir
        Odnos amplitude pokreta u gornjem skočnom zglobu i dimenzije skočnosti kod odbojkaša : magistarski rad / Radomir Kostić. - Beograd : [R. Kostić], 1975. - 112 listova : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 32 cm

Bibliografske beleške uz tekst. - Bibliografija: listovi 109-112. - FAKULTET ZA FIZIčKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Karton)
a) Odbojka - Skočni zglob - Skočnost - Magistarski radovi b) Odbojkaša - Amplituda pokreta - Magistarski radovi c) Odbojkaša - Biomehanika - Magistarski radovi

796.325.012.21(043.2)
796.325.012.23(032.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 5242

129
KOSTIĆ, Saša
        Predlog normalizacije rezultata testova za procenu motoričkih sposobnosti dece od 11 do 14 godina : magistarski rad / Saša Kostić. - Beograd : [S. Kostić], 2007. - 122 lista : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 32 cm

Literatura: listovi 117-122. - Sažetak; Abstract. - Umnoženo za odbranu. - FAKULTET SPORTA I FIZIčKOG VASPITANJA, Univerzitet u Beogradu.
(Karton)
a) Deca - Motoričke sposobnosti - Brzina - Magistarski radovi b) Motoričke sposobnosti - Testovi - Skaliranje - Magistarski radovi c) Deca - Antropomotorika - Magistarski radovi

796.012.1(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 9075

130
KOŠNIČAR, Milan
        Fizički razvoj i motoričke osobine učenika petnaestogodišnjaka, obuhvaćenih različitim sportovima u vannastavnim aktivnostima, osnovnih škola u Vojvodini : magistarski rad / Milan Košničar. - Beograd : [M. Košničar], 1975. - 164, [4], 2. presav. lista : graf. prikazi, tabele ; 32 cm

Bibliografija: listovi 158-164. - FAKULTET ZA FIZIčKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Karton)
a) Fizičko vaspitanje - Vannastavne aktivnosti - Sportske igre - Vojvodina - Magistarski radovi b) Sportske igre - Učenici - Fizički razvoj - Magistarski radovi c) Motoričke sposobnosti - Vannastavne aktivnosti - Učenici - Magistarski radovi d) Učenici - Osnovna škola - Sportske igre - Magistarski radovi

796.012.1-057.874:371.3(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 5245

131
KOTUROVIĆ, Branka
        Prilog proučavanju primene narodnih igara u fizičkom vaspitanju učenika beogradskih škola I i II stupnja : [magistarski rad] / Branka Koturović. - Beograd : [B. Koturović], 1973. - 121,[8] listova s tablama : tabele ; 32 cm

Bibliografske beleške uz tekst. - Literatura: listovi [122-125]. - UNIVERZITET U BEOGRADU, Fakultet za fizičko vaspitanje. - Umnoženo za odbranu.
(Broš.)
a) Narodni plesovi - Učenici - Srednje škole - Beograd - Magistarski radovi b) Fizičko vaspitanje - Narodni plesovi - Magistarski radovi

793.31:796(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 2970

132
KOVAČ, Jovan
        Prilog proučavanju uticaja različitih procenata opterećenja vežbama snage sa izotonusnom i izometrijskom kontrakcijom pretežno na mišiće opružače nogu i sa tim u vezi na veličinu odskoka : magistarski rad / Kovač Jovan. - Beograd : [J. Kovač], 1969. - 66 listova : graf. prikazi, tabele ; 32 cm

Bibliografija: listovi 58-66. - VISOKA šKOLA ZA FIZIčKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Broš.)
a) Biomehanika - Snaga - Mišići - Magistarski radovi b) Mišići opružači - Noga - Biomehanička analiza - Magistarski radovi c) Fizičko vežbanje - Donji ekstremiteti - Odskok - Magistarski radovi

796.012.1:572.512(043.2)
796.012.1:612.766(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 2602

133
KOVAČ - Varga, Zuzana
        Prilog proučavanju uticaja stepena zamorenosti organizma kod određivanja ritma izvođenja vežbi oblikovanja : magistarski rad / Kovač - Varga Zuzana. - Beograd : [Z. Kovač - Varga], 1975. - 60, [35] listova sa tablama : ilustr., tabele ; 32 cm

Bibliografija: listovi 56-60. - FAKULTET ZA FIZIčKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Karton)
a) Fizičko vežbanje - Zamor - Ritam izvođenja - Magistarski radovi b) Fiziologija sporta - Zamorenost - Vežbe oblokovanja - Magistarski radovi c) Biomehanika - Magistarski radovi

796.012:612(043.2)
796.012.23:612.766(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 5238

134
KOVAČEVIĆ, Vlajko
        Pedeset godina fizičkog vaspitanja u užičkoj učiteljskoj školi (1919 - 1969) : magistarski rad / Kovačević Vlajko. - Beograd : [V. Kovačević], 1976. - 126 listova : ilustr. ; 32 cm

Beleške uz tekst. - Bibliografske beleške uz tekst. - Bibliografija: listovi 124-126. - FAKULTET ZA FIZIčKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Karton)
a) Učiteljska škola (Užice) - 1919-1969 - Magistarski radovi b) Fizičko vaspitanje - Istorija - Užice - Srbija - 1919-1969 - Magistarski radovi

377.8(497.11)"1919/1969":796(043.2)
061.237:796(497.11)"1919/1969"(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 5338

135
KOZARSKI, Ivan
        Komparativna analiza fizičkog razvoja i motoričkih sposobnosti odbojkašica juniorskih reprezentacija gradova Jugoslavije u odnosu na uspeh u takmičenju, sa osvrtom na međusobni uticaj antropometrijskih i motoričkih varijabli : magistarski rad / Ivan Kozarski. - Beograd : [I. Kozarski], 1979. - 179 listova : ilustr., tabele ; 32 cm

Bibliografija: listovi 157-169. - FAKULTET ZA FIZIčKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Karton)
a) Ženske juniorske reprezentacije - Motoričke sposobnosti - Antropometrijske karakteristike - Jugoslavija - Magistarski radovi b) Antropomotorika - Odbojkašice - Juniorske reprezentacije - Takmičenja - Magistarski radovi

796.325.012.11:572.51(043.3)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 5522

136
KRAGUJEVIĆ, Gabriela
        Fizičko vaspitanje u Učiteljskim školama Srbije od njihovog osnivanja 1870 godine do ukidanja 1971 godine : magistarski rad / Gabriela Kragujević. - Beograd : [G. Kragujević], 1988. - 458, [23] priloga s tablama : ilustr. ; 32 cm

Bibliografske beleške uz tekst. - Bibliografija: listovi 448-458. - FAKULTET ZA FIZIčKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Karton)
a) Učiteljske škole (Srbija) - 1870-1971 - Magistarski radovi b) Fizičko vaspitanje - Istorija - Srbija - 1879-1971 - Magistarski radovi

377.8(497.11)"1870/1971":796(043.2)
061.237:796(497.11)"1870/1971"(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 6867

137
KRIVOKAPIĆ, Dragan
        Ефикасност различитих методичких модела учења пливања деце предшколског узраста : магистарска теза / Драган Кривокапић. - Београд : [Д. Кривокапић], 2002. - 102 листа : граф. прикази, табеле ; 32 цм

Библиографија: листови 100-102. - Абстрацт. - ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИчКОГ ВАСПИТАЊА, Универзитет у Београду. - Умножено за одбрану.
a) Plivanje - Predškolska deca - Motorička sposobnost - Magistarski radovi b) Fizičko vaspitanje - Predškolska deca - Magistarski radovi

797.2-053.2(043.2)
371.3::[373.2:796](043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 8485

138
KRIŽAN, Predrag
        Прилог проучавању објективнијег мерења резултата у атлетским дисциплинама трчања из ниског старта : магистарски рад / Предраг Крижан. - Београд : [П. Крижан], 1992. - 136 листа : илустр., цртежи, граф. прикази, табеле ; 32 цм

Белешке уз текст. - Библиографске белешке уз текст. - Библиографија: листови 129-135. - ФАКУЛТЕТ ФИЗИчКЕ КУЛТУРЕ, Универзитет у Београду. - Умножено за одбрану.
(Картон)
a) Atletika - Trčanje - Niski start - Magistarski radovi b) Trčanje - Niski start - Merenje - Magistarski radovi

796.422(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 7475

139
KRSMANOVIĆ, Branko
        Specifičnosti motoričkih i antropometrijskih dimenzija i njihovih međusobnih odnosa učenika nižih razreda osnovne škole SAP Vojvodine : magistarski rad / Branko Krsmanović. - Beograd : [B. Krsmanović], 1980. - 193 lista ; 30 cm

Bibliografija : listovi 153-161. - Umnoženo za odbranu. - FAKULTET ZA FIZIČKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu.
a) Antropometrijska analiza - Motoričke sposobnosti - Školska deca - Vojvodina - Magistarski radovi b) Antropomotorika - Učenici - Osnovna škola - Vojvodina - Magistarski radovi c) Fizički razvoj - Fizičke sposobnosti - Učenici - Vojvodina - Magistarski radovi

796.012.1-053.5(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 5942

140
KUKOLJ, Miloš, 1950-
        Uticaj izometrijskog, balističkog i repetitivnog mišićnog naprezanja na specifični mišićni potencijal : magistarski rad / Kukolj, Miloš. - Beograd : [M. Kukolj], 1977. - 164, [17] listova s tablama : ilustr., graf. prikazi ; 32 cm

Literatura: listovi 156-163. - Umnoženo za odbranu. - FAKULTET ZA FIZIčKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu.
(Karton)
a) Biomehanika sporta - Mišićno naprezanje - Magistarski radovi b) Fiziologija sporta - Magistarski radovi c) Antropomotorika - Magistarski radovi

796.012.1:612.766(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 5480

141
KUKOPULU, Marina
        Komparativna analiza razvoja najboljih svetskih rezultata u atletskim disciplinama bacanja kod žena sa prognozom razvoja : magistarska teza / Marina Kukopulu. - Beograd : [M. Kukopulu], 1995. - 85 listova : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 32 cm

Bibliografija: listovi 78-85. - FAKULTET FIZIčKE KULTURE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Karton)
a) Atletika - Bacanja - Žene - Magistarski radovi b) Bacanja - Analiza - Svetski rezultati - Magistarski radovi c) Bacanja - Žene - Prognoza razvoja - Magistarski radovi

796.433.093.1-055.2(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 7756

142
KUNDRAT, Vera
        Međurazredno ujednačavanje odeljenja za nastavu fizičkog vaspitanja i njegov uticaj na fizički razvoj i motorne sposobnosti učenica viših razreda osnovne škole : [magistarski rad] / Kundrat Vera. - Beograd : [V. Kundrat], 1977. - 97 listova : crteži, graf. prikazi, tabele ; 32 cm

Beleške uz tekst. - Bibliografija: listovi 94-97. - FAKULTET FIZIčKOG VASPITANJA, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Karton)
a) Fizičko vežbanje - Motoričke sposobnosti - Razvoj - Magistarski radovi b) Fizički razvoj - Motoričke sposobnost - Učenice - Osnovna škola - Magistarski radovi c) Metodika fizičkog vaspitanja - Ujednačavanje odeljenja - Učenice - Magistarski radovi

796.012.1-055.2:371.3(043.3)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 5775

143
KVRGIĆ, Svetlana
        Kvalitet života školske dece i omladine / Svetlana Kvrgić ; [prevod na engleski jezik Snežana Ukropina]. - Beograd : Zadužbina Andrejević, 2001 (Beograd : Todra). - 81 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Biblioteka Academia / [Zadužbina Andrejević] ; 67)

"Monografija je ... priređena mag. teza "Procena zdravlja i kvaliteta života školske dece i omladine u Jugoslaviji", odbranjena 3. oktobra 2000. god. na Med. fak. Univerziteta u Novom Sadu ..." --> kor. - Tiraž 500. - Na koricama beleška o autoru i delu s autorovom slikom. - Bibliografija: str. 73-76. - Registar. - Summary: Health and quality of life among school children and youth in Yugoslavia: str. 78-81
ISBN 86-7244-228-8 (broš.)
a) Kvalitet života - Školska deca - Jugoslavija

613.955/.956(497.1)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B VIII 6243

144
LASLO, Hajnal
        Prilog proučavanju uticaja udarnog i specifičnog metoda rada na usavršavanje skočnosti kod košarkaša juniora : magistarski rad / Hajnal Laslo. - Beograd : [H. Laslo], 1985. - 153 lista : graf. prikazi, tabele ; 32 cm

Bibliografske beleške uz tekst. - Bibliografija: listovi 133-140. - FAKULTET ZA FIZIčKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Karton)
a) Košarka - Trening - Skočnost - Magistarski radovi b) Košarkaši - Udarni metod - Specifični metod - Magistarski radovi c) Košarkaši - Juniori - Trening - Magistarski radovi

796.323.2.015.5(043.2)
796.323.2.012.23(032.2)
796.323.2.015.83(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 6483

145
LENERT, Stevan
        Prilog proučavanju mogućnosti ocene snage i brzine atletičara - trkača na osnovu kontrolnih testova fizičke spremnosti : magistarski rad / Lenert Stevan. - Beograd : [S. Lenert], 1966. - 109 listova : graf. prikazi, tabele ; 32 cm

Bibliografija: listovi 104-109. - VISOKA šKOLA ZA FIZIčKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Broš.)
a) Biomehanika - Snaga - Brzina - Magistarski radovi b) Trčanje - Fizičke sposobnosti - Testovi - Magistarski radovi c) Atletika - Trčanje - Magistarski radovi

796.42.012.1:572.512(043.2)
796.42.012.1:612.766(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 5883

146
LEVAJAC, Rajko
        Narodne igre i nadmetanja omladine Gruže i mogućnosti njihove primene u organizovanom fizičkom vaspitanju : magistarski rad / Rajko Levajac. - Beograd : [R. Levajac], 1977. - 184 lista : fotografije ; 32 cm

Beleške uz tekst. - Bibliografske beleške uz tekst. - Bibliografija: listovi 182-184. - FAKULTET ZA FIZIčKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Karton)
a) Narodna nadmetanja - Folklor - Gruža - Magistarski radovi b) Narodne sportske igre - Fizičko vaspitanje - Magistarski radovi

796:394(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 5392

147
LOGOU, Andronikos
        Struktura taktičke aktivnosti u trčanju na srednjim distancama : magistarski rad / Logou Andronikos. - Beograd : [A. Logou], 2009. - 88, [16] listova s tablama : graf. prikazi, tabele ; 32 cm

Bibliografija: listovi 85-87. - FAKULTET SPORTA I FIZIčKOG VASPITANJA, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Karton)
a) Trčanje - Srednje staze - Taktika - Magistarski radovi b) Atletika - Trkači - Trenažni ciklus - Magistarski radovi

796.422.14.015.26(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 9395

148
LOMEN, Elena E.
        Odnos između brzine plivanja i relevantnih antropometrijskih dimenzija i dimenzija fleksibilnosti kod pionira i omladinaca plivača : magistarski rad / Elena M. Lomen. - Beograd : [E. Lomen], 1986. - 147 listova ; 32 cm

Bibliografija: listovi 133-147. - FAKULTET ZA FIZIčKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Karton)
a) Plivanje - Brzina - Antropomitrijske varijable - Magistarski radovi b) Plivanje - Fleksibilnost - Pioniri - Magistarski radovi c) Pioniri - Omladinci - Plivači - Magistarski radovi

797.21.012.133-057.87(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 6645

149
LOMEN, Ružena
        Fleksiona amplituda u zglobu kuka kao funkcija izometrijskog mišićnog potencijala trbušnih mišića i dužine dvozglobnih mišića zadnje lože buta : magistarski rad / Ružena Lomen. - Beograd : [R. Lomen], 1980. - 95, [6] listova s tablama ; 32 cm

Bibliografija: listovi 90-95. - FAKULTET ZA FIZIčKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Karton)
a) Biomehanika sporta - Fleksiona amplituda - Trbušni mišići - Magistarski radovi b) Zglob kuka - Potencijal - Mišić - Dužina - Magistarski radovi c) Mišići trbuha - Zglob kuka - Pregibanje - Magistarski radovi d) Biomehanika - Fiziologija sporta - Magistarski radovi

796.012.11:612.745(043.2)
796.015.1:577.35(043.2)
611.95/.96:796.012.11(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 5632

150
LUKAČ, Laslo
        Komparativna analiza relevantnih morfoloških i motoričkih osobenosti odbojkaša na raznim nivoima takmičenja u SR Bosni i Hercegovini : magistarski rad / Laslo Lukač. - Beograd : [L. Lukač], 1983. - 146 lista : tabele ; 32 cm

Bibliografija: listovi 106-112. - FAKULTET ZA FIZIčKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Karton)
a) Odbojkaši - Motoričke sposobnosti - Morfološke sposobnosti - Bosna i Hercegovina - Magistarski radovi

796.325.012.11:572.512(497.15)(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 6588

151
LUKIĆ, Nebojša
        Efekti programiranog vežbanja žena Niša koje obavljaju administrativne poslove u toku dnevnog odmora : magistarski rad / Nebpjša Lukić. - Beograd : [N. Lukić], 1993. - 141, [5] listova s tablama : crteži, graf. prikazi, tabele ; 32 cm

Bibliografija: listovi 129-141. - FAKULTET FIZIčKE KULTURE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Karton)
a) Rekreacija - Programirano vežbanje - Žene - Niš - Magistarski radovi b) Rekreativno vežbanje - Dnevni odmor - Administrativne radnice - Niš - Magistarski radovi

796.1-055.2(043.2)(497.11)
796.035-055.2:331.426(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 7549

152
LUKMAN, Aleksandar
        Uticaj sile mišića nogu na sportski rezultat u alpskom skijanju : magistarska teza / Lukman Aleksandar. - Beograd : [A. Lukman], 1997. - 71 list : graf. prikazi, tabele ; 32 cm

Bibliografija: listovi 68-71. - FAKULTET FIZIčKE KULTURE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Plast.)
a) Alpsko skijanje - Rezultati - Mišići noge - Magistarski radovi b) Mišići noge - Snaga - Sportski rezultat - Magistarski radovi c) Alpsko skijanje - Biomehanička analiza - Magistarski radovi

796.926.012.11(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 8012

153
LYPIRIDIS, Panagiotis A.
        Podsticanje kao pedagoška mera u radu sa mladim sportistima : magistarski rad / Panagiotis A. Lypiridis. - Beograd : [P. Lypiridis], 2006. - 138 listova : tabele ; 32 cm

Literatura: listovi 111-119. - FAKULTET SPORTA I FIZIčKOG VASPITANJA, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
a) Pedagogija sporta - Podsticanje - Mladi sportisti - Magistarski radovi

37.02:796(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 8999

154
LJEŠKOVIĆ, Radosav
        Uticaj različitih metoda razvoja snage na efikasnost izvođenja izabranih tehnika u judo sportu : (magistarski rad) / Lješković Radosav. - Beograd : [R. Lješković], 2004. - 284 lista : graf. prikazi, tabele ; 32 cm

Prilozi: listovi 183-284. - Bibliografija: listovi 168-181. - FAKULTET SPORTA I FIZIčKOG VASPITANJA, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
a) Džudo - Tehnike - Magistarski radovi b) Džudo - Snaga - Maksimalna snaga - Brzinska snaga - Eksplozivna snaga - Magistarski radovi

796.853.23.012.56(043.2)
796.853.23.012.11(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 8691

155
MADŽARAC, Miroslav
        Istraživanje povezanosti opšte i specifične spretnosti ruku u odbojci : magistarski rad / Miroslav Madžarac. - Beograd : [M. Madžarac], 1982. - 151 list : tabele, grafikoni ; 32 cm

Bibliografija: listovi 148-151. - [FAKULTET ZA FIZIčKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu]. - Umnoženo za odbranu.
(Karton)
a) Odbojka - Spretnost - Ruke - Magistarski radovi

796.325.012.21(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 6039

156
MAKARIĆ, Đorđe
        Stavovi učesnika Olimpijskih seoskih igara Srbije o efikasnosti njihovog organizovanja kao bitnog preduslova za formiranje društvenih organizacija za fizičku kulturu : magistarski rad / Đorđe Makarić. - Beograd : [Đ. Makarić], 1982. - 132 lista ; 32 cm

Bibliografija: listovi 120-132. - FAKULTET ZA FIZIčKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Karton)
a) Olimpijske seoske igre Srbije - 1974- - Magistarski radovi b) Olimpijske seoske igre Srbije - Učesnici - Stavovi - Magistarski radovi c) Fizička kultura - Društvene organizacije za fizičku kulturu - Selo - Magistarski radovi

061.237(497.11)"1974/":796.092(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 6038

157
MAKSIMOVIĆ, Sava
        Ефекти два различита програма рукомета на ученике петог разреда основне школе : магистарски рад / Сава Максимовић. - Београд : [С. Максимовић], 2000. - 298 листова : граф. прикази, табеле ; 32 цм

Белешке уз текст. - Библиографске белешке уз текст. - Библиографија: листови 288-298. - Сажетак; Суммары. - ФАКУЛТЕТ ФИЗИчКЕ КУЛТУРЕ, Универзитет у Београду. - Умножено за одбрану.
(Картон)
a) Fizičko vaspitanje - Nastava - Struktura časa - Magistarski radovi b) Rukomet - Programi - Učenici - Magistarski radovi c) Fizičke sposobnosti - Sportsko-tehničko znanje - Antropometrija - Magistarski radovi d) Učenici - Motivacija - Rukomet - Magistarski radovi

796.322.2-057.874:371.3(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 8255

158
MALACKO, Julijan
        Validacija baterije testova za ispitivanje stanja i novoa pripremljenosti rvača : magistarski rad / Malacko Julijan. - Beograd : [J. Malacko], 1971. - [131] list ; 32 cm

Bibliografija: listovi [129-131]. - FAKULTET ZA FIZIčKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Karton)
a) Rvanje - Pripremljenost - Testovi - Magistarski radovi b) Rvanje grčko-rimskim stilom - Testovi - Validacija - Magistarski radovi

796.82.015.1(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 2846

159
MAMULA, Pero
        Kvantitativni efekti i međusobne relacije aerobno-repetitivnog potencijala trbušnih mišića i mišića koji vrše pregibanje u zglobu kuka, tretiranih sa centralnim i perifernim osloncem : magistarski rad / Pero Mamula. - Beograd : [P. Mamula], 1985. - 89 listova ; 32 cm

Beleške uz tekst. - Bibliografija: listovi 73-81. - FAKULTET ZA FIZIčKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Karton)
a) Sportski trening - Aerobno-repetitivni potencijal - Trbušni mišići - Magistarski radovi b) Trening - Centralni oslonac - Periferni oslonac - Magistarski radovi c) Mišići trbuha - Zglob kuka - Pregibanje - Magistarski radovi d) Biomehanika - Fiziologija sporta - Magistarski radovi

796.012.11:612.745(043.2)
796.015.1:577.35(043.2)
611.95/.96:796.012.11(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 6475

160
MANDARIĆ, Sanja, 1971-
        Uticaj nastave plesova na razvoj osećaja za ritam, koordinaciju i frekvenciju pokreta donjih ekstremiteta : magistarski rad / Sanja Mandarić. - Beograd : [S. Mandarić], 1999. - 102 lista : graf. prikazi, tabele ; 32 cm

Literatura: listovi 86-90. - FAKULTET FIZIčKE KULTURE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Karton)
a) Plesovi - Ritam - Koordinacija - Magistarski radovi b) Igre - Pokret - Donji ekstremiteti - Magistarski radovi

394.3.012.2(043.2)
793.3.012.3(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 8157

161
MARČETA, Dmitar
        Dinamika takmičarskih rezultata i modeli tehničko taktičke aktivnosti najboljih bacača kugle u svetu : magistarski rad / Dmitar Marčeta. - Beograd : [D. Marčeta], 2009. - 498 listova : graf. prikazi, tabele ; 32 cm

Bibliografija: 496-498. - FAKULTET SPORTA I FIZIčKOG VASPITANJA, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Karton)
a) Atletika - Bacanje kugle - Takmičarski rezultati - Magistarski radovi b) Bacanje kugle - Tehnika - Taktika - Magistarski radovi

796.433.1.012.51(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 9397

162
MARIČIĆ, Mihailo
        Evaluacija rekreativnih aspekata masovnih kros-trka u Beogradu : magistarska teza / Mihailo Maričić. - Beograd : [M. Maričić], 2001. - 155 listova : graf. prikazi, tabele ; 32 cm

Bibliografija: listovi 152-155. - FAKULTET SPORTA I FIZIčKOG VASPITANJA, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Karton)
a) Rekreacija - Kros-trke - Beograd - Magistarski radovi b) Kros - Beograd - Magistarski radovi

796.1:796.422.3(497.111)(043.2)
796.422.3:379.8(497.111)(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 8419

163
MARINOVIĆ, Mladen
        Opće motoričke sposobnosti i psihološki faktori kao determinante uspješnosti u veslačkom sportu : magistarski rad / Mladen Marinović. - Beograd : [M. Marinović], 1990. - 107 listova : ilustr., crteži, tabele ; 32 cm

Beleške uz tekst. - Bibliografija: listovi 101-107. - FAKULTET ZA FIZIčKU KULTURU, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Karton)
a) Veslanje - Motoričke sposobnosti - Psihološki faktori - Magistarski radovi

797.123.012.1:159.9(043.2)
159.9:797.123(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 7196

164
MARJANOVIĆ, Aleksandar
        Sredstva taktike u funkciji uspešne organizacije i realizacije napada na finalnim utakmicama Evropskog prvenstva u fudbalu 1992. godine : magistarski rad / Alesandar Marjanović. - Beograd : [A. Marjanović], 1995. - 97 listova ; 32 cm

Beleške uz tekst. - Bibliografske beleške uz tekst. - Bibliografija: listovi 95-97. - FAKULTET FIZIčKE KULTURE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Karton)
a) Fudbal - Taktika - Napad - 1992 - Magistarski radovi b) Fudbal - Evropsko prvenstvo - Finalne utakmice - Magistarski radovi

796.332.093.1(4)(043.2)
796.332.052.242.093.1"1992"(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 7965

165
MARKOVIĆ, Miloje
        Efikasnost predmetne i razredne nastave fizičkog vaspitanja učenika IV razreda osnovne škole : magistarska teza / Miloje Marković. - Beograd : [M. Marković], 2002. - 135 listova : ilustr., crteži, tabele, graf. radovi ; 32 cm

Literatura: listovi 117-126. - FAKULTET SPORTA I FIZIčKOG VASPITANJA, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Karton)
a) Fizičko vaspitanje - Efikasnost - Nastava - Magistarski radovi b) Fizičko vaspitanje - Antropometrija - Motoričke sposobnosti - Magistarski radovi c) Fizičko vaspitanje - Osnovna škola - Učenici - Magistarski radovi

796.012.1:371.3(043.2)
796:612.766(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 8557

166
MARKOVIĆ, Tomislav
        Prilog proučavanju problema korelacije između redovne, odnosno neredovne konzumacije prvog dnevnog obroka (doručka) i uspeha koji učenici osnovnih i srednjih škola postižu u fizičkom vaspitanju i opšte obrazovnim predmetima : magistarski rad / Tomislav Marković. - Beograd : [T. Marković], 1986. - 105 listova : tabele ; 32 cm

Bibliografske beleške uz tekst. - Bibliografija: listovi 101-105. - FAKULTET ZA FIZIčKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Karton)
a) Učenici - Doručak - Uspeh - Magistarski radovi b) Doručak - Škola - Uspeh - Magistarski radovi c) Doručak - Redovna konzumacija - Neredovna konzumacija - Magistarski radovi d) Fizičko vaspitanje - Higijena - Škola - Magistarski radovi

796-057.874:373.3/.5:613.2(043.2)
613.22:796-057.874(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 6649

167
MARKOVIĆ, Vladan
        Uticaj antropometrijskih dimenzija na rezultate plivača : magistarski rad / Vladan Marković. - Beograd : [V. Marković], 2007. - 100 listova : graf. prikazi, tabele ; 32 cm

Literatura: listovi 88-95. - Umnoženo za odbranu. - FAKULTET SPORTA I FIZIčKOG VASPITANJA, Univerzitet u Beogradu.
(Karton)
a) Plivači - Antropometrija - Rezultati - Magistarski radovi b) Plivanje - Magistarski radovi

797.212:572.087(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 9076

168
MARKOVIĆ, Živorad
        Утицај два начина планирања на резултате наставе физичког васпитања у првом и другом разреду средње школе : магистарски рад / Живорад Марковић. - Београд : [Ж. Марковић], 2005. - 252 листа : илустр., граф. прикази, табеле ; 32 цм

Библиографија: листови 224-232. - Сажетак; Абстрацт. - ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИчКОГ ВАСПИТАЊА, Универзитет у Београду. - Умножено за одбрану.
(Картон)
a) Fizičko vaspitanje - Nastava - Planiranje - Magistarski radovi b) Fizičko vaspitanje - Uticaj - Učenici - Magistarski radovi c) Učenici - Srednja škola - Metodika fizičkog vaspitanja - Magistarski radovi

796-057.87:371.3(043.2)
796-057.87:373.5(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 8856

169
MARTINOVIĆ, Dragan
        Евалуација педагошке климе на часу и ставови ученика према настави физичког васпитања у основној школи : магистарска теза / Драган Мартиновић. - Београд : [Д. Мартиновић], 1999. - 182, [6] листова с прилозима : табеле ; 32 цм

Белешке уз текст. - Библиографске белешке уз текст. - Библиографија: листови 166-182. - Сажетак; Суммары. - ФАКУЛТЕТ ФИЗИчКЕ КУЛТУРЕ, Универзитет у Београду. - Умножено за одбрану.
(Картон)
a) Fizičko vaspitanje - Evaluacija - Pedagogija - Magistarski rad b) Pedagogija sporta - Stavovi učenika - Stavovi nastavnika - Magistarski rad c) Fizičko vaspitanje - Nastava - Osnovna škola - Magistarski radovi

796:37.013(043.2)
796:371.3(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 8218

170
MATAVULJ, Dragan B.
        Uticaj pliometrijskog treninga na vertikalni odskok i relaciju sila - vreme osoba različite strukture mišića : magistarski rad / Matavulj B. Dragan. - Beograd : [D. Matavulj], 1998. - 55, [24] lista s tablama : graf. prikazi, tabele ; 32 cm

Bibliografija: listovi 51-55. - FAKULTET FIZIčKE KULTURE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Karton)
a) Pliometrijski trening - Vertikalni odskok - Sila - vreme - Magistarski radovi b) Antropomotorika - Biomehanika - Magistarski radovi c) Vertikalni sunožni odskok - Složeni pokreti - Biomehanička analiza - Magistarski radovi

796.011.11(043.2)
796.015.5(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 8129

171
MATIĆ, Milivoje
        Mesto i funkcija udžbenika iz fizičkog vaspitanja u osnovnoj školi : magistarski rad / Matić Milivoje. - Beograd : [M. Matić], 1970. - 109 listova : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 32 cm

Beleške uz tekst. - Bibliografske beleške uz tekst. - Bibliografija: listovi 105-109. - VISOKA šKOLA ZA FIZIčKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Kart.)
a) Fizičko vaspitanje - Udžbenici - Osnovna škola - Magistarski radovi b) Metodika fizičkog vaspitanja - Udžbenici - Magistarski radovi

796.012.1:371.3(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 2702

172
MATKOVIĆ, Antun
        Prilog ispitivanju efikasnosti dva metoda rada pretežno na razvijanju snage mišića pregibača zgloba lakta : magistarski rad / Matković Antun. - Beograd : [A. Matković], 1968. - 69 listova : graf. prikazi, tabele ; 32 cm

Bibliografija: listovi 57-61. - VISOKA šKOLA ZA FIZIčKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Karton)
a) Biomehanika - Snaga - Mišići - Magistarski radovi b) Mišići pregibači - Lakat - Biomehanička analiza - Magistarski radovi

796.012.1:572.512(043.2)
796.012.1:612.766(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 551

173
MATKOVIĆ, Ivan
        Validacija testova za selekciju mladih plivača na bazi kvaliteta brzine : magistarski rad / Ivan Matković. - Beograd : [I. Matković], 1977. - 187 listova ; 32 cm

Bibliografija: listovi 178-187. - FAKULTET ZA FIZIčKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Karton)
a) Plivanje - Brzina - Antropomitrijske varijable - Magistarski radovi b) Plivanje - Testovi - Pioniri - Magistarski radovi c) Plivači - Brzina - Selekcija - Magistarski radovi

797.21.012.133-057.87(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 5398

174
MATOVIĆ, Sveto
        Determinante uspeha u takmičarskom tenisu : magistarska teza / Sveto Matović. - Beograd : [S. Matović], 1999. - 168 listova : graf. prikazi, tabele ; 32 cm

Bibliografija: listovi 166-168. - Rezime; Resume. - FAKULTET FIZIčKE KULTURE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Karton)
a) Tenis - Selekcija - Predikcija - Magistarski radovi

796.342(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 8253

175
MATZARAS, Konstadonos Ch.
        Struktura tehničko taktičke aktivnosti sportista u kendo takmičarskoj borbi : (magistarski rad) / Matzaras Ch. Konstadinos. - Beograd : [K. Ch. Matzaras], 2007. - 545 listova : graf. prikazi, tabele ; 32 cm

Bibliografija: listovi 213-232. - FAKULTET SPORTA I FIZIčKOG VASPITANJA, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Karton)
a) Kendo - Tehnika - Taktika - Magistarski radovi b) Borilački sportovi - Kendo - Takmičarska borba - Magistarski radovi

796.853.49(043.2)
796.853.23.012.11(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 9138

176
MIHAJLOVIĆ, Milan V.
        Relacije parametara rezultatske efikasnosti diziča tegova i faktora koji utiču na njihov varijabilitet : magistarska teza / Milan V. Mihajlović. - Beograd : [M. Mihajlović], 1996. - 129 listova : tabele ; 32 cm

Bibliografija: listovi 96-103. - Apstrakt; Abstract. - FAKULTET FIZIčKE KULTURE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Karton)
a) Dizanje tegova - Evropska prvenstva - Sportski rezultat - 1993-1996 - Magistarski radovi

796.88.093(4)(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 7874

177
MIJIĆ, Zoran
        Utvrđivanje optimalne dužine staze za kros takmičenja kod učenika starijeg školskog uzrasta : magistarska teza / Zoran Mijić. - Beograd : [Z. Mijić], 2005. - 93 lista : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Napomene uz tekst. - Bibliografija: listovi 90-93. - FAKULTET SPORTA I FIZIčKOG VASPITANJA, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
a) Kros - Dužina staze - Takmičenja - Magistarski radovi b) Kros takmičenja - Učenici - Organizacija - Magistarski radovi

796.422.093.557(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 8823

177a
MILAČIĆ, Jasmina
        Stavovi o rekreaciji zaposlenih (Corporate Wellness) u različitim organizacionim modelima kompanija u periodu tranzicije : magistarski rad / Jasmina Milačić. - Beograd : [J. Milačić], 2010. - 140 listova : ilustr., graf. prikazi ; 32 cm

Literatura: listovi 123-128. - FAKULTET SPORTA I FIZIčK0G VASPITANJA, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Karton)
a) Rekreacija - Zaposleni - Stavovi - Magistarski radovi b) Corporate Wellness c) menadžment d) rekreacija e) tranzicija f) zdravlje g) zaposleni

796.1(043.3)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 9602

178
MILANOVIĆ, Ivana, 1973-
        Efekti programirane nastave fizičkog vaspitanja u mlađem školskom uzrastu : magistarska teza / Ivana Milanović. - Beograd : [I. Milanović], 2006. - 154 lista : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: listovi 132-139. - FAKULTET SPORTA I FIZIčKOG VASPITANJA, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
a) Fizičko vaspitanje - Programirana nastava - Motoričke sposobnosti - Magistarski radovi b) Fizičko vaspitanje - Nastava - Mlađi školski uzrast - Magistarski radovi

796.012.1-057.874:371.3(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 8909

179
MILANOVIĆ, Ljubinko
        Uticaj sistematskog 15-minutnog vežbanja u toku "velikog" odmora na poboljšanje motoričkih sposobnosti učenika viših razreda osnovne škole : magistarski rad / Ljubinko Milanović. - Beograd : [Lj. Milanović], 1979. - 67, [30] listova s tablama : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografske beleške uz tekst. - Bibliografija: listovi [67-71]. - Umnoženo za odbranu. - FAKULTET ZA FIZIČKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu.
(Kart.)
a) Fizičko vežbanje - Motoričke sposobnosti - Aktivni odmor - Osnovna škola - Disciplina - Magistarski radovi b) Veliki odmor - Učenici - Osnovna škola - Magistarski radovi

796.012-053.5(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 5523

180
MILETIĆ, Krasomenko J., 1947-
        Proširena informacija o značaju poludnevnih izleta i o načinu kretanja na terenu i njen uticaj na rezultat izleta : Avala kao poligon za fizičko vaspitanje : magistarski rad / Miletić J. Krasomenko. - Beograd : [K. Miletić], 1985. - 261, 2 presav. lista ; 32 cm

Bibliografske beleške uz tekst. - Bibliografija: listovi 232-240. - FAKULTET ZA FIZIčKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu
(Karton)
a) Fizičko vaspitanje - Izleti - Kretanje - Avala - Magistarski radovi b) Pešačenje - Školski izleti - Teren - Avala - Magistarski radovi

796.51(497.11 Avala)(043.2)
371.233(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 6476

181
MILIĆ, Zoran
        Struktura brzine specifičnih kretanja policajaca : magistarska teza / Zoran Milić. - Beograd : [Z. Milić], 1998. - 182, [30] listova s tablama : graf. prikazi, tabele ; 32 cm

Bibliografija: listovi 177-181. - FAKULTET FIZIčKE KULTURE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Broš.)
a) Specifično kretanje - Struktura brzine - Policajci - Magistarski radovi b) Specijalno fizičko vaspitanje - Specifična kretanja - Policajci - Magistarski radovi

613.73:351.74(043.2)
796.012.13-057.36(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 8060

182
MILIŠIĆ, Branislav
        Međuzavisnost brzine reagovanja, brzine pokreta i kombinovane nervno-mišićne reakcije kod sportista koji reprezentuju različite grupe sportova : magistarski rad / Branislav Milišić. - Beograd : [B. Milišić], 1980. - 80 listova : tabele ; 32 cm

Bibliografija: listovi 68-80. - FAKULTET ZA FIZIčKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Broš.)
a) Sportisti - Nervno-mišićna reakcija - Brzina pokreta - Magistarski radovi b) Biomehanika - Antropomotorika - Fiziologija sporta - Magistarski radovi

796.012.11:612.766(043.2)
612.766:796.015.5(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 5636

183
MILOSAVLJEVIĆ, Srđan
        Valorizacija efekata dva programa rekreacije : magistarski rad / Srđan Milosavljević. - Beograd : [S. Milosavljević], 2003. - 60 listova ; 30 cm

Bibliografija: listovi 59-60. - Umnoženo za odbranu. - FAKULTET SPORTA I FIZIčKOG VASPITANJA, Univerzitet u Beogradu.
a) Rekreacija - Dva programa - Valorizacija efekata - SRC "Tašmajdan"

796.1
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 8626

184
MILOSAVLJEVIĆ, Vera
        Медијско праћење Београдског маратона : магистарски рад / Вера Милосављевић. - Београд : [В. Милосављевић], 2009. - 123 листа : илустр. ; 30 цм

Библиографија: лист 123. - ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИчКОГ ВАСПИТАЊА, Универзитет у Београду. - Умножено за одбрану.
(Карт.)
a) Beogradski maraton (Beograd) - 1988- - Magistarski radovi b) Beogradski maraton - Mediji - Beograd - Magistarski radovi

796.422.16(42.195m)(497.111):316.77(043.2)
796.422.16(42.195m)(497.111)(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 9396

185
MILOSAVLJEVIĆ, Voja
        Efekti višegodišnjeg sistematskog bavljenja fudbalom na fizički razvitak i motoričke sposobnosti dečaka uzrasta 10-15 godina : magistarski rad / Voja Milosavljević. - Beograd : [V. Milosavljević], 1998. - 60, [52] lista s tablama : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 32 cm

Bibliografija: listovi 55-60. - FAKULTET FIZIčKE KULTURE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Karton)
a) Fudbal - Fizički razvoj - Motoričke sposobnosti - Magistarski radovi b) Fudbal - Fizički razvoj - Dečaci od 10-15 godina - Magistarski radovi

796.012.1/.2-053.5:796.332(043.2)
796.332-053.5:572.512(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 8133

186
MILOŠEVIĆ, Drago
        Komparativna analiza fizičkog razvitka i motoričkih sposobnosti učenika i učenica uzrasta od 12 godina u odnosu na domicil : magistarski rad / Milošević Drago. - Beograd : [D. Milošević], 1987. - 262 lista : tabele ; 32 cm

Bibliografija: listovi 247-262. - FAKULTET ZA FIZIčKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Karton)
a) Fizički razvoj - Motoričke sposobnosti - Učenici - Magistarski radovi b) Antropometrijske karakteristike - Učenici - Osnovna škola - Magistarski radovi

796.012.1-057.874(043.2)
572.512-057.874(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 6864

187
MILOŠEVIĆ, Dragoljub
        Model psihičkih karakteristika odbojkaša i odbojkašica Jugoslavije : magistarski rad / Drago Tomić. - Beograd : [D. Tomić], 1996. - 275 listova ; 32 cm

Bibliografija: listovi 144-152. - FAKULTET FIZIčKE KULTURE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Karton)
a) Odbojka - Psihičke karakteristike - Modeli - Jugoslavija - Magistarski radovi b) Psihologija ličnosti - Odbojkaši - Jugoslavija - Odbojkašice - Magistarski radovi

796.325:159.923(043.2)
159.923:796.325(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 7873

188
MILOŠEVIĆ, Ljubodrag
        Uticaj dužine trajanja relaksacionih intervala na nivo brzinske izdržljivosti (RPT-p) kod fudbalera treniranih režimom repeticije : magistarski rad / Ljubodrag Milošević. - Beograd : [Lj. Milošević], 1978. - 104, [13] listova s tablama, [1] presav. list : graf. prikazi, tabele ; 32 cm

Bibliografija: listovi 98-103. - FAKULTET ZA FIZIčKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Karton)
a) Fudbal - Trening - Pripremni period - Magistarski radovi b) Fudbaleri - Brzinska izdržljivost - Intervali odmora - Magistarski radovi c) Fudbal - Biomehanička analiza - Magistarski radovi

796.332.015:612.766(043.2)
796.332.015.3(043.2)
796.332.012.116(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 5488

189
MILOŠEVIĆ, Milenko
        Validacija baterije testova za određivanje fizičkih sposobnosti milicionara pripravnika : magistarski rad / Milošević Milenko. - Beograd : [M. Milošević[, 1981. - 151, [7] listova ; 30 cm

Bibliografija: listovi [152-158]. - Umnoženo za odbranu. - FAKULTET ZA FIZIčKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu.
(Kart.)
a) Specijalno fizičko vaspitanje - Testovi - Validacija - Magistarski radovi b) Milicioneri - Motoričke sposobnosti - Magistarski radovi

572.087:796.012.11-057.36(043.2)
796.012.11:351.742(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 5938

190
MIŠKOVIC, Ljudevit
        Analiza povređivanja na časovima fizičkog vaspitanja i organizovanim vannastavnim sportskim aktivnostima učenika viših razreda osnovnih škola sa gradskog područja Novog Sada : magistarski rad / Ljudevit Miškovic. - Novi Sad : [Lj. Miškovic], 1977. - 141, [11] listova s tablama : graf. prikazi, tabele ; 32 cm

Bibliografija: listovi 138-141. - FAKULTET ZA FIZIčKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Karton)
a) Fizičko vaspitanje - Nastava - Povređivanje - Novi Sad - Magistarski radovi b) Vannastavne aktivnosti - Povređivanje - Učenici - Novi Sad - Magistarski radovi c) Sportska medicina - Povrede - Fizičko vežbanje - Magistarski radovi

796:371.3:616-001(043.2)
379.8:796-057.874:616-001(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 5399

191
MITEVSKI, Orce
        Zavisnost uspeha učenika u nastavi sportske gimnastike od njihovih biomotoričkih sposobnosti : (magistarski rad) / Mitevski Orce. - Beograd : [O. Mitevski], 1984. - 175 listova : graf. prikazi, tabele ; 32 cm

Bibliografija: listovi 168-175. - FAKULTET ZA FIZIčKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
a) Sportska gimnastika - Učenici - Motorička sposobnost - Magistarski radovi

796.41.012.1(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 6366

192
MITIĆ, Dušan, 1956-
        Motivacione i sociodemografske karakteristike odraslih učesnika zimske rekareacije na Kopaoniku : magistarski rad / Dušan Mitić. - Beograd : [D. Mitić], 1991. - 177, [4] lista s tablama : graf. prikazi, tabele ; 32 cm

Bibliografija: listovi 165-170. - FAKULTET FIZIčKE KULTURE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Karton)
a) Rekreacija - Motivi - Odrasli učesnici - Kopaonik - Magistarski radovi b) Zimska rekreacija - Sociodemografske karakteristike - Odrasli - Kopaonik - Magistarski radovi

796.1:159.954(497.11)(043.2)
159.954:796.035(497.11)(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 7322

193
MITIĆ, Petar
        Fizički razvitak i motoričke sposobnosti učenika 15. godišta grada i sela, kao osnov za programiranje nastave fizičkog vaspitanja : magistarski rad / Petar Mitić. - Beograd : [P. Mitić], 1980. - 235 listova : graf. prikazi, tabele ; 32 cm

Literatura: listovi 219-235. - FAKULTET ZA FIZIčKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Karton)
a) Fizičko vaspitanje - Učenici - Selo - Grad - Magistarski radovi b) Učenici - Telesni razvoj - Fizičke sposobnosti - Selo - Magistarski radovi c) Metodika fizičkog vaspitnja - Osnovna škola - Magistarski radovi

796:371.3(043.2)
796.012.1:373.3/.4(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 5948

194
MITROVIĆ, Darko, 1963-
        Funkcionalne osobine veslača : magistarski rad / Darko Mitrović. - Beograd : [D. Mitrović], 1995. - 98 listova : graf. prikazi, tabele ; 32 cm

Bibliografija: listovi 95-98. - FAKULTET FIZIčKE KULTURE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Plast.)
a) Veslači - Funkcionalna radna sposobnost - Fiziologija - Magistarski radovi b) Veslanje - Fiziologija - Magistarski radovi

797.123.012.1:612.766.1(043.2)
612.766.1:797.123(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 7755

195
MITROVIĆ, Miloš
        Ocena kao motivaciono sredstvo u nastavi fizičkog vaspitanja : [magistarski rad] / Mitrović Miloš. - Beograd : [M. Mitrović], 1980. - 122 lista ; 30 cm

Bibliografske beleške uz tekst. - Bibliografija: listovi 117-122. - Umnoženo za odbranu. - FAKULTET ZA FIZIčKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu.
(Broš.)
a) Fizičko vaspitanje - Nastava - Učenici - Ocenjivanje - Magistarski radovi b) Metodika fizičkog vaspitanja - Učenici - Ocenjivanje - Magistarski radovi

371.26:796(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 5935

196
MLADENOVIĆ, Dragiša
        Uticaj učenja osnovne tehnike veslanja na pojedine biomehaničke parametre pri različito zadatim brzinama : magistarski rad / Dragiša Mladenović. - Beograd : [D. Mladenović], 2006. - 133 lista : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 32 cm

Bibliografija: listovi 129-133. - FAKULTET SPORTA I FIZIčKOG VASPITANJA, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Karton)
a) Veslanje - Tehnika zaveslaja - Biomehanički pristup - Magistarski radovi

797.123.012.44(043.2)
797.123.012.4:612.766(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 9230

197
MOSKOVLJEVIĆ, Lidija, 1966-
        Usvajanje specifične tehnike sa rekvizitima u ritmičkoj gimnastici kod različitih uzrasnih grupa : magistarski rad / Lidija Moskovljević. - Beograd : [L. Moskovljević], 2002. - 138 listova : graf. prikazi, tabele ; 32 cm

Summary; Sažetak. - Bibliografija: listovi 129-138. - FAKULTET SPORTA I FIZIčKOG VASPITANJA, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Karton)
a) Ritmička gimnastika - Tehnika loptom - Tehnika obručem - Magistarski radovi b) Ritmička gimnastika - Motorno učenje - Učenice - Magistarski radovi c) Ritmička gimnastika - Učenice - Studentkinje - Magistarski radovi

796.412.24.012.1-055.2(043.2)
796.412.24-055.2:371.3(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 8545

197a
MRDAKOVIĆ, Vladimir, 1981-
        Modulacija krutosti donjih ekstremiteta u zavisnosti od različitih frekvenci i inteziteta skokova : magistarski rad / Vladimir Mrdaković. - Beograd : [V. Mrdaković], 2010. - 121 lis : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: listovi 90-95. - FAKULTET SPORTA I FIZIčKOG VASPITANJA, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
a) Mišićna aktivacija - Skokovi - Donji ekstremiteti - Magistarski radovi b) Biomehanika - Skokovi - Intezitet - Magistarski radovi

796.012.55(043.2)
796.414.012:572.089(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 9404

198
MUDRIĆ, Radomir
        Uticaj motoričkih faktora na objašnjenje modela složenih struktura napada u karateu : magistarski rad / Radomir Mudrić. - Beograd : [R. Mudrić], 1994. - 146, [6] listova s tablama : graf. prikazi, tabele ; 32 cm

Bibliografija: listovi 142-146. - FAKULTET FIZIčKE KULTURE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Karton)
a) Karate - Modeli napada - Motoričke sposobnosti - Magistarski radovi

796.853.26.012.5(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 7550

199
NAUMOVSKI, Aleksandar
        Uticaj motoričkih sposobnosti učenica srednjih škola u primeni analitičkog, sintetičkog i kompleksnog metoda obučavanja nekih vežbi na spravama : (magistarski rad) / Aleksandar Naumovski. - Beograd : [A. Naumovski], 1975. - 199 listova : graf. prikazi, tabele ; 32 cm

Beleške uz tekst. - Bibliografske beleške uz tekst. - Bibliografija: listovi 165-172. - FAKULTET ZA FIZIčKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Kart.)
a) Sportska gimnastika - Učenice - Motoričke sposobnosti - Magistarski radovi b) Vežbe na spravama - Učenice - Metode obučavanja - Magistarski radovi

796.414.012.1-055.2(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 5235

200
NEDELJKOVIĆ, Aleksandar, 1975-
        Uticaj sazrevanja na povezanost motoričkih sposobnosti i telesnih dimenzija : magistarska teza / Aleksandar Nedeljković. - Beograd : [A. Nedeljković], 2006. - 50 listova : ilustr., tabele ; 32 cm

Beleške uz tekst. - Bibliografija: listovi 46-50. - FAKULTET SPORTA I FIZIčKOG VASPITANJA, Univerzitet u Beogradu
(Karton)
a) Motoričke sposobnosti - Telesne sposobnosti - Sazrevanje - Magistarski radovi b) Snaga - Jačina - Fudbal - Magistarski radovi c) Antropomotorika - Skaliranje - Alometrijski potencijal - Magistarski radovi

796.012.1(043.2)
612.766(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 8948

201
NEMEC, Predrag
        Utvrđivanje nivoa razlika telesnih karakteristika i motoričkih sposobnosti odbojkaša različitih nivoa takmičenja : magistarski rad / Predrag Nemec. - Beograd : [P. Nemec], 1988. - 256 listova ; 32 cm

Bibliografija: listovi 154-167. - FAKULTET ZA FIZIčKU KULTURU, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Karton)
a) Odbojkaši - Telesni status - Motoričke sposobnosti - Magistarski radovi b) Odbojka - Magistarski radovi

796.325.011.1:572.512(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 7034

202
NEŠIĆ, Goran, 1963-
        Situacioni metod treninga u funkciji nadgradnje ispoljavanja tehnike odbojkaškog nadigravanja : magistarski rad / Nešić Goran. - Beograd : [G. Nešić], 2001. - 97 listova : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 32 cm

Bibliografija: listovi 59-62. - Apstrakt; Abstract. - FAKULTET SPORTA I FIZIčKG VASPITANJA, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Karton)
a) Odbojka - Tehnika - Rezultat - Magistarski radovi b) Odbojka - Situacioni trening - Magistarski radovi

796.325.015.59(043.2)
796.325.09(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 8417

203
NEŠIĆ, Ljubomir
        Ispitivanje stava Beograđana prema trim stazi u Košutnjaku : magistarski rad / Ljubomir Nešić. - Beograd : [Lj. Nešić], 1975. - 93, [4] lista s tablama : ilustr., crteži, tabele ; 30 cm

Bibliografske beleške uz tekst. - Bibliografija: listovi 70-73. - Umnoženo za odbranu. - FAKULTET ZA FIZIČKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu.
(Broš.)
a) Trim staza - Stavovi - Beograd (Košutnjak) - Magistarski radovi b) Rekreacija - Trim staza - Košutnjak - Magistarski radovi

796.093.3(043.2)
796.1(497.111)(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 5236

204
NIĆIN, Đorđe
        Prilog ispitivanju uticaja klasičnog i modifikovanog metoda rada na razvoj odskoka kod studenata I godine Fakulteta fizičke kulture u Novom Sadu : magistarski rad / Đorđe Nićin. - Beograd : [Đ. Nićin], 1979. - 120, [14] listova s tablama : tabele, graf. prikazi ; 32 cm

Beleške uz tekst. - Bibliografija: listovi 106-119. - FAKULTET ZA FIZIčKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Karton)
a) Atletika - Eksplozivna snaga - Pliometrija - Magistarski radovi b) Trening - Odskok - Studenti FFK - Donji ekstremiteti - Novi Sad - Magistarski radovi c) Trčanje - Studenti - Novi Sad - Magistarski radovi

796.422.012.112-057.875(043.2)
796.422.015.6-057.875(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 5524

205
NIDŽA, Masar
        Komparativna analiza telesnih karakteristika i motoričkih sposobnosti košarkaša različitog nivoa takmičenja : [magistarski rad] / Nidža Masar. - Beograd : [M. Nidža], 1982. - 92 lista : tabele ; 32 cm

Bibliografija: listovi 82-88. - FAKULTET ZA FIZIčKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Karton)
a) Košarkaši - Telesne karakteristike - Motoričke sposobnosti - Magistarski radovi b) Košarka - Antropometrijske karakteristike - Biomotoričke sposobnosti - Magistarski radovi

796.323.2.012.1(043.2)
572.512:796.323.2(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 6230

206
NIKOLIĆ, Milutin
        Ispitivanje stavova seoskog stanovništva prema fizičkoj kulturi na području uže Srbije : magistarski rad / Milutin Nikolić. - Beograd : [M. Nikolić], 1975. - 112 listova ; 30 cm

Beleške uz tekst. - Bibliografija: listovi 91-98. - Umnoženo za odbranu. - FAKULTET ZA FIZIčKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu.
(Kart.)
a) Fizička kultura - Socio-demografski faktori - Stavovi - Centralna Srbija - Magistarski radovi b) Sportska rekreacija - Fizičko vaspitanje - Vrhunski sport - Seosko stanovništvo - Magistarski radovi

796.012.1-057.874:371.3(497.11)(043.2)
159.9:796.012.1-057.874(497.11)(043.2)
316:372.879.6-057.874(497.11)(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 5237

207
NIKOLIĆ, Suzana
        Predlog normativa prostora za nastavu fizičkog vaspitanja sa aspekta kategorizacije škola u Srbiji : magistarska teza / Suzna Nikolić. - Beograd : [S. Nikolić], 2001. - 117 listova : graf. prikazi, tabele ; 32 cm

Bibliografija: listovi 113-117. - Summary. - FAKULTET SPORTA I FIZIčKOG VASPITANJA, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
a) Fizičko vaspitanje - Osnovne škole - Srednje škole - Srbija - Magistarski radovi b) Školski objekti - Kategorizacija - Srbija - Magistarski radovi c) Fizičko vaspitanje - Prostorno-tehnički uslovi - Srbija - Magistarski radovi

796.02:373.3/.4(497.11)(043.2)
796.02:373.5(497.11)(043.2)
371.624(497.11)(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 8461

208
NOVAKOVIĆ, Magdalena
        Заступљеност излета у ИВ разредима основних школа Крагујевца и потреба деце за таквим активностима : магистарски рад / Магдалена Новаковић. - Београд : [М. Новаковић], 2005. - 152 листа, [2] листа с таблама : илустр., граф. прикази, табеле ; 30 цм

Суммары. - Библиографија: листови 127-131. - ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИчКОГ ВАСПИТАЊА, Универзитет у Београду. - Умножено за одбрану.
a) Fizičko vaspitanje - Vančasovne aktivnosti - Izleti - Kragujevac - Magistarski radovi b) Izleti u prirodi - Učecnici - Osnovna škola - Magistarski radovi

379.845:373.3/.4(043.2)
371.233-057.874(043.2)
796.51-057.874(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 8755

209
NOVKOVIĆ, Marko
        Uticaj različitih opterećenja u praktičnoj nastavi na promene uzdužnog svoda stopala učenika srednjeg usmerenog obrazovanja : magistarski rad / Marko Novković. - Beograd : [M. Novković], 1989. - [115] listova : crteži, tabele ; 32 cm

Bibliografija: listovi [108-115]. - FAKULTET ZA FIZIčKU KULTURU, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Karton)
a) Fizičko vaspitanje - Nastava - Stopalo, svod - Magistarski radovi b) Učenici - Srednja škola - Svod stopala - Magistarski radovi c) Stopalo - Nastava - Opterećenja - Magistarski radovi d) Korektivna gimnastika - Kineziterapija - Magistarski radovi

615.82:796-057.874(043.2)
611.718-057.874:796(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 6996

210
OBRADOVIĆ, Slavomir
        Uticaj posebno programirane nastave fizičkog vaspitanja na neke dimenzije psihosomatskog statusa učenika : magistarski rad / Slavomir Obradović. - Beograd : [S. Obradović], 1981. - 68, [25] listova s tablama : tabele ; 32 cm

Bibliografske beleške uz tekst. - Bibliografija: listovi 62-67. - FAKULTET ZA FIZIčKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za upotrebu.
(Karton)
a) Fizičko vaspitanje - Programirana nastava - Psihosomatski status - Učenici - Magistarski radovi b) Psihosomatski status - Učenici - Osnovna škola - Magistarski radovi

796.012.1:159.9(043.2)
796:371.3(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 5827

211
OBRADOVIĆ, Zoran
        Značaj psiholoških karakteristika za usvajanje početnog programa rvanja : magistarska teza / Zoran Obradović. - Beograd : [Z. Obradović], 2002. - 90 listova : graf. prikazi, tabele ; 32 cm

Bibliografija: listovi 86-90. - FAKULTET SPORTA I FIZIčKOG VASPITANJA, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Karton)
a) Rvanje - Program - Psihološke karakteristike - Magistarski radovi b) Psihologija sporta - Rvanje - Magistarski radovi

796.81:159.9(043.2)
159.9:796.81(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 8536

211a
OTOVIĆ, Nataša
        Efekti kompleksnog i pliometrijskog treninga usmerenog na poboljšanje parametara sile muskulature nogu mladih rukometaša : magistarski rad / Nataša Otović. - Beograd : [N. Otović], 2009. - 121 list : ilustr., tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Literatura: listovi 117-121. - Summary. - Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja. - Umnoženo za odbranu.
(Karton)
a) Sportski trening - Kompleksni trening - Pliometija - Diplomski radovi b) Mladi rukometaši - Pliometrijski trening - Miogene sposobnosti - Diplomski radovi

796.322.015.527(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 9557

212
PAJAZITI, Dževat
        Prilog proučavanju opterećenosti i angažovanja učenika na časovima fizičkog vaspitanja sa predlogom mera : magistarski rad / Pajaziti Dževat. - Beograd : [Dž. Pajaziti], 1982. - 170 listova ; 32 cm

Bibliografija: listovi 159-165. - FAKULTET ZA FIZIčKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Karton)
a) Fizičko vaspitanje - Nastava - Učenici - Magistarski radovi b) Fizičko vaspitanje - Opterećenost - Inteziviranje - Magistarski radovi c) Školsko fizičko vaspitanje - Poboljšanje - Metodika fizičkog vaspitanja - Magistarski radovi

796-057.87:371.3(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 5947

213
PAJIĆ, Zoran B., 1959-
        Struktura kompjuterski podržanog sistema za kontrolu sportskog statusa tenisera : magistarska teza / Zoran B. Pajić. - Beograd : [Z. Pajić], 1996. - 137 listova : graf. prikazi, tabele ; 32 cm

Bibliografija: listovi 118-121. - Apstrakt; Abstract. - FAKULTET FIZIčKE KULTURE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Plast.)
a) Tenis - Selekcija - Dijagnostika - Magistarski radovi b) Prognostika - Optimalizacija - Kontrola - Magistarski radovi c) Upravljanje - Tenis - Kompjuter - Magistarski radovi

796.342:004.4(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 7870

214
PANIĆ, Boban P.
        Program razvoja snage u modifikovanoj strukturi časa i njegov uticaj na neke fizičke sposobnosti antropometrijske i psihološke dimenzije u procesu fizičkog osposobljavanja učenika prvog razreda srednje škole : magistarski rad / Boban M. Panić. - Beograd : [B. Panić], 1997. - [285] listova : tabele ; 32 cm

Bibliografske beleške uz tekst. - Bibliografija: listovi [282-285]. - Sažetak; Summary. - FAKULTET FIZIčKE KULTURE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(karton)
a) Fizičko vaspitanje - Snaga - Sila - Magistarski radovi b) Fizičke sposobnosti - Antropometrija - Kružni trening - Magistarski radovi c) Motivacija - Vaspitanje - Program - Magistarski radovi d) Fizičko vaspitanje - Nastava - Struktura časa - Magistarski radovi e) Antropomotorika - Magistarski radovi f) Psihologija sporta - Magistarski radovi

796.012.1:572.087(043.2)
796.012.1:159.9(043.2)
796:371.3(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 7964

215
PAPADIMITRIU, Dimitris
        Komparativna analiza treninga trkača na Olimpijskim igrama antičke Grčke u njihovom početnom i najrazvijenijem periodu : magistarska teza / Papadimitriu Dimitris. - Beograd : [D. Papadimitriu], 1992. - 114 listova : ilustr. ; 32 cm

Bibliografija: listovi 107-114. - FAKULTET ZA FIZIčKU KULTURU, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Plast.)
a) Olimpijske igre - Trkači - Trening - Antička Grčka - Magistarski radovi b) Atletika - Trčanje - Trening - Antička Grčka - Magistarski radovi

796.032.2"-"(043.2)
796.422.015.36(38)(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 7541

216
PAPIĆ, Slobodan Đ.
        Komparativna analiza uticaja plivačke tehnike i učestalosti nastavnih časova na uspešnost obuke studenata neplivača : magistarska teza / Slobodan Đ. Papić. - Beograd : [S. Papić], 1995. - 79 listova : tabele, graf. priikazi ; 32 cm

Bibliografija: listovi 77-79. - Rezime; Summary. - FAKULTET FIZIčKE KULTURE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Plast.)
a) Plivanje - Obuka neplivača - Metodički principi - Magistarski radovi b) Plivači - Obuka - Motorno učenje - Magistarski radovi c) Plivanje - Studenti, neplivači - Obuka - Magistarski radovi

797.212.012.1:371.3(043.2)
378.18.:797.212.012.1(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 7754

217
PATARIĆ, Stipan
        Uticaj različitih sadržaja programa obavezne nastave fizičkog vaspitanja na motoričke sposobnosti studentkinja I godine studija na Novosadskom univerzitetu : magistarski rad / Patarić Stipan. - Beograd : [S. Patarić], 1977. - 213 listova : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: listovi 202-213. - Umnoženo za odbranu. - FAKULTET ZA FIZIčKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu.
a) Fizičko vaspitanje - Nastava - Studentkinje - Novosadski univerzitet - Magistarski radovi b) Fizičko vaspitanje - Programi - Motoričke sposobnosti - Novosadski univerzitet - Magistarski radovi

796.012.1-057.87:371.3(043.3)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 5400

218
PAUNIĆ, Stanislav M.
        Košarka: duh igre : (prilog proučavanju nastanka i razvoja košarke) : magistarski rad / Stanislav M. Paunić. - Beograd : [S. M. Paunić], 1973. - 147 listova ; 30 cm

Beleške uz tekst. - Bibliografija uz svako poglavlje. - Bibliografija: listovi 114-123. - Umnoženo za odbranu. - FAKULTET ZA FIZIČKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu.
(Broš.)
a) Košarka - Istorija - Razvoj - Magistarski radovi

796.323(091)(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 5165

219
PAVLOVIĆ, Milutin
        Uticaj različitih vrsta mišićnih naprezanja na preciznost bacanja na koš : magistarski rad / Milutin Pavlović. - Beograd : [M. Pavlović], 1985. - 117 listova : graf. prikazi, tabele ; 32 cm

Bibliografija: listovi 100-103. - FAKULTET FIZIčKE KULTURE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Karton)
a) Košarka - Preciznost - Koš - Magistarski radovi b) Koš - Mišićna naprezanja - Bacanja - Magistarski radovi

796.323.2.012.3-057.87(043.2)
796.323.2.012.414-057.87(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 6647

220
PAVLOVIĆ, Petar
        Sportske igre Partizana u Foči 1942. godine i nastavak igara posle rata : magistarski rad / Pavlović Petar. - Beograd : [P. Pavlović], 1979. - 132 lista ; 32 cm

Bibliografija: listovi 126-130. - FAKULTET ZA FIZIčKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Karton)
a) Sportske igre partizana (Foča) - 1942- - Magistarski radovi b) Fizičko vaspitanje - Istorija - Foča - 1942 - Magistarski radovi

061.237(497.11)"1942":796(043.2)
796(091)(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 5633

221
PEJOVIĆ, Olga
        Identifikacija košarke u fizičkom vaspitanju : (prilog proučavanju vrednovanja košarke sa gledišta ostvarenja osnovnih zadataka fizičkog vaspitanja) : magistarski rad / Olga Pejović. - Beograd : [O. Pejović], 1975. - 98 listova : graf. prikazi, tabele ; 32 cm

Bibliografija: listovi 94-98. - FAKULTET ZA FIZIčKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za upotrebu.
(Karton)
a) Fizičko vaspitanje - Nastava - Košarka - Magistarski radovi b) Košarka - Učenici - Srednja škola - Magistarski radovi

796.323-057.874:371.3(043.2)
796.323:373.5(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 5239

222
PELEKSIĆ, Vladimir
        Istraživanje dinamike egzaktnih relacija A, B, C varijabli u slobodnim vježbama vrhunskih gimnastičara : magistarski rad / Vladimir Peleksić. - Beograd : [V. Peleksić], 1973. - 127,[4] lista s tablama : graf. prikazi, tabele ; 32 cm

Literatura: listovi [127-131]. - FAKULTET ZA FIZIčKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Broš.)
a) Sportska gimnastika - Slobodne vežbe - Ocenjivanje - Magistarski radovi b) Gimnastičari - Ocenjivanje - Stepen težine - Magistarski radovi c) Biomehanika - Sportska gimnastika - Magistarski radovi

796.41(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 2971

223
PENJIN, Momčilo
        Ispitivanje uticaja vežbi snage različitog karaktera na poboljšanje rezultata plivanja mladih plivača : magistarski rad / Penjin Momčilo. - Beograd : [P. Momčilo], 1966. - 92 lista : graf. prikazi, tabele ; 32 cm

Bibliografija: listovi 85-91. - VISOKA šKOLA ZA FIZIčKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Broš.)
a) Plivanje - Trening snage - Magistarski radovi b) Plivači - Motoričke sposobnosti - Snaga - Magistarski radovi

797.2.015.52(043.2)
797.2.012.11(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 2549

224
PERIĆ, Dušan B.
        Nivo biomotoričkih sposobnosti dece predškolskog uzrasta i pojam o sebi : magistarski rad / Dušan B. Perić. - Beograd : [D. Perić], 1989. - 215 listova : ilustr., crteži, tabele ; 32 cm

Bibliografija: listovi 205-215. - FAKULTET ZA FIZIčKU KULTURU, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Karton)
a) Predškolski uzrast - Biomotoričke sposobnosti - Pojam o sebi (self-koncept) - Magistarski radovi b) Fizičko vaspitanje - Psihologija sporta - Magistarski radovi

796.012.1:159.922.7-057.4(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 7199

225
PERIŠIĆ, Jovan
        Uticaj dva modela treninga na silu mišića opružača i pregibača u zglobu колена код џудиста, ватерполиста и рукометаша : magistarska teza / Perišić Jovan. - Beograd : [J. Perišić], 2007. - 62 lista ; 32 cm

Beleške uz tekst. - Literatura: 55-62. - Univerzitet u Beogradu, FAKULTET SPORTA I FIZIčKOG VASPITANJA. - Umnoženo za odbranu.
(Karton)
a) Džudo - Trening - Biomehanika - Magistarski radovi b) Vaterpolo - Trening - Biomehanika - Magistarski radovi c) Rukomet - Trening - Biomehanika - Magistarski radovi d) Sportski trening - Mišići - Zglob kolena - Magistarski radovi

796.893.23:612.766(043.2)
796.322.015:612.766(043.2)
797.253:612.766(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 9144

226
PEŠALJEVIĆ, Miloš M.
        Antropometrijski i motorički parametri kao prediktori takmičarskog učinka mladih odbojkaša : magistarska teza / Miloš M. Pešaljević. - Beograd : [M. Pešaljević], 1996. - 77 listova : graf. prikazi, tabele ; 32 cm

Bibliografija: listovi 74-77. - FAKULTET FIZIčKE KULTURE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Karton)
a) Odbojka - Antropometrijske karakteristike - Motoričke sposobnosti - Magistarski radovi b) Mladi odbojkaši - Motorički status - Takmičarski učinak - Magistarski radovi

796.325.011.1(043.2)
796.32:572.087(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 7813

227
PEŠTERAC, Andrija
        Zavisnost repetitivnog mišićnog potencijala kao integralnog dela sposobnosti dečaka 14-15 godina, od stepena opterećenja elementarne vežbe : magistarski rad / Andrija Pešterac. - Beograd : [A. Pešterac], 1981. - 190 listova : graf. prikazi, tabele ; 32 cm

Beleške uz tekst. - Bibliografija: listovi 163-170. - Bibliografske beleške uz tekst. - FAKULTET ZA FIZIčKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Karton)
a) Biomehanika - Pliometrija - Repetitivni potencijal - Magistarski radovi b) Fizičko vežbanje - Mišići - Opterećenost - Magistarski radovi c) Dečaci - Mišićno naprezanje - Repetitivni potencijal - Magistarski radovi d) Biomehanika - Antropomotorika - Magistarski radovi

796.012.1:612.766(043.2)
796.015.1(043.2)
612.766(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 5825

228
PETKOVIĆ, Dragoljub Đ.
        Uticaj antropometrijskih i biomotoričkih dimenazija na efikasnost izvođenja kretnih navika iz sportske gimnastike : magistarski rad / Dragoljub Đ. Petković. - Beograd : [D. Petković], 1984. - 123 lista ; 32 cm

Beleške uz tekst. - Bibliografija: listovi 118-123. - FAKULTET ZA FIZIčKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Karton)
a) Sportska gimnastika - Kretne navike - Efikasnost - Magistarski radovi b) Antropometrija - Biomotorika - Sportska gimnastika - Magistarski radovi

796.41.012.4(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 6486

229
PETKOVIĆ, Miladin M.
        Poseban program atletike u funkciji rešavanja zadataka fizičkog vaspitanja kod učenika uzrasta 15-16 godina : magistarski rad / Petković M. Miladin. - Beograd : [M. Petković], 1985. - 106 listova ; 32 cm

Bibliografija: listovi 77-81. - FAKULTET ZA FIZIčKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Karton)
a) Fizičko vaspitanje - Nastava - Atletika - Magistarski radovi b) Atletika - Program - Učenici - Magistarski radovi

796.42:371.3-057.864(043.2)
371.3:796.42-057.874(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 6480

230
PETRIČEVIĆ, Miroslav I.
        Prilog proučavanju problema nastajanja i merenja buke u dvorani za vreme izvođenja nastave fizičkog vaspitanja učenika srednjih škola i preduzimanja odgovarajućih mera zaštite : magistarski rad / Miroslav I. Petričević. - Beograd : [M. Petričević], 1980. - 77 listova : tabele, graf. prikazi ; 32 cm

Bibliografija: listovi [78-80]. - FAKULTET ZA FIZIčKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Karton)
a) Higijena - Buka - Mere zaštite - Magistarski radovi b) Nastava fizičkog vaspitanja - Buka - Učenici - Srednja škola - Magistarski radovi c) Fizičko vaspitanje - Higijena - Škola - Magistarski radovi

796-057.874:613.644(043.2)
613.644:796-057.874(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 5898

230a
PETROVIĆ, Ana
        Утицај посебно организованог програма физичког васпитања на неке морфолошке, моторичке и психолошке карактеристике ученика : магистарски рад / Ана Петровић. - Београд : [А. Петровић], 2010. - 210 листова : илистр., граф. прикази, табеле ; 30 цм

Библиографија: листови 158-162. - ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИчКОГ ВАСПИТАЊА, Универзитет у Београду. - Умножено за одбрану.
a) Fizičko vaspitanje - Programirana nastava - Motoričke sposobnosti - Magistarski radovi b) Fizičko vaspitanje - Učenici - Integralni razvoj - Psihološke karakteristike - Magistarski radovi

796.012.1-057.874:371.3(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 9605

231
PETROVIĆ, Dušan
        Introverzija - ekstraverzija neurotičnost - emocionalna stabilnost i postignuća u gimnastici, atletici i košarci na Olimpijskim sportskim igrama školske omladine Srbije : magistarski rad / Dušan Petrović. - Beograd : [D. Petrović], 1988. - 106 listova ; 32 cm

Bibliografija: listovi 103-106. - FAKULTET ZA FIZIčKU KULTURU, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Karton)
a) Psihologija ličnosti - Sportski rezultati - Olimpijske sportske igre školske omladine Srbije (OSIŠOS) - Magistarski radovi b) Gimnastika - Atletika - Košarka - Magistarski radovi c) Psihologija sporta - OSIŠOS - Magistarski radovi

159.923.3:796.032.2-057.87(497.11)(043.2)
796.032.2-057.87(497.11)(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 7202

232
PETROVIĆ, Goran
        Vrednovanje fizičkog vaspitanja u odnosu na ostale nastavne predmete u osnovnoj školi : (magistarska teza) / Goran Petrović. - Beograd : [G. Petrović], 2002. - 142 lista : graf. prikazi, tabele ; 32 cm

Bibliografija: listovi 130-134. - Summary. - FAKULTET SPORTA I FIZIčKOG VASPITANJA, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
a) Fizičko vaspitanje - Vrednovanje - Osnovne škole - Magistarski radovi b) Fizičko vaspitanje - Nastava - Osnovne škole - Magistarski radovi c) Osnovne škole - Nastava - Fizičko vaspitanje - Magistarski radovi

796:373.3.001.71(043.2)
796:373.31.214(043.2)
371.3::796
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 8464

233
PETROVIĆ, Jovan A.
        Prilog proučavanju nekih elemenata tehnike izvođenja premeta strance sa okretom u zavisnosti od vežbi koje slede za njim : magistaski rad / Jovan A. Petrović. - Beograd : [Jovan A. Petrović], 1966. - 105 listova : graf. prikazi, tabele ; 32 cm

Literatura: listovi 104-105. - VISOKA šKOLA ZA FIZIčKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Broš.)
a) Sportska gimnastika - Tehnika - Premet strance - Magistarski radovi

796.41(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 2449

234
PETROVIĆ, Slobodanka
        Традиционална народна надметања у Рађевини : магистарска теза / Петровић Слободанка. - Београд : [С. Петровић], 2001. - 100 листова : илустр. ; 32 цм

Белешке уз текст. - Библиографске белешке уз текст. - Библиографија: листови 92-97. - ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИчКОГ ВАСПИТАЊА, Универзитет у Београду. - Умножено за одбрану.
(Картон)
a) Narodna nadmetanja - Folklor - Rađevina - Magistarski radovi b) Narodne sportske igre - Etnologija - Magistarski radovi

796:394(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 8371

235
PETROVIĆ, Svetozar
        Problem ergontske korelacije antagonista posle tretmana agonista klasičnim vrstama mišićnog naprezanja (balističkog, izometrijskog i repetitivnog) : magistarski rad / Petrović Svetozar. - Beograd : [S. Petrović], 1980. - 260 listova ; 32 cm

Bibliografija: listovi 240-250. - FAKULTET ZA FIZIčKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Karton)
a) Mišići agonisti - Korelacija - Mišići antagonisti - Magistarski radovi b) Biomehanika - Mišićno naprezanje - Snaga - Magistarski radovi

796.012.3:577.35(043.2)
796.015.527:612.766(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 5722

236
PETROVIĆ, Vesna
        Uticaj savremenih programa vežbanja na promene osnovnih komponenti kondicije kod studentkinja Beogradskog univerziteta : magistarska teza / Petrović Vesna. - Beograd : [V. Petrović], 1999. - 141 list : graf. prikazi, tabele ; 32 cm

Bibliografija: list 138-141. - FAKULTET FIZIčKE KULTURE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Karton)
a) Rekreacija - Žene - Studentkinje - Beograd - Magistarski radovi b) Vežbanje - Savremeni programi - Kondicija - Magistarski radovi

796.015.132-055.2(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 8219

237
PETRUŠEVIĆ, Dragoljub
        Istraživanje opšte i specifične izdržljivosti vrhunskih boksera : magistarska teza / Dragoljub Petrušević. - Beograd : [D. Petrušević], 1998. - 97 listova : graf. prikazi, tabele ; 32 cm

Bibliografija: listovi 92-97. - FAKULTET FIZIčKE KULTURE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Karton)
a) Boks - Izdržljivost - Fiziologija - Magistarski radovi

796.83:612.766(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 8145

238
POKRAJAC, Branislav
        Zavisnost početne brzine elementarnih bacanja u rukometnom sportu od aktuelnih antropometrijskih dimenzija, nivoa repetitivnog potencijala aktuelnih mišićnih grupa i stepena uvežbanosti kod omladinaca od 19 - 20 godina : magistarski rad / Pokrajac Branislav. - Beograd : [B. Pokrajac], 1979. - 68, [17] listova s tablama ; 32 cm

Bibliografija: listovi 65-68. - FAKULTET ZA FIZIčKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Karton)
a) Rukomet - Bacanja - Početna brzina - Magistarski radovi b) Rukomet - Antropometrija - Omladinci - Magistarski radovi c) Biomehanika - Rukomet - Magistarski radovi

796.322.012.1(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 5635

239
POLJAKOVIĆ, Etelka
        Prilog proučavanju uticaja muzike pri obučavanju pokreta : magistarski rad / Poljaković Etelka. - Beograd : [E. Poljaković], 1972. - [108] listova : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: listovi 71-72. - FAKULTET ZA FIZIčKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
a) Fizičko vaspitanje - Muzika - Pokret - Magistarski radovi b) Muzika - Obučavanje - Pokret - Magistarski radovi

796.012.1(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 2973

240
POPMIHAJLOV, Dušan
        Kvantitativne promene standardnih biomotoričkih dimenzija kod učenika nakon šestomesečne primene programa pionirske rukometne škole : magistarski rad / Dušan Popmihajlov. - Beograd : [D. Popmihajlov], 1978. - 77 listova : tabele ; 32 cm

Bibliografija: listovi 73-77. - FAKULTET ZA FIZIčKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Karton)
a) Rukometaši - Učenici - Motoričke sposobnosti - Magistarski radovi b) Rukometna škola - Trening - Učenici - Magistarski radovi c) Nastava fizičkog vaspitanje - Rukometna sekcija - Osnovna škola - Magistarski radovi

796.322.012.1(043.2)
796.322.015.1(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 5525

241
POPOV, Dragan Š.
        Komparativna biomehanička analiza dva načina izvođenja odnjiha nazad iz stava u uporu na krugovima : magistarski rad / Popov Š. Dragan. - Beograd : [D. Popov], 1981. - 120, [5] listova s tablama : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: listovi 119-120. - FAKULTET ZA FIZIčKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Karton)
a) Sportska gimnastika - Kinematika - Odnjih - Magistarski radovi b) Biomehanika - Upor - Krugovi - Magistarski radovi

796.41:531.77(043.2)
796.41.012.43(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 5828

242
POPOVIĆ, Branko
        Uticaj morfoloških i motoričkih karakteristika studenata FFK u Beogradu na efikasnost savladavanja programa nastave iz džudoa : magistarska teza / Branko Popović. - Beograd : [B. Popović], 2002. - 88 listova : graf. prikazi, tabele ; 32 cm

Bibliografija: listovi 85-88. - FAKULTET SPORTA I FIZIčKOG VASPITANJA, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
a) Studenti fizičke kulture - Motoričke sposobnosti - Magistarski radovi b) Džudo - Studenti fizičke kulture - Magistarski radovi

796.012.1:378.679.6-057.875(043.2)
796.853.23-057.875(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 8486

243
POPOVIĆ, Dragan A.
        Uticaj planskog i sistematskog džudo treninga na razvoj antropometrijskih i biomotoričkih dimenzija kod školske omladine predpubertetskog i postpubertetskog uzrasta : magistarski rad / Dragan A. Popović. - Beograd : [D. Popović], 1980. - VII, 165, [62] listova s tablama : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Literatura: listovi 154-165. - FAKULTET ZA FIZIčKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Karton)
a) Džudo - Antropometrija - Biomehanika - Magistarski radovi b) Džudo - Motorika - Pubertet - Magistarski radovi c) Trening - Džudo - Školska omladina - Magistarski radovi

796.853.26.012.56(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 5721

243a
POPOVIĆ, Nenad
        Uticaj eksperimentalnog programa košarke na morfološke karakteristike i motoričke sposobnosti učenika domova srednjih škola : magistarski rad / Nenad Popović. - Beograd : [N. Popović], 2010. - 164, [6] listova s tablama : crteži, graf. prikazi, tabele ; 32 cm

Bibliografija: listovi 152-163. - FAKULTET SPORTA I FIZIčKOG VASPITANJA, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za upotrebu.
(Karton)
a) Fizičko vaspitanje - Košarka - Eksperimentalni program - Motoričke sposobnosti - Magistarski radovi b) Košarka - Učenici domova - Srednja škola - Magistarski radovi

796.323.2-057.874:371.3(043.2)
796.323.2:373.3/.4(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 9632

244
POPOVIĆ, Srboljub
        Prilog proučavanju osnovnih karakteristika tehnike rvanja u antičkoj Grčkoj : magistarski rad / Popović Srboljub. - Beograd : [S. Popović], 1970. - 92 lista : ilustr. ; 32 cm

Beleške uz tekst. - Bibliografija: listovi 90-92. - FAKULTET ZA FIZIčKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Karton)
a) Rvanje - Antička Grčka - Istorija - Magistarski radovi

796.81(38)(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 5495

245
POP-Petrovski, Vančo
        Reakcije srčane frekvencije i krvnog pritiska kod manopedalnog, pedomanalnog i centripetalnog redosleda vežbi oblikovanja : magistarski rad / Vančo Pop-Petrovski. - Beograd : [V. Pop-Petrovski], 1990. - 143 lista : graf. prikazi, tabele ; 32 cm

Bibliografija: listovi 141-143. - FAKULTET ZA FIZIčKU KULTURU, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Karton)
a) Vežbe oblikovanja - Srčana frekvencija - Krvni pritisak - Magistarski radovi b) Manopedalni redosled - Pedomalni redosled - Centripetalni redosled - Magistarski radovi c) Fizičko vaspitanje - Vežbe oblikovanja - Magistarski radovi

796.411(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 7083

246
PROTIĆ-Protić, Branka
        Uticaj socijalnog statusa na izbor sportske discipline i postignut uspeh kod vrhunskih sportista Novog Sada : magistarski rad / Branka Protić - Gava. - Beograd : [B. Protić - Gava], 1988. - 154 listova ; 32 cm

Bibliografija: listovi 115-118. - FAKULTET ZA FIZIčKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Karton)
a) Vrhunski sportisti - Socijalni status - Uspeh - Novi Sad - Magistarski radovi b) Socijalni status - Sportska disciplina - Izbor - Novi Sad - Magistarski radovi

796.034.6:316(497.113)(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 6866

247
PRSKALO, Ivan
        Procjena aerobnih sposobnosti učenika uzrasta 16, 17 i 18 godina na osnovu testova: kontrola aerobnog treninga (C.A.T.) i fizičke radne sposobnosti izražene brzinom trčanja (PWC(V)) : magistarski radovi / Ivan Prskalo. - Beograd : [I. Prskalo], 1989. - 127 listova : graf. prikazi, tabele ; 32 cm

Bibliografija: listovi 102-107. - FAKULTET ZA FIZIčKU KULTURU, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Platno)
a) Aerobna sposobnost - Učenici - Testovi - Magistarski radovi b) Aerobni trening - Fizička radna sposobnost - Trčanje - Magistarski radovi c) Trčanje - Brzina - Učenici - Magistarski radovi d) Fiziologija sporta - Magistarski radovi

796.422-057.874:612.766(043.2)
796.422.015.57-057.874(043.2)
612.766:796.422(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 6982

248
RADISAVLJEVIĆ, Lepa, 1948-
        Određivanje standardnog odnosa između horizontalne brzine i početne brzine u vertikalnom smeru kao faktora optimalizacije visoko dalekog skoka u ritmičko sportskoj gimnastici : magistarski rad / Lepa Radisavljević. - Beograd : [L. Radisavljević], 1976. - 70,[45] listova s tablama : tabele, graf. prikazi ; 32 cm

Bibliografija: listovi 68-70. - FAKULTET ZA FIZIčKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Broš.)
a) Ritmičko-sportska gimnastika - Brzina - Skok - Magistarski radovi b) Ritmičko-sportska gimnastika - Skok - Optimalizacija - Magistarski radovi c) Biomehanika - Ritmičko-sportska gimnastika - Magistarski radovi

796.412.012.11(043.2)
796.412:572.512(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 5361

249
RADISAVLJEVIĆ, Miladin
        Prilog proučavanju statusa longitudinalnog i transverzalnog svoda stopala kod studenata Fakulteta za fizičko vaspitanje : magistarski rad / Miladin Radisavljević. - Beograd : [M. Radisavljević], 1977. - 87 listova : crteži, tabele ; 32 cm

Bibliografske beleške uz tekst. - Bibliografija: listovi [108-115]. - FAKULTET ZA FIZIčKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Karton)
a) Fizičko vaspitanje - Nastava - Stopalo, svod - Magistarski radovi b) Studenti Fakulteta za fizičko vaspitanje - Plantografija - Svod stopala - Magistarski radovi c) Stopalo - Longitudinalni svod - Transferzalni svod - Magistarski radovi d) Korektivna gimnastika - Kineziterapija - Magistarski radovi

615.82:796(043.2)
611.718:796(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 5393

250
RADISAVLJEVIĆ, Snežana, 1966-
        Uspešnost nastavnika u procenjivanju emocionalnog stanja učenika na času fizičkog vaspitanja : magistarski rad / Snežana Radisavljević. - Beograd : [S. Radisavljević], 1996. - 69 listova : graf. prikazi, tabele ; 32 cm

Bibliografija: listovi 59-61. - Sažetak; Summary. - FAKULTET FIZIčKE KULTURE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(plast.)
a) Fizičko vaspitanje - Nastavnik - Učenik - Magistarski radovi b) Nastavnik - Učenik - Procena - Magistarski radovi c) Nastavna situacija - Uspešnost - Emocionalnost - Magistarski radovi

796:371.3(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 7963

251
RADIVOJ, Radosav
        Karakteristike nekih obeležja psihosomatskog statusa fudbalera različitih uzrasnih kategorija : magistarski rad / Radivoj Radosav. - Beograd : [R. Radivoj], 1984. - 133 lista : graf. prikazi, tabele ; 32 cm

Bibliografija: listovi 127-133. - FAKULTET ZA FIZIčKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Platno)
a) Fudbaleri - Psihosomatski status - Magistarski radovi

796.332:159.9(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 6488

252
RADOJEVIĆ, Jaroslava, 1948-
        Prediktivna vrednost baterije testova prijemnog ispita s obzirom na uspeh u sportskoj gimnastici : magistarski rad / Jaroslava Radojević. - Beograd : [R. Radojević], 1975. - 119 listova ; 30 cm

Bibliografija: listovi 113-119. - FAKULTET ZA FIZIčKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Kart.)
a) Sportska gimnastika - Uspeh - Studenti F F V - Beograd - Diplomski radovi b) Sportska gimnastika - Prijemni ispit - Testovi - Beograd - Diplomski radovi

796.412-057.875
796.412:378
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 5240

253
RADOSAVLJEVIĆ, Olivera
        Prilog proučavanju fizičkih sposobnosti žena iznad 40 godina starosti i uticaja telesnog vežbanja u tom uzrasnom periodu : [magistarski rad] / Olivera Radosavljević. - Beograd : [O. Radosavljević], 1970. - 77 listova : graf. prikazi, tabele ; 32 cm

Bibliografija: listovi 67-73. - FAKULTET ZA FIZIčKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Platno)
a) Rekreacija - Žene - Motorički status - Magistarski radovi b) Fizičko vežbanje - Žene - Stavovi - Magistarski radovi

796.012.1-055.2(043.2)
796.035.012.6-055.2(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 6036

254
RADOVANOVIĆ, Đorđije A.
        Prilog proučavanju uticaja telesnog vežbanja na studenate sa posebnim osvrtom na efikasnost uticaja pojedinih sportskih aktivnosti : magistarski rad / Đorđije A. Radovanović. - Beograd : [Đ. Radovanović], 1969. - 98, [26] listova s tablama ; 32 cm

Bibliografija: listovi 94-98. - FAKULTET ZA FIZIčKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Broš.)
a) Fizičko vaspitanje - Nastava - Studenti - Magistarski radovi b) Fizičko vaspitanje - Uticaj - Sportske aktivnosti - Studenti - Magistarski radovi c) Nastava - Programi - Fizičko vaspitanje - Magistarski radovi

796.012.1:371.3-057.875(043.3)
371.3:796.012.1:378.18(043.3)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 5526

255
RAJIĆ, Dragutin
        Uticaj sukcesivne i simultane primene sredstava fizičkog vaspitanja za razvoj aerobnih i anaerobnih kapaciteta učenika od 16 -19 godina : magistarski rad / Rajić Dragutin. - Beograd : [D. Rajić], 1984. - 194, [24] lista s tablama : graf. prikazi, tabele ; 32 cm

Bibliografija: listovi 185-193. - FAKULTET ZA FIZIčKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Plast.)
a) Fizičko vaspitanje - Biomehanika - Adolescenti - Magistarski radovi b) Fizički razvoj - Aerobni kapaciteti - Anaerobni kapaciteti - Magistarski radovi c) Biomotoričke sposobnosti - Učenici - Srednja škola - Magistarski radovi

796.012.1-057.87(043.2)
572.512-057.87(043.2)
612.766(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 6357

256
RAJKOVIĆ, Željko
        Uticaj učenja veslačke tehnike na pojedine biomehaničke parametre ostvarene pri različitim frekvencijama zaveslaja : magistarski rad / Željko Rajković. - Beograd : [Ž. Rajković], 2005. - 135 listova : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 32 cm

Bibliografija: listovi 129-135. - FAKULTET SPORTA I FIZIčKOG VASPITANJA, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Karton)
a) Veslanje - Tehnika zaveslaja - Biomehanički pristup - Magistarski radovi

797.123.012.44(043.2)
797.123.012.4:612.766(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 8865

257
RAJNOVIĆ, Gordana
        Ocenjivanja u nastavi fizičkog vaspitanja učenika-ca gimnazije : [magistarski rad] / Rajnović Gordana. - Beograd : [G. Rajnović], 1968. - 144, [19] listova s tablama ; 30 cm

Bibliografske beleške uz tekst. - Bibliografija: listovi [145-151]. - Umnoženo za odbranu. - FAKULTET ZA FIZIčKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu.
a) Fizičko vaspitanje - Nastava - Učenici - Ocenjivanje - Magistarski radovi b) Metodika fizičkog vaspitanja - Učenici - Ocenjivanje - Magistarski radovi

371.26:796(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 2064

258
RAJNOVIĆ, Vojin
        Savremeno shvatanje fudbala i njegov značaj : magistarski rad / Rajnović Vojin. - Beograd : [V. Rajnović], 1966. - [61] list : tabele ; 32 cm

Bibliografija: listovi [60-61]. - VISOKA šKOLA ZA FIZIčKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Broš.)
a) Fudbal - Savremeno shvatanje - Značaj - Magistarski radovi

796.332(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 6853

259
RAKOČEVIĆ, Ljiljana B.
        Uticaj psiholoških karakteristika na sportsku uspešnost rukometašica : magistarski rad / Ljiljana B. Rakočević. - Beograd : [Lj. Rakočević], 2005. - 109, [23] lista s tablama : graf. prikazi, tabele ; 32 cm

Rezime; Summary. - Bibliografija: listovi [110-112]. - FAKULTET SPORTA I FIZIčKOG VASPITANJA, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Karton)
a) Rukometašice - Psihološke karakteristike - Sportska uspešnost - Magistarski radovi b) Rukomet - Žene - Socijalno-ekonomski status - Magistarski radovi

796.322.2-055.2:159.9(043.2)
159.9:796.322.2-055.2(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 8875

260
RATKOVIĆ, Radiša
        Relacije stavova učenika osnovne škole u Arilju i njihovih roditelja prema sportsko-rekreativnim aktivnostima : magistarska teza / Radiša Ratković. - Beograd : [R. Ratković], 1997. - 140 listova : graf. prikazi, tabele ; 32 cm

Bibliografija: listovi 138-140. - FAKULTET FIZIčKE KULTURE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Karton)
a) Rekreacija - Učenici - Stavovi - Arilje - Magistarski radovi b) Rekreacija - Roditelji - Stavovi - Magistarski radovi c) Rekreacija - Osnovna škola - Interesovanja - Magistarski radovi

379.8-057.874(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 8112

261
RAUSAVLJEVIĆ, Nikola
        Struktura morfoloških, motoričkih i funkcionalnih dimenzija vaterpolista triju splitskih klubova : magistarski rad / Rausavljević Nikola. - Beograd : [N. Rausavljević], 1985. - 85 listova ; 32 cm

Bibliografija: listovi 77-85. - FAKULTET ZA FIZIčKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Platno)
a) Morfološke karakteristike - Motoričke karakteristike - Vaterpolisti - Split - Magistarski radovi

797.253.012.11.1(497.13 Split)(043.2)
797.253:612.766(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 6481

262
REPIĆ-Ćujić, Vesna
        Komparativna analiza korišćenja trenažnih sredstava kod najboljih jugoslovenskih trkača na dugim stazama (5000m, 10000m i 42195m) sa savremenim shvatanjima u svetu : magistarski rad / Vesna Repić Ćujić. - Beograd : [V. Repić-Ćujić], 1993. - 84, [27] listova s tablama : graf. prikazi ; 32 cm

Bibliografija: listovi 77-84. - FAKULTET FIZIčKE KULTURE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Karton)
a) Atletika - Trenažna sredstva - Trčanja dugih pruga - Jugoslavija - Magistarski radovi b) Atletičari - Sportski trening - Periodizacija treninga - Magistarski radovi c) Dugoprugaši - Sportska takmičenja - Sportska forma - Magistarski radovi

796.422.16.015.15(497.11)(043.2)
796.422.16.015.3(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 7552

263
RISTOVSKI, Dušan
        Transfer i interferencija u učenju novih "sportskih elemenata" iz košarke i odbojke kod učenica u nastavi fizičkog vaspitanja u osnovnoj školi : magistarski rad / Ristovski Dušan. - Beograd : [D. Ristovski], 1982. - 110 listova : tabele, graf. prikazi ; 32 cm

Beleške uz tekst. - Bibliografske beleške uz tekst. - Bibliografija: listovi 102-106. - FAKULTET ZA FIZIčKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za upotrebu.
(Karton)
a) Fizičko vaspitanje - Programirana nastava - Košarka - Učenice - Magistarski radovi b) Metodika fizičkog vaspitanja - Odbojka - Transfer - Interferencija - Osnovna škola - Magistarski radovi

796.323.012.1:371.3(043.2)
796.325:371.3(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 5941

264
RODIĆ, Dušan
        Prilog proučavanju uticaja sistematskog fizičkog vežbanja na fizičke sposobnosti učenica završnog razreda Učiteljske škole u Somboru : magistarski rad / Dušan Rodić. - Beograd : [D. Rodić], 1973. - 93 lista : graf. prikazi, tabele ; 32 cm

Bibliografija: listovi 87-93. - FAKULTET ZA FIZIčKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Kart.)
a) Biologija razvoja čoveka - Fizički razvoj - Fizičke sposobnosti - Sombor - Magistarski radovi b) Sportska medicina - Učenici - Učiteljska škola - Sombor - Magistarski radovi

796.012.1(043.2)
572:796.012.1(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 2968

265
ROGLIĆ, Radoje D.
        Komparativna analiza fizičkog razvoja i antopomotoričkih sposobnosti dece koja su boravila (tri i godinu dana) i dece koja nisu boravila u predškolskim ustanovama (gradsko područje Beograda) : magistarski rad / Radoje D. Roglić. - Beograd : [R. Roglić], 1991. - 213 listova ; 32 cm

Beleške uz tekst. - Bibliografija: listovi 154-164. - FAKULTET ZA FIZIčKU KULTURU, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Karton)
a) Fizički razvoj - Motoričke sposobnosti - Komparativna analiza - Beograd - Magistarski radovi b) Predškolska deca - Komparativna analiza - Fizički razvoj - Magistarski radovi

796.012.1-053.4(043.2)(497.111)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 7320

266
ROMANIĆ, Slobodan
        Komparativna analiza rezultata postignutih na evropskim prvenstvima u judou 1994. i 1995. godine : magistarski rad / Romanić Slobodan. - Beograd : [S. Romanić], 1998. - 234 lista : graf. prikazi, tabele ; 32 cm

Bibliografija: listovi 167-177. - FAKULTET FIZIčKE KULTURE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Plast.)
a) Džudo - Rezultati - Evropska prvenstva - 1994-1995 - Magistarski radovi

796.894.23.093.1(4)"1994/1995"(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 8158

267
ROPRET, Robert, 1960-
        Uticaj sile mišića agonista i antagonista na brzinu izvođenja terminalnih pokreta : magistarski rad / Robert Ropret. - Beograd : [R. Ropret], 1993. - [50] listova ; 32 cm

Beleške uz tekst. - Bibliografija: listovi [46-50]. - FAKULTET FIZIčKE KULTURE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Karton)
a) Terminalni pokreti - Mišići agonisti - Mišići antagonisti - Magistarski radovi b) Mišićna sila - Brzina pokreta - Ubrzanje - Magistarski radovi c) Dužina pokreta - Elektromiografska aktivnost (EMG) - Opterećenje - Magistarski radovi

796.012.3:577.35(043.2)
796.015.527:159.944(043.2)
572.512:612.766(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 7544

268
ROSIĆ, Duško
        Uticaj motoričkih sposobnosti dečaka mlađeg školskog uzrasta na uspešnost izvođenja elemenata fudbalske tehnike : magistarska teza / Duško Rosić. - Beograd : [D. Rosić], 2000. - 123 lista : graf. prikazi, tabele ; 32 cm

Literatura: listovi 121-123. - FAKULTET FIZIčKE KULTURE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(karton)
a) Fudbal - Tehnika - Mlađe katagorije - Magistarski radovi b) Fudbal - Motoričke sposobnosti - Magistarski radovi

796.332.012.5(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 8329

269
SANADER, Aleksandra A.
        Modelne karakteristike jugoslovenskih seniorki u ritmičkoj gimnastici : magistarski rad / Aleksandra A. Sanader. - Beograd : [A. Sanader], 2000. - 111, [4] lista sa tablama : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 32 cm

Literatura: listovi 106-111. - Apstrakt; Abstract. - FAKULTET SPORTA I FIZIčKOG VASPITANJA, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Karton)
a) Ritmička gimnastika - Modelne karakteristike - Morfološke karakteristike - Magistarski radovi b) Telesni sastav - Pokretljivost - Izdržljivost - Magistarski radovi c) Ritmička gimnastika - Reprezentacija - Jugoslavija - Magistarski radovi

796.412.012.11(497.11)(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 8310

270
SAVIČEVIĆ, Dejan
        Утицај свакодневног програма физичких активности на усвојеност појединих моторичких форми и развој моторичких способности деце предшколског узраста : магистарски рад / Дејан Савичевић. - Београд : [Д. Савичевић], 2005. - 181 лист : илустр., цртежи, граф. прикази, табеле ; 32 цм

Белешке уз текст. - Резиме; Суммары. - Библиографија: листови 151-157. - ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИчКОГ ВАСПИТАЊА, Универзитет у Београду. - Умножено за одбрану.
(Картон)
a) Fizičko vežbanje - Motoričke sposobnosti - Razvoj - Magistarski radovi b) Fizičke aktivnosti - Motoričke sposobnost - Deca, predškolski uzrast - Magistarski radovi

796.012.1-053.4
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 8873

271
SEDIĆ, Petar
        Trenutna sila mišića ramenog pojasa i ruku kao faktor valorizacije visine balističke krive u fazi drugog leta kod preskoka sklonkom na konju u dužinu dohvatom na kraj : magistaski rad / Sedić Petar. - Beograd : [P. Sedić], 1977. - 72, [35] listova s tablama : graf. prikazi, tabele ; 32 cm

Literatura: listovi 71-72. - FAKULTET ZA FIZIčKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Kart.)
a) Sportska gimnastika - Preskok sklonkom - Faza leta - Magistarski radovi b) Gimnastika - Konj sa hvataljkama - Sila mišića - Balistička kriva - Magistarski radovi c) Biomehanika - Preskok - Rameni pojas - Magistarski radovi

796.414.6.012.11(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 5401

271a
SIBINOVIĆ, Aleksandra
        Efekti programa "high-low" aerobika kod učenika VIII razreda osnovne škole : magistarski rad / Aleksandra Sibinović. - Beograd : [A. Sibinović], 2010. - 237 listova ; 32 cm

Bibliografija: listovi 225-231. - FAKULTET SPORTA I FIZIčKOG VASPITANJA, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
a) Rekreacija - "High-low" aerobik - Aerobno vežbanje uz muziku - Magistarski radovi b) Fizičko vaspitanje - Motoričke sposobnosti - Koreografija - Magistarski radovi

796.035:371.3(043.3)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 9603

272
SIMIĆ, Milivoje
        Uticaj posebno programirane nastave rukometa na neke dimenzije psihosomatskog statusa učenika Osnovne škole "Popinski borci" u Vrnjačkoj Banji : magistarski rad / Simić Milivoje. - Beograd : [M. Simić], 1981. - 101 list : tabele ; 32 cm

Beleške uz tekst. - Bibliografske beleške uz tekst. - Bibliografija: listovi 95-101. - FAKULTET ZA FIZIčKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za upotrebu.
(Karton)
a) Fizičko vaspitanje - Programirana nastava - Rukomet - Učenici - Vrnjačka Banja - Magistarski radovi b) Psihosomatski status - Učenici - Osnovna škola - Vrnjačka Banja - Magistarski radovi

796.322.012.1:159.9(043.2)
796.322:371.3(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 5939

273
STAKIĆ, Živko
        Razvoj fudbala u Šaleškoj dolini u periodu od 1948 do 1988 godine : magistarski rad / Živko Stakić. - Beograd : [Ž. Stakić], 1989. - 314 listova ; 32 cm

Bibliografske beleške uz tekst. - Bibliografija: listovi 308-314. - FAKULTET ZA FIZIčKU KULTURU, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Karton)
a) Fudbal - Istorija - Šaleška dolina (Slovenija) - 1948-1988 - Magistarski radovi

796.332(091)(497.12)"1948/1988"(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 7200

274
STAMATOVIĆ, Milovan V.
        Prilog proučavanju konativnih faktora u procesima formiranja sportskog tima : magistarski rad / Stamatović V. Milovan. - Beograd : [M. Stamatović], 1993. - 128 listova ; 32 cm

Bibliografske beleške uz tekst. - Bibliografija: listovi 126-128. - FAKULTET FIZIčKE KULTURE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Karton)
a) Sport - Sportski tim - Konativni faktori - Magistarski radovi b) Psihologija sporta - Magistarski radovi

796/799:159.923.3(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 7548

275
STAMENKOVIĆ, Boško
        Komparativna analiza psihosomatskog statusa fudbalera različitih rangova takmičenja : magistarski rad / Stamenković Boško. - Beograd : [B. Stamenković], 1984. - 126, [19] listova s tablama : tabele ; 32 cm

Bibliografija: listovi 113-125. - FAKULTET ZA FIZIčKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za upotrebu.
(Karton)
a) Fudbaleri - Psihosomatski status - Različit rang - Magistrski radovi

796.332:159.9(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 6389

276
STAMENKOVIĆ, Dragiša
        Утицај интегративних особина личности на ефикасност играња кошарке у кадетском узрасту : магистарски рад / Драгиша Стаменковић. - Београд : [Д. Стаменковић], 2003. - 149 листова : граф. прикази, табеле ; 32 цм

Библиографија: листови 145-149. - ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИчКЕ КУЛТУРЕ, Универзитет у Београду. - Умножено за одбрану.
(Картон)
a) Košarkaši - Integrativne osobine ličnosti - Uspeh - Magistarski radovi b) Psihologija sporta - Košarka - Kadeti - Magistarski radovi

796.323.2:159.95(043.2)
159.95:796.323.2(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 8602

277
STANIĆ, Milivoje
        Nivo repetitivnog potencijala bazičnih mišića ramenog pojasa, trupa i karličnog pojasa postignut sistematskim vežbanjem : magistarski rad / Milivoje Stanić. - Beograd : [M. Stanić], 1981. - 149 listova, [9] listova s tablama : graf. prikazi, tabele ; 32 cm

Bibliografija: listovi 145-149. - FAKULTET ZA FIZIčKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Karton)
a) Biomotorika - Sistematsko vežbanje - Repetitivni potencijal - Magistarski radovi b) Repetitivni mišićni potencijal - Mišićno naprezanje - Fizičko vežbanje - Magistarski radovi c) Biomehanika - Antropomotorika - Fiziologija sporta - Magistarski radovi

796.012.11:612.766(043.2)
612.766:796.015.5(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 5823

278
STANKOVIĆ, Ratko
        Analiza tehnike izvođenja skoka u dalj najboljih atletičara Jugoslavije : magistarski rad / Stanković Ratko. - Beograd : [R. Stanković], 1992. - 134, [8] listova s tablama : graf. prikazi, tabele ; 32 cm

Bibliografija: listovi [135-142]. - FAKULTET ZA FIZIčKU KULTURU, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Plast.)
a) Atletika - Skok u dalj - Tehnika - Jugoslavija - Magistarski radovi b) Atletičari - Skok u dalj - Analiza - Jugoslavija - Magistarski radovi

796.431.2.012.414(497.1)(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 7474

279
STANKOVIĆ, Slobodan
        Prilog proučavanju uticaja svakodnevnog organizovanog fizičkog vežbanja na poboljšanje određenih morfoloških i funkcionalnih varijabli i motoričkih sposobnosti kod dece starijeg predškolskog uzrasta : magistarski rad / Slobodan Stanković. - Beograd : [S. Stanković], 1976. - 152 listova : fotografije, crteži, graf. prikazi, tabele ; 32 cm

Bibliografija: listovi 137-142. - FAKULTET FIZIčKOG VASPITANJA, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Karton)
a) Fizičko vežbanje - Motoričke sposobnosti - Razvoj - Magistarski radovi b) Fizičke aktivnosti - Motoričke sposobnost - Deca, predškolski uzrast - Magistarski radovi

796.012.1-053.4(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 5362

280
STEFANOVIĆ, Denko
        Korelacija ABO krvnog sistema i skočnosti : magistarski rad / Stefanović Denko. - Beograd : [D. Stefanović], 1993. - 75 listova : graf. prikazi ; 32 cm

Bibliografske beleške uz tekst. - Bibliografija: listovi 66-68. - FAKULTET FIZIčKE KULTURE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Karton)
a) Krvne grupe ABO - Skočnost - Korelacija - Magistarski radovi

612.118:796.012.414(043.2)
796.012.414:612.118(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 7542

281
STEFANOVIĆ, Đorđe, 1950-
        Prilog proučavanja korišćenja postepenog i naglog opterećenja u cilju poboljšanja maksimalne brzine trčanja kod srednje treniranih sportista (studenata III godine Fakulteta za fizičko vaspitanje u Beogradu) : magistarski rad / Đorđe Stefanović. - Beograd : [Đ. Stefanović], 1977. - 131 list : tabele, graf. prikazi ; 32 cm

Beleške uz tekst. - Bibliografija: listovi 109-120. - FAKULTET ZA FIZIčKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Karton)
a) Atletika - Trčanje - Maksimalna brzina - Magistarski radovi b) Trčanje - Trening - Opterećenje - Magistarski radovi c) Trčanje - Studenti - Magistarski radovi

796.422.012.112-057.875(043.2)
796.422.015.6-057.875(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 6029

281a
STEFANOVIĆ, Tibor Nemanja
        Праћење ефеката СПРЕТ-а на ангажованост ученика у рекреацији : магистарски рад / Тибор Немања Стефановић. - Београд : [Т. Н. Стефановић], 2010. - 96 листова : граф. прикази ; 32 цм

Литература: листови 79-83. - ФАКУЛТЕТ ФИЗИчКЕ КУЛТУРЕ, Универзитет у Београду. - Умножено за одбрану.
(Брош.)
a) Rekreacija - Vančasovne aktivnosti - Učenici - Magistarski radovi b) Sportsko-rekreativna takmičenja - Učenici

379.847:796.1
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 9608

282
STEPANOVIĆ, Miodrag
        Efekti povećanja aktivnosti na času fizičkog vaspitanja organizovanog "metodom dopunskih vežbi" na motoričke sposobnosti učenika : magistarski rad / Stepanović Miodrag. - Beograd : [M. Stepanović], 1980. - 107, [25] listova s tablama ; 32 cm

Bibliografija: listovi 100-106. - FAKULTET ZA FIZIčKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Karton)
a) Fizičko vaspitanje - Nastava - Učenici - Magistarski radovi b) Fizičko vaspitanje - Dopunske vežbe - Inteziviranje - Magistarski radovi c) Školsko fizičko vspitanje - Poboljšanje - Metodika fizičkog vaspitanja - Magistarski radovi

796-057.87:371.3(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 5940

283
STEVANOVIĆ, Miroslav
        Kinematičko modeliranje upora i naupora kod vežbi na spravama : magistarski rad / Stevanović Miroslav. - Beograd : [M. Stevanović], 1981. - 173 lista : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: listovi 80-82. - FAKULTET ZA FIZIčKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
a) Sportska gimnastika - Kinematika - Modeliranje - Magistarski radovi b) Biomehanika - Upor - Naupor - Magistarski radovi

796.41:531.77(043.2)
796.41.012.43(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 5826

284
STOJADINOVIĆ, Nina
        Menadžment u kvalitetnom fitnesu : magistarski rad / Nina Stojadinović. - Beograd : [N. Stojadinović], 2009. - 189 lista : ilustr., graf. prikazi ; 32 cm

Napomene uz tekst. - Literatura: listovi 159-161. - Bibliografske beleške uz tekst. - FAKULTET SPORTA I FIZIčKOG VASPITANJA, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(kart.)
a) Menadžment - Fitnes klub - Magistarski radovi b) Organizacija rada - Fitness klub - Magistarski radovi

796.1:005.3(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 9393

285
STOJIČIĆ, Radovan
        Određivanje motoričke efikasnosti pripradnika specijalnih jedinica : magistarska teza / Stojičić Radovan. - Beograd : [R. Stojičić], 1994. - 222, [12] listova s tablama : graf. prilozi, tabele ; 32 cm

Bibliografija: listovi 215-222. - FAKULTET FIZIčKE KULTURE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Karton)
a) Motoričke sposobnosti - Efikasnost - Specijalne jedinice - Magistarski radovi

796.012.1:355.318(043.2)
355.318:796.012.4(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 7662

286
STRELIĆ, Dragan M.
        Утицај различито примењених метода вежбања на резултате у обуци ситуационог гађања ватреним оружјем студената Војне академије војске Југославије : магистарска теза / Драган М. Стрелић. - Београд : [Д. Стрелић], 1995. - 158 листова : цртежи, табеле ; 32 цм

Апстракт; Абстрацт. - Литература: листови 156-158. - ФАКУЛТЕТ ФИЗИчКЕ КУЛТУРЕ, Универзитет у Београду. - Умножено за одбрану.
(Картон)
a) Streljaštvo - Situaciono gađanje - Pištolj - Magistarski radovi b) Situaciono gađanje - Studenti - Vojna akademija vojske Jugoslavije - Magistarski radovi c) Streljaštvo - Motorna veština - Mentalni trening - Magistarski radovi

799.31:355.541(043.2)
355.541(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 7814

287
STURZA, Nataša B.
        Odnos efikasnosti motoričkog ponašanja i intelektualnih sposobnosti dece predškolskog uzrasta 5-6 godina : magistarska teza / Nataša B. Sturza. - Beograd : [N. Sturza], 1999. - 167 listova : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 32 cm

Bibliografija: listovi 163-167. - Rezime; Summary. - FAKULTET FIZIčKE KULTURE, Univerzitet u Beograd. - Umnoženo za odbranu.
(ba)
a) Motoričko ponašanje - Intelektualne sposobnosti - Deca predškolskog uzrasta - Magistarski radovi b) Antropomotorika - Dečija motorika - Magistarski radovi c) Dečija psihologija - Inteligencija - Magistarski radovi

796.012.1:159.922.7(043.2)
159.953:796.012.1-053.4(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 8220

288
SUZOVIĆ, Dejan, 1969-
        Evaluacija metodoloških uslova testiranja maksimalne frekvencije pokreta rukom : magistarski rad / Dejan Suzović. - Beograd : [D. Suzović], 2002. - 65 listova : ilustr. tabele, graf. prikazi ; 32 cm

Sažetak; Abstract. - Bibliografija: listovi 63-65. - FAKULTET SPORTA I FIZIčKOG VASPITANJA, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Karton)
a) Taping test rukom - Standardiziacija uslova - Morfološke karakteristike - Magistarski radovi b) Ruka - Maksimalna frekvencija pokreta - Antropomotorički status - Magistarski radovi

796.012.1:572.512(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 8495

289
ŠAŠIĆ, Milan
        Prilog proučavanju metodike obuke smučanja : magistarski rad / Šašić Milan. - Beograd : [M. Šašić], 1971. - više pag. ; 32 cm

Bibliografija: list 123-125. - FAKULTET ZA FIZIčKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Karton)
a) Skijanje - Metodika - Obuka - Magistarski radovi b) Smučanje - Magistarski radovi

796.921:371.3(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 5161

290
ŠEKELJIĆ, Goran
        Mogućnosti procene funkcionalnih sposobnosti mladih sportista modifikovanim step-testom : magistarska teza / Šekeljić Goran. - Beograd : [G. Šekeljić], 1996. - 110 listova : graf. prikazi, tabele ; 32 cm

Beleške uz tekst. - Bibliografija: listovi 104-110. - FAKULTET FIZIčKE KULTURE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Kart.)
a) Antropometrija - Step-test - Aerobna sposobnost - Magistarski radovi b) Hardvarski step-test - Döbelnov step-test - Standardizacija - Magistarski radovi

572.087:796.012.1(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 7871

291
ŠEŠUM, Velimir
        Оснивање и развој Соколског друштва среза поречког из Доњег Милановца (1932-1941) : [магистарски рад] / Шешум Велимир. - Београд : [В. Шешум], 2005. - 153 листа : илустр. ; 30 цм

Библиографске референце уз текст. - Библиографија: листови 151-153. - ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИчКОГ ВАСПИТАЊА, Универзитет у Београду. - Умножено за одбрану.
a) Sokolsko društvo, Porečki srez, Donji Milanovac - 1932-1941 - Magistarski radovi

061.237(497.11)"1932\1941":796(043.2)
796:061.237](497.11)"1932\1941"(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 8756

292
ŠILJK, Violeta
        Relacije razvojnih tendencija rezultata u atletskom sprintu na 100m i skoku u dalj : magistarska teza / Violeta Šiljak. - Beograd : [V. Šiljak], 1996. - 67 listova : graf. prikazi ; 32 cm

Beleške uz tekst. - Bibliografija: listovi 59-67. - FAKULTET FIZIčKE KULTURE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(kart.)
a) Atletika - Sprint 100m - Skok u dalj - Magistarski radovi

796.422.12(181m100)(043.2)
796.431.2(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 7872

293
ŠOŠE, Hamid S.
        Utvrđivanje odnosa odabranih antropometrijskih i motoričkih varijabli ženskih juniorskih reprezentacija Evrope u odbojci : magistarski rad / Hamid S. Šoše. - Beograd : [H. Šoše], 1978. - 118 listova : ilustr, tabele ; 32 cm

Bibliografske beleške uz tekst. - Bibliografija: listovi 97-103. - FAKULTET ZA FIZIčKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Karton)
a) Ženske juniorske reprezentacije - Motoričke sposobnosti - Antropometrijske karakteristike - Evropa - Magistarski radovi b) Antropomotorika - Odbojkašice - Evropske juniorske reprezentacije - Magistarski radovi

796.325.012.11:572.51(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 5516

294
TASKOVIĆ, Aleksandar
        Uticaj morfoloških, motoričkih i funkcionalnih karakteristika dece na efikasnost učenja tehnike karatea : magistarska teza / Tasković Aleksandar. - Beograd : [A. Tasković], 2000. - 132 lista ; 32 cm

Bibliografske beleške uz tekst. - Literatura: listovi 129-132. - FAKULTET SPORTA I FIZIčKOG VASPITANJA, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(karton)
a) Karate - Tehnika - Deca - Magistarski radovi b) Motoričke sposobnosti - Funkcionalne sposobnosti - Karatisti - Magistarski radovi c) Karate - Obuka - Deca - Magistarski radovi

796.853.26.012.36(043.2)
796.853.26.015.1:371.3(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 8311

295
TIMOTIJEVIĆ, Milan
        Социјално статусна обележја као детерминанте мотивације рекреативних играча тениса : магистарска теза / Тимотијевић Милан. - Београд : [М. Тимотијевић], 2001. - 98 листова : граф. прикази, табеле ; 32 цм

Резиме; Суммары. - Библиографија: листови 96-98. - ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИчКОГ ВАСПИТАЊА, Универзитет у Београду. - Умножено за одбрану.
(Брош.)
a) Rekreacija - Tenis - Motivacija - Magistarski radovi b) Teniseri - Socijalni status - Motivacija - Magistarski radovi c) Rekreacija - Tenis - Sociologija sporta - Magistarski radovi

796.342:379.8(043.2)
796.342:316(043.2)
796.342:159.922.2(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 8467

296
TODORIĆ, Gordana
        Odnos učenika srednjih škola prema rekreativnim aktivnostima : magistarski rad / Gordana Todorić. - Beograd : [G. Todorić], 1998. - 102 lista : tabele ; 32 cm

Bibliografija: listovi 83-86. - FAKULTET FIZIčKE KULTURE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(karton)
a) Rekreacija - Učenici - Srednja škola - Magistarski radovi b) Slobodno vreme - Interesovanja - Stavovi - Magistarski radovi

796.1-057.874:373.5(043.2)
379.8-057.874(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 8070

297
TOMAŠ, Duško
        Proveravanje efikasnosti izbora tehnike skoka u vis zasnovanog na ocenama motoričkih sposobnosti učenika i studenata fizičkog vaspitanja : magistarski rad / Tomaš Duško. - Beograd : [D. Tomaš], 1982. - 108 listova : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 32 cm

Bibliografske beleške uz tekst. - Bibliografija: listova 103-108. - FAKULTET ZA FIZIčKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Kart.)
a) Atletika - Skok u vis - Tehnika - Magistarski radovi b) Skok u vis - Motoričke sposobnosti - Učenici - Studenti - Magistarski radovi

796.431.1.015(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 5034

298
TOMAŠEVIĆ, Vladimir
        Prilog proučavanju uticaja asimetričnih vežbi na paravertebralnu muskulaturu i vežbi istezanja na pregibače kuka i njihov značaj u saniranju skolioza : magistarski rad / Tomašević Vladimir. - Beograd : [V. Tomašević], 1977. - 91 list : crteži, tabele ; 32 cm

Bibliografija: listovi 73-78. - FAKULTET ZA FIZIčKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Karton)
a) Kineziterapija - Kičmeni stub - Poremećaji - Magistarski radovi b) Korektivna gimnastika - Skolioze - Asimetrične vežbe - Magistarski radovi

615.825:796.4(043.2)
613.71./.72:615.825(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 5402

299
TOMIĆ, Drago
        Vaspitanje igrom : magistarski rad / Tomić Drago. - Beograd : [D. Tomić], 1968. - 96, [1] list s tablom : graf. prikaz ; 32 cm

Bibliografija: listovi 91-95. - VISOKA šKOLA ZA FIZIčKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Broš.)
a) Igra - Vaspitanje - Magistarski radovi

371.382/.383:796(043.2)
796.11(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 6854

300
TOMIĆ, Milan
        Uvođenje menadžmenta u procese sportske organizacije : magistarski rad / Milan Tomić. - Beograd : [M. Tomić], 1993. - 150 listova : crteži ; 32 cm

Bibliografija: listovi 142-144. - FAKULTET FIZIčKE KULTUIRE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Karton)
a) Menadžment - Sportske organizacije - Magistarski radovi b) Sportski menadžment - Magistarski radovi

796:005(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 7551

301
TOMIĆ, Milorad
        Uticaj primene dva didaktička modela igre fudbala u nastavi fizičkog vaspitanja na neke dimenzije antropometrijskog i biomotoričkog statusa učenika osnovnih škola uzrasta od 12-13 godina : magistarski rad / Tomić Milorad. - Beograd : [M. Tomić], 1989. - 109, [6] listova s tablama : graf. prikazi, tabele ; 32 cm

Bibliografija: listovi 93-99. - FAKULTET ZA FIZIčKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Karton)
a) Fizičko vaspitanje - Nastava - Fudbal - Magistarski radovi b) Fudbal - Nastava - Didaktički model - Magistarski radovi c) Učenici - Osnovna škola - Fizičko vežbanje - Magistarski radovi d) Učenici - Antropomotorički status - Motoričke sposobnosti - Magistarski radovi

796.332.012.1-057.874:373.3/.4(043.2)
796.332-057.874:371.3(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 7201

302
TRUNIĆ, Nenad V.
        Značaj stratifikacije uzoraka u istraživanjima vrhunskog sporta : magistarska teza / Nenad V. Trunić. - Beograd : [N. Trunić], 2003. - 170 listova : graf. prikazi, tabele ; 32 cm

Abstract. - Bibliografija: listovi 167-170. - FAKULTET SPORTA I FIZIčKOG VASPITANJA, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
a) Sport - Vrhunski - Stratifikacija uzoraka - Magistarski radovi

796.034.6(043.2)
796.051(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 8670

303
TUFEKČIEVSKI, Aleksandar
        Uticaj izometrijskog, balističkog i repetitivnog mišićnog naprezanja na specifični mišićni potencijal i neke biomehaničke parametre u karate sportu : magistarski rad / Aleksandar Tufekčievski. - Beograd : [A. Tufekčievski], 1981. - 151 list : ilustr., graf. prikazi ; 32 cm

Beleške uz tekst. - Literatura: listovi 79-88. - Umnoženo za odbranu. - FAKULTET ZA FIZIčKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu.
(Karton)
a) Biomehanika sporta - Mišićno naprezanje - Karate - Magistarski radovi b) Fiziologija sporta - Magistarski radovi c) Karate - Antropomotorika - Magistarski radovi

796.853.26.012.1:612.766(043.2)
612.766:796.853.26.012.1(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 5829

304
TUMIN, Miodrag
        Prilog proučavanju najefikasnije brzine dolaženja od polaznog (startnog) položaja do postizanja standardne pozicije u trčanju na kratke staze : magistarski rad / Tumin Miodrag. - Beograd : [M. Tumin], 1984. - 107, [68] listova s tablama : graf. prikazi, tabele ; 32 cm

Bibliografija: listovi 98-106. - FAKULTET ZA FIZIčKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Platno)
a) Atletika - Sprint - Brzina - Magistarski radovi b) Sprint - Polazni položaj - Standardna pozicija - Magistarski radovi

796.422.12.012.13(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 8876

305
ULIĆ, Danica
        Mogućnost otklanjanja lošeg držanja tela sredstvima fizičkog vaspitanja : magistarski rad / Danica Ulić. - Beograd : [D. Ulić], 1973. - 94 lista : crteži, tabele, fotografije ; 32 cm

Bibliografija: listovi 91-94. - FAKULTET ZA FIZIčKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Karton)
a) Kineziterapija - Fizičko vaspitanje - Učenice - Magistarski radovi b) Korektivna gimnastika - Držanje tela - Osnovna škola - Magistarski radovi

615.825:796.4(043.2)
613.71./.72:615.825(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 2969

306
VALDEVIT, Zoran, 1972-
        Psihosocijalne karakteristike rukometnih sudija : magistarski rad / Zoran Valdevit. - Beograd : [Z. Valdevit], 2004. - 88 listova : ilustr., graf. prikazi ; 32 cm

Abstract. - Bibliografija: str. 84-88. - FAKULTET SPORTA I FIZIčKOG VASPTANJA, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
a) Rukometne sudije - Psihološki aspekt - Magistarski radovi b) Rukometne sudije - Sociološki aspekt - Magistarski radovi

796.322.065:159.923(043.2)
159.923.5:796.322.065(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 8708

307
VASOVIĆ, Ratomir
        Prilog proučavanju uticaja različitih programa nastave fizičkog vaspitanja na razvoj odredjenih motoričkih i morfoloških dimenzija studenata prve godine Prirodno-matematičkog fakulteta u Beogradu : magistarski radovi / Ratomir Vasović. - Beograd : [R. Vasović], 1985. - 142 lista ; 32 cm

Bibliografija: listovi 125-137. - FAKULTET ZA FIZIčKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Platno)
a) Fizičko vaspitanje - Nastava - Studenti - Prirodno-matematički fakultet - Magistarski radovi b) Fizičko vaspitanje - Biomotoričke karakteristike - Studenti - Magistarski radovi c) Nastava - Programi - Fizičko vaspitanje - Magistarski radovi

796.012.1:371.3-057.875(043.2)
371.3:796.012.1:378.18(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 6484

308
VELJKOVIĆ, Dragan V.
        Relacije programa rekreacije i strukture motivacije vežbača u beogradskim fitnes klubovima : magistarski rad / Dragan V. Veljković. - Beograd : [D. V. Veljković], 2005. - 145, [3] lista s tablama : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: listovi 139-144. - Sažetak; Abstract. - FAKULTET SPORTA I FIZIčKOG VASPITANJA, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Karton)
a) Rekreacija - Motivacija vežbača - Fitnes klubovi - Beograd - Magistarski radovi

796.1:159.95(497.111)(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 8911

309
VIŠNJIĆ, Dragoljub, 1950-
        Obrazovne vrednosti nastave fizičkog vaspitanja u osnovnoj školi organizovane kružnim treningom i radom sa stanicama : magistarski rad / Višnjić Dragoljub. - Beograd : [D. Višnjić], 1979. - 278 listova : ilustr., crteži, tabele ; 30 cm

Beleške uz tekst. - Bibliografija: listovi 483-503. - Bibliografske beleške uz tekst. - Umnoženo za odbranu. - FAKULTET ZA FIZIčKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu
(Karton)
a) Fizičko vaspitanje - Nastava - Učenici - Magistarski radovi b) Fizičko vaspitanje - Kružni trening - Rad sa stanicama - Magistarski radovi

796.015.58-053.6:371.3(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 5634

310
VITAS, Miodrag
        Odnos visine i težine tela sa rezultatima u bacanju kugle i skoka uvis učenika od 11 do 15 godina nekih beogradskih škola : magistarski rad / Miodrag Vitas. - Beograd : [M. Vitas], 1969. - 94 list : graf. prikazi, tabele ; 32 cm

Bibliografija: 91-94. - FAKULTET ZA FIZIčKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Karton)
a) Fizički razvoj - Učenici - Osnovna škola - Beograd - Magistarski radovi b) Fizički razvoj - Uspeh - Bacanje kugle - Magistarski radovi c) Fizički razvoj - Uspeh - Skok uvis - Magistarski radovi

796.431.1.012.1-057.874:373.3/.4(497.111)(043.2)
796.433.1-057.874(497.111)(043.2)
572.512:796.012.11(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 2662

311
VLAH, Radivoj
        Povrede i prevencija povređivanja studenata fizičkog vaspitanja na nastavi : magistarski rad / Radivoj Vlah. - Beograd : [R. Vlah], 1975. - 147 listova : graf. prikazi, tabele ; 32 cm

Bibliografija: listovi 140-147. - FAKULTET ZA FIZIčKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Karton)
a) Fizičko vaspitanje - Nastava - Povređivanje - Magistarski radovi b) Sportske povrede - Prevencija - Studenti fizičkog vaspitanja - Magistarski radovi c) Sportska medicina - Povrede - Fizičko vežbanje - Studenti - Magistarski radovi

796:371.3:616-001(043.2)
796-057.87:616-001(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 5476

312
VLAŠKI, Milorad
        Zavisnost repetitivnog mišićnog potencijala kao integralnog dela sposobnosti dečaka od 13 i 14 godina, od stepena opterećenja pri vežbanju u serijama do otkaza : magistarski rad / Milorad Vlaški. - Beograd : [M. Vlaški], 1982. - 130 listova : graf. prikazi, tabele ; 32 cm

Beleške uz tekst. - Bibliografija: listovi 104-110. - Bibliografske beleške uz tekst. - FAKULTET ZA FIZIčKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Karton)
a) Biomehanika - Pliometrija - Repetitivni potencijal - Magistarski radovi b) Fizičko vežbanje - Mišići - Opterećenost - Magistarski radovi c) Dečaci - Mišićno naprezanje - Repetitivni potencijal - Magistarski radovi d) Biomehanika - Antropomotorika - Magistarski radovi

796.012.1:612.766(043.2)
796.015.1(043.2)
612.766(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 5936

313
VRANJEŠEVIĆ, Jelena
        Promena slike o sebi : autoportret adolescencije / Jelena Vranješević. - Beograd : Zadužbina Andrejević, 2001 (Beograd : Nauka i društvo). - 93 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm. - (Biblioteka Academia / [Zadužbina Andrejević], ISSN 1450-653X ; 57)

Tiraž 500. - "Monografija ... je priređena mag. teza odbranjena pod istim naslovom 30. decembra 1998. godine na Filoz. fak. Univerziteta u Beogradu" --> kor. - Bibliografija: str. 68-71. - Summary. - Registar.
ISBN 86-7244-208-3
a) Psihologija mladosti - Psihološka istraživanja b) Adolescencija - Psihologija ličnosti

159.922.8
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B VIII 6187

314
VRCELJ, Irina, 1963-
        Komparativna analiza sportskih rezultata jugoslovenskih i svetskih sprintera sa prognozom njihovog daljeg razvoja : magistarski rad / Irina Vrcelj. - Beograd : [I. Vrcelj], 1991. - 68, 36 listova s tablama : tabele ; 32 cm

Bibliografija: listovi 63-68. - FAKULTET FIZIčKE KULTURE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Karton)
a) Atletika - Sprint - Rezultati - Magistarski radovi b) Jugoslovenski sprinteri - Svetski sprinteri - Sportski rezultati - Magistarski radovi

796.422.12.092.2(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 7438

315
VUČKOVIĆ, Goran
        Утицај моторичких способности на ефикасност савладавања ситуационог пиштољског полигона код студената Полицијске академије : магистарска теза / Горан Вучковић. - Београд : [Г. Вучковић], 2002. - 105 листова : илустр., табеле ; 32 цм

Библиографија: листови 99-104. - ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИчКОГ ВАСПИТАЊА, Универзитет у Београду. - Умножено за одбрану.
a) Studenti policijske akademije - Fizička sposobnost - Magistarski radovi b) Studenti policijske akademije - Situacioni pištoljski poligon - Magistarski radovi

796.012.1:378.635.174-057.875(043.2)
799.311.2:378.635.174-057.875(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 8546

316
VUKAŠINOVIĆ, Vladan, 1956-
        Uslovi za rad u fizičkom vaspitanju u osnovnim i srednjim školama opštine Smederevo sa sanitarno-higijenskog i tehničko-gradjevinskog aspekta : magistarski rad / Vladan Vukašinović. - Smederevo : [V. Vukašinović], 1987. - IX, 582 lista : graf. prikazi, tabele ; 32 cm

Bibliografija: listovi 537-545. - FAKULTET ZA FIZIčKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
a) Fizičko vaspitanje - Osnovne škole - Srednje škole - Smederevo - Magistarski radovi b) Fizičko vaspitanje - Higijenski uslovi - Magistarski radovi c) Fizičko vaspitanje - Prostorno-tehnički uslovi - Magistarski radovi

796/799:373.3/.4(497.11 Smederevo)(043.2)
796/799:373.5(497.11 Smederevo)(043.2)
613:373.5(497.11 Smederevo)(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 6721

317
VUKOVIĆ, Milenko
        Komparativna analiza antropometrijskih i motoričkih varijabli odbojkašica juniorskih reprezentacija Evrope i juniorskih reprezentacija gradova Jugoslavije : magistarski rad / Milenko Vuković. - Beograd : [M. Vuković], 1980. - 196 listova : ilustr., tabele ; 32 cm

Bibliografske beleške uz tekst. - Bibliografija: listovi 165-175. - FAKULTET ZA FIZIčKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Karton)
a) Ženske juniorske reprezentacije - Motoričke sposobnosti - Antropometrijske karakteristike - Evropa - Jugoslavija - Magistarski radovi b) Antropomotorika - Odbojkašice - Evropske juniorske reprezentacije - Jugoslavija - Magistarski radovi

796.325.012.11-055.2:572.51(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 5895

318
VULOVIĆ, Gordan
        Intezifikacija sredstava fizičkog vaspitanja u uvodnoj fazi časa fizičkog vaspitanja kao način poboljšanja biomotoričkih sposobnosti kod učenika III razreda srednjeg usmerenog obrazovanja : magistarski rad / Vulović Gordan. - Beograd : [G. Vulović], 1987. - 263, 35 listova s tablama ; 32 cm

Bibliografija: listovi 254-263. - FAKULTET ZA FIZIčKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Karton)
a) Fizičko vaspitanje - Čas - Intezifikacija - Magistarski radovi b) Fizičko vaspitanje - Učenici - Srednja škola - Magistarski radovi c) Učenici - Biomotoričke sposobnosti - Fizičko vežbanje - Magistarski radovi

796.012.1:371.3-057.874(043.2)
796.012.11:373.5(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 6720

319
ZAHORJEVIĆ, Adolf
        Relacije u tehničkoj pripremljenosti jugoslovenskih i svetskih plivača : magistarski rad / Zahorjević Adolf. - Beograd : [A. Zahorjević], 1982. - 206 listova : graf. prikazi, tabele ; 32 cm

Bibliografija: listovi 168-177. - FAKULTET ZA FIZIčKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Platno)
a) Plivanje - Tehnika - Pripremljenost - Magistarski radovi b) Plivači, svetski - Tehnika - Priprema - Magistarski radovi c) Plivači, jugoslovenski - Tehnika - Magistarski radovi

797.212.012.4(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 6231

320
ZAJMI, Rada
        Fizički razvitak i fizičke sposobnosti školske omladine od 15-20 godina starosti u Prištini : magistarski rad / Rada Zajmi. - Beograd : [R. Zajmi], 1969. - 65 listova : graf. prikazi, tabele ; 32 cm

Bibliografija: listovi 63-65. - VISOKA šKOLA ZA FIZIčKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Kart.)
a) Sportska medicina - Fizički razvoj - Fizičko vežbanje - Priština - Magistarski radovi b) Biologija čoveka - Fizičke sposobnosti - Omladina - Priština - Magistarski radovi

796.012.1(043.2)
572:796.012.1(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 2688

321
ZDANSKI, Ivan
        Fizičko vežbanje po izboru učenika u gimnazijama : magistarski rad / Zdanski Ivan. - Beograd : [I. Zdanski], 1968. - 117 listova : graf. prikazi, tabele ; 32 cm

Bibliografija: listovi 113-117. - VISOKA šKOLA ZA FIZIčKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Kart.)
a) Fizičko vežbanje - Vežbanje po izboru - Gimnazije - Magistarski radovi b) Metodika fizičkog vaspitanja - Magistarski radovi

796.012.1:371.3(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 2616

322
ZIMONJIĆ, Predrag
        Komparativna analiza morfoloških karakteristika i vertikalnog skoka između vrhunskih fudbalera i košarkaša : magistarski rad / Predrag Zimonjić. - Beograd : [P. Zimonjić], 2008. - 55 listova : graf. prikazi, tabele ; 32 cm

Bibliografija: listovi 51-55. - FAKULTET FIZIčKE KULTURE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Karton)
a) Morfološke karakteristike - Vertikalni skok - Fudbal - Magistarski radovi b) Antropomotorika - Vertikalni skok - Košarka - Magistarski radovi c) Biologija razvoja čoveka - Složeni pokreti - Vertikalni skok - Magistarski radovi

796.011.11(043.2)
796.015.5(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 9180

323
ZULIĆ, Muharem
        Stepen povezanosti intenziteta gyaku zuki udarnog impulsa sa relevantnim antropometrijskim i biomotoričkim dimenzijama : magistarski rad / Muharem Zulić. - Beograd : [M. Zulić], 1981. - 132 lista : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Beleške uz tekst. - Bibliografija: listovi 127-132. - Umnoženo za odbranu. - FAKULTET ZA FIZIčKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu.
a) Antropometrija - Biomotorika - Udarni impuls - Intezitet - Magistarski radovi b) Borilački sportovi - Magistarski radovi

796.853.26.071.2.012.11(043.2)
796.853.26:572.08(043.2)
531.1:796.853.26(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 5943

324
ŽIVANOVIĆ, Milorad
        Relacija obima i inteziteta rada u pripremnom periodu treninga kod jugoslovenskih maratonaca : magistarska teza / Milorad Živanović. - Beograd : [M. Živanović], 1995. - 94, [15] listova s tablama : graf. prikazi, tabele ; 32 cm

Bibliografija: listovi 91-93. - FAKULTET FIZIčKE KULTURE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Plast.)
a) Maratonci - Trening - Pripremni period - Jugoslavija - Magistarski radovi b) Atletika - Maraton - Trening - Jugoslavija - Magistarski radovi

796.422.16(42.195m).015.3(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 7753

325
ŽIVANOVIĆ, Nenad
        Uticaj vežbanja u diktiranom ritmu na razvoj repetitivne snage : magistarski rad / Nenad Živanović. - Beograd : [N. Živanović], 1977. - 111 listova : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Beleške uz tekst. - Bibliografija: listovi 106-111. - Umnoženo za odbranu. - FAKULTET ZA FIZIČKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu.
a) Fizičko vaspitanje - Antropometrijske karakteristike - Biomotoričke karakteristike - Magistarski radovi b) Biomehanika - Snaga - Ritam - Magistarski radovi c) Fizičko vaspitanje - Učenici - Snaga - Magistarski radovi

796.012.11(043.2)
796.01:572.087(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 5394

326
ŽIVANOVIĆ, Živojin
        Rekreativna pauza učenika Osnovne škole "Vožd Karađorđe" u Beogradu : magistarski rad / Živojin Živanović. - Beograd : [Ž. Živanović], 1976. - 74 lista : graf. prikazi, tabele ; 32 cm

Literatura: str. 69-74. - FAKULTET ZA FIZIčKO VASPITANJE, Univerziteta u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
a) Rekreativna pauza - Učenici - Osnovna škola - Beograd - Magistarski radovi b) Rekreacija - Magistarski radovi

796.1:373.3/.4(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 5420

327
ŽIVKOVIĆ, Dobrica V.
        Primena korektivnih aktivnosti u saniranju osnovnih poremećaja na kičmenom stubu u sagitalnoj ravni : magistarski rad / Živković V. Dobrica. - Beograd : [D. Živković], 2005. - 131, [14] listova s tablama : crteži, tabele ; 32 cm

Bibliografija: listovi 119-131. - FAKULTET ZA FIZIčKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu. - Umnoženo za odbranu.
(Karton)
a) Kineziterapija - Kičmeni stub - Poremećaji - Magistarski radovi b) Korektivna gimnastika - Kičmeni stub - Sagitalna ravan - Magistarski radovi

615.825:796.4(043.2)
613.71./.72:615.825(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 6233

328
ŽIVKOVIĆ, Jordan
        Uticaj porodičnih prilika na fizički razvoj i motoričke sposobnosti dečaka od 7 godina starosti : magistarski rad / Jordan Živković. - Beograd : [J. Živković], 1978. - 69, [5] listova s tablama ; 30 cm

Bibliografske beleške uz tekst. - Bibliografija: listovi 65-69. - Umnoženo za odbranu. - FAKULTET ZA FIZIčKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu.
(Karton)
a) Sociologija sporta - Porodične prilike - Dečaci - Magistarski radovi b) Motoričke sposobnosti - Fizički razvoj - Osnovna škola - Magistarski radovi

316:796.012.1(043.2)
796.012.1:37.01(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 5528

329
ŽIVOTIĆ, Stevan
        Ispitivanje uticaja telesnog vežbanja u posebnoj pauzi u procesu rada - proizvodna gimnastika - na efektivno radno vreme, produktivnost rada i psihofizičko stanje radnica : magistarski rad / Životić Stevan. - Beograd : [S. Životić ], 1970. - 108 listova : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: listovi 66-69. - Umnoženo za odbranu. - FAKULTET ZA FIZIČKO VASPITANJE, Univerzitet u Beogradu.
(Karton)
a) Aktivni odmor - Fizičko vežbanje - Radnice - Magistarski radovi b) Rekreacija - Produktivnost - Pauza - Magistarski radovi c) Aktivan odmor - Efektivno radno vreme - Radnice - Magistarski radovi

796.1.012-058.234.2(043.2)
SIGNATURA KNJIGE U BIBLIOTECI FSFV: B IV 2990


REGISTAR NASLOVA

 • Analiza osnovnih komponenata tehnike izvođenja otvorenih striževa na konju sa hvataljkama koji valorizuju mehanički i estetski efekat vežbe 35
 • Analiza povređivanja na časovima fizičkog vaspitanja i organizovanim vannastavnim sportskim aktivnostima učenika viših razreda osnovnih škola sa gradskog područja Novog Sada 190
 • Analiza tehnike izvođenja skoka u dalj najboljih atletičara Jugoslavije 278
 • Analiza telesnog statusa i motoričkih sposobnosti rukometaša Grčke na tri takmičarska nivoa 12
 • Analiza vrsta kretanja igrača i igračica u rukometu nekih prvoligaških ekipa 64
 • Antropometrijske, funkcionalne i motoričke dimenzije i njihova povezanost sa sportskim rezultatima kajakaša 38
 • Antropometrijske i motoričke dimenzije i njihova međusobna povezanost u dečaka od 11 do 14 godina gradskog područja Pirota 42
 • Antropometrijski i motorički parametri kao prediktori takmičarskog učinka mladih odbojkaša 226
 • Asimetrija dominantnih i nedominantnih ekstremiteta u ispoljavanju mišićne sile, snage i frekvencije pokreta kod košarkaša mlađih uzrasnih kategorija 42a
 • Biomotoričke sposobnosti i njihova povezanost sa antropometrijskim dimenzijama i aktivnom telesnom masom u kandidata za prijem na Fakultetu za fizičko vaspitanje u Beogradu 124
 • Determinante uspeha u takmičarskom tenisu 174
 • Determinante uspešnosti u fazi napada kod vrhunskih rukometašica 82
 • Dinamika takmičarskih rezultata i modeli tehničko taktičke aktivnosti najboljih bacača kugle u svetu 161
 • Đorđe Natošević i njegov rad na uvođenju fizičkog vaspitanja u srpske škole 68
 • Efekat programa ritmičke gimnastike na koordinaciju učenica V razreda osnovne škole 48
 • Ефекти два различита програма рукомета на ученике петог разреда основне школе 157
 • Efekti kompleksnog i pliometrijskog treninga usmerenog na poboljšanje parametara sile muskulature nogu mladih rukometaša 211a
 • Efekti povećanja aktivnosti na času fizičkog vaspitanja organizovanog "metodom dopunskih vežbi" na motoričke sposobnosti učenika 282
 • Efekti programa "high-low" aerobika kod učenika VIII razreda osnovne škole 271a
 • Ефекти програма олимпијског васпитања и образовања у процесу формирања понашања младих спортиста теквондоа 61
 • Efekti programirane nastave fizičkog vaspitanja u mlađem školskom uzrastu 178
 • Efekti programiranog vežbanja žena Niša koje obavljaju administrativne poslove u toku dnevnog odmora 151
 • Ефекти различитих програма физичких вежбања у редукцији телесне масе 104
 • Efekti realizacije nastavnog programa opšteg i specijalnog fizičkog usavršavanja na razvoj specijalnih i motoričkih sposobnosti posebnih jedinica policije SUP-a Kragujevac 56
 • Efekti višegodišnjeg sistematskog bavljenja fudbalom na fizički razvitak i motoričke sposobnosti dečaka uzrasta 10-15 godina 185
 • Efikasnost dva načina učenja skoka u vis u odnosu na rezultat 94
 • Efikasnost predmetne i razredne nastave fizičkog vaspitanja učenika IV razreda osnovne škole 165
 • Ефикасност различитих методичких модела учења пливања деце предшколског узраста 137
 • Evaluacija metodoloških uslova testiranja maksimalne frekvencije pokreta rukom 288
 • Евалуација педагошке климе на часу и ставови ученика према настави физичког васпитања у основној школи 169
 • Evaluacija rekreativnih aspekata masovnih kros-trka u Beogradu 162
 • Фазе развоја спорта у Београду на основу процене мотивације 36a
 • Fizički razvitak i biomotoričke sposobnosti učenika prvih razreda osnovnih škola Beograda i Kraljeva 103
 • Fizički razvitak i fizičke sposobnosti školske omladine od 15-20 godina starosti u Prištini 320
 • Fizički razvitak i motoričke sposobnosti i njihova međusobna povezanost u studenata Univerziteta u Nišu 85
 • Fizički razvitak i motoričke sposobnosti učenika 15. godišta grada i sela, kao osnov za programiranje nastave fizičkog vaspitanja 193
 • Fizički razvoj i motoričke osobine učenika petnaestogodišnjaka, obuhvaćenih različitim sportovima u vannastavnim aktivnostima, osnovnih škola u Vojvodini 130
 • Fizičko vaspitanje u kragujevačkoj gimnaziji od osnivanja do početka drugog svetskog rata (1833-1941) 89
 • Fizičko vaspitanje u Učiteljskim školama Srbije od njihovog osnivanja 1870 godine do ukidanja 1971 godine 136
 • Fizičko vežbanje po izboru učenika u gimnazijama 321
 • Fleksiona amplituda u zglobu kuka kao funkcija izometrijskog mišićnog potencijala trbušnih mišića i dužine dvozglobnih mišića zadnje lože buta 149
 • Formiranje modela praćenja tehničko-taktičkih elemenata odbojkaške igre 65
 • Funkcionalne osobine veslača 194
 • Identifikacija košarke u fizičkom vaspitanju 221
 • Институционално-организациона основа и резултати отворене школе фудбала 31a
 • Интересовања, вредносне оријентације и стил рада рукометног тренера и утицај на успешност рукометаша 115
 • Intezifikacija sredstava fizičkog vaspitanja u uvodnoj fazi časa fizičkog vaspitanja kao način poboljšanja biomotoričkih sposobnosti kod učenika III razreda srednjeg usmerenog obrazovanja 318
 • Introverzija - ekstraverzija neurotičnost - emocionalna stabilnost i postignuća u gimnastici, atletici i košarci na Olimpijskim sportskim igrama školske omladine Srbije 231
 • Ispitivanje potreba i interesa zaposlenih građana u okviru izrade programa razvoja fizičke kulture u Sarajevu za period 1972-1985. 22
 • Ispitivanje stava Beograđana prema trim stazi u Košutnjaku 203
 • Ispitivanje stavova seoskog stanovništva prema fizičkoj kulturi na području uže Srbije 206
 • Ispitivanje uticaja faktora brzine i snage na brzinu trčanja na 20 i 60 metara kod dečaka od 14 do 18 godina 71
 • Ispitivanje uticaja telesnog vežbanja u posebnoj pauzi u procesu rada - proizvodna gimnastika - na efektivno radno vreme, produktivnost rada i psihofizičko stanje radnica 329
 • Ispitivanje uticaja vežbi snage različitog karaktera na poboljšanje rezultata plivanja mladih plivača 223
 • Istraživanje dinamike egzaktnih relacija A, B, C varijabli u slobodnim vježbama vrhunskih gimnastičara 222
 • Istraživanje odnosa nekih antropometrijskih i motoričkih varijabli između učenika starijih razreda osnovnih škola Beograda i SR Srbije (uže područje) 57
 • Istraživanje opšte i specifične izdržljivosti vrhunskih boksera 237
 • Istraživanje povezanosti opšte i specifične spretnosti ruku u odbojci 155
 • Istraživanje strukture informacionih potreba korisnika informaciono-dokumentacione službe u fizičkoj kulturi 15
 • Istraživanje uticaja odnosa obima i inteziteta rada u treningu naših najboljih trkača na duge staze 125
 • Изометријске F-t карактеристике екстензора ногу врхунских одбојкаша оба пола у односу на друге трениране и нетрениране особе 91a
 • Kanoničke relacije morfoloških karakteristika i rezultata u situacionim testovima fudbalera 77
 • Karakteristike fizičkog razvoja i fizičkih sposobnosti i njihova međuzavisnost u učenika starijih razreda osnovne škole 67
 • Karakteristike intelektualnih sposobnosti sportista sportskih igara 10
 • Karakteristike nekih obeležja psihosomatskog statusa fudbalera različitih uzrasnih kategorija 251
 • Karakteristike poentirajućih tehnika na takmičenju vrhunskih kik boksera 33
 • Kinematičko modeliranje upora i naupora kod vežbi na spravama 283
 • Komparacija inteziteta udarnih impulsa u boksu između direkta i krošea kod ispitanika sa višim i nižim stepenom uvežbanosti merenih metodom balističkog klatna 43
 • Komparacija kinematičkih i dinamičkih karakteristika centralnih kretanja između teorijskog modela i kretanja u situacionim uslovima 53
 • Komparacija rezultata postignutih na Svetskim prvenstvima u rvanju grčko-rimskim stilom 1997. i 1998. g. 49
 • Komparativna analiza aerobne i anaerobne radne moći i kapaciteta sportista, trkača, čija se aktivnost obavlja u aerobnim, odnosno anaerobnim uslovima 1
 • Komparativna analiza antropometrijskih i motoričkih varijabli odbojkašica juniorskih reprezentacija Evrope i juniorskih reprezentacija gradova Jugoslavije 317
 • Komparativna analiza fizičkog razvitka i biomotoričkih sposobnosti učenika četvrtih razreda osnovnih škola Niša, Beograda i Kraljeva 106
 • Komparativna analiza fizičkog razvitka i motoričkih sposobnosti učenika i učenica uzrasta od 12 godina u odnosu na domicil 186
 • Komparativna analiza fizičkog razvoja i antopomotoričkih sposobnosti dece koja su boravila (tri i godinu dana) i dece koja nisu boravila u predškolskim ustanovama (gradsko područje Beograda) 265
 • Komparativna analiza fizičkog razvoja i motoričkih sposobnosti odbojkašica juniorskih reprezentacija gradova Jugoslavije u odnosu na uspeh u takmičenju, sa osvrtom na međusobni uticaj antropometrijskih i motoričkih varijabli 135
 • Komparativna analiza korišćenja trenažnih sredstava kod najboljih jugoslovenskih trkača na dugim stazama (5000m, 10000m i 42195m) sa savremenim shvatanjima u svetu 262
 • Komparativna analiza morfoloških karakteristika i vertikalnog skoka između vrhunskih fudbalera i košarkaša 322
 • Komparativna analiza psihosomatskog statusa fudbalera različitih rangova takmičenja 275
 • Komparativna analiza razvoja najboljih svetskih rezultata u atletskim disciplinama bacanja kod žena sa prognozom razvoja 141
 • Komparativna analiza relevantnih morfoloških i motoričkih osobenosti odbojkaša na raznim nivoima takmičenja u SR Bosni i Hercegovini 150
 • Komparativna analiza rezultata postignutih na evropskim prvenstvima u judou 1994. i 1995. godine 266
 • Komparativna analiza sportskih rezultata jugoslovenskih i svetskih sprintera sa prognozom njihovog daljeg razvoja 314
 • Komparativna analiza telesnih karakteristika i motoričkih sposobnosti košarkaša različitog nivoa takmičenja 205
 • Komparativna analiza trenda rezultata u trčanju na srednjim stazama najboljih svetskih i sirijskih atletičara sa prognozom daljeg razvoja 17
 • Komparativna analiza treninga trkača na Olimpijskim igrama antičke Grčke u njihovom početnom i najrazvijenijem periodu 215
 • Komparativna analiza uticaja plivačke tehnike i učestalosti nastavnih časova na uspešnost obuke studenata neplivača 216
 • Komparativna biomehanička analiza dva načina izvođenja odnjiha nazad iz stava u uporu na krugovima 241
 • Komparativna biomehanička analiza relevantnih kinematičkih i dinamičkih parametara u tehnici plesa za dva nivoa dinamičkog stereotipa 102
 • Korelacija ABO krvnog sistema i skočnosti 280
 • Košarka: duh igre 218
 • Kvalitet života školske dece i omladine 143
 • Kvantitativne promene standardnih biomotoričkih dimenzija kod učenika nakon šestomesečne primene programa pionirske rukometne škole 240
 • Kvantitativni efekti i međusobne relacije aerobno-repetitivnog potencijala trbušnih mišića i mišića koji vrše pregibanje u zglobu kuka, tretiranih sa centralnim i perifernim osloncem 159
 • Longitudinalne varijacije dvozglobnih mišića zadnje lože buta u procesu tretiranja vežbama za istezanje 113
 • Медијско праћење Београдског маратона 184
 • Međurazredno ujednačavanje odeljenja za nastavu fizičkog vaspitanja i njegov uticaj na fizički razvoj i motorne sposobnosti učenica viših razreda osnovne škole 142
 • Međuzavisnost brzine reagovanja, brzine pokreta i kombinovane nervno-mišićne reakcije kod sportista koji reprezentuju različite grupe sportova 182
 • Menadžment u kvalitetnom fitnesu 284
 • Mere za unapređenje nastave fizičkog vaspitanja u mlađim razredima škola I stupnja 123
 • Mesto i funkcija udžbenika iz fizičkog vaspitanja u osnovnoj školi 171
 • Model gimnastičara i gimnastičarki u etapi prve selekcije 73
 • Model psihičkih karakteristika odbojkaša i odbojkašica Jugoslavije 187
 • Modelne karakteristike jugoslovenskih seniorki u ritmičkoj gimnastici 269
 • Modelovanje osnovnih tehnika karatea realizovanih iz dijagonalnih i linijskih stavova na bazi njihovih vremenskih parametara 7
 • Modelovanje treninga usmerenog na poboljšanje tempa trčanja 27
 • Modulacija krutosti donjih ekstremiteta u zavisnosti od različitih frekvenci i inteziteta skokova 197a
 • Mogućnost intezifikacije nastave fizičkog vaspitanja kroz elemente košarke za učenike VI razreda osnovne škole 51
 • Mogućnost oscilovanja težišta tela kod njihanja u uporu na razboju izvan poligona oslonca 121
 • Mogućnost otklanjanja lošeg držanja tela sredstvima fizičkog vaspitanja 305
 • Mogućnost poboljšanja brzine u atletskom sprintu uvođenjem vizuelnog orijentira 13
 • Mogućnosti procene funkcionalnih sposobnosti mladih sportista modifikovanim step-testom 290
 • Morfološki, motorički, funkcionalni i socijalni status učesnika II i III olimijade Radničkih sportskih aktivnosti Vojvodine i razlike među njima 117
 • Motivacione i sociodemografske karakteristike odraslih učesnika zimske rekareacije na Kopaoniku 192
 • Narodne igre i nadmetanja omladine Gruže i mogućnosti njihove primene u organizovanom fizičkom vaspitanju 146
 • Neke mogućnosti za poboljšanje kvaliteta školskog fizičkog vaspitanja inteziviranjem nastave i racionalizacijom učenja motornih zadataka 58
 • Neke relacije između specifične košarkaške motorike i kognitivnih sposobnosti i njihov uticaj na uspeh u košarci 92
 • Nivo biomotoričkih sposobnosti dece predškolskog uzrasta i pojam o sebi 224
 • Nivo repetitivnog potencijala bazičnih mišića ramenog pojasa, trupa i karličnog pojasa postignut sistematskim vežbanjem 277
 • Obrazovne vrednosti nastave fizičkog vaspitanja u osnovnoj školi organizovane kružnim treningom i radom sa stanicama 309
 • Ocena kao motivaciono sredstvo u nastavi fizičkog vaspitanja 195
 • Ocenjivanja u nastavi fizičkog vaspitanja učenika-ca gimnazije 257
 • Odnos amplitude pokreta u gornjem skočnom zglobu i dimenzije skočnosti kod odbojkaša 128
 • Odnos antropometrijskih i motoričkih pokazatelja prema rezultatima u atletskom troboju 78
 • Odnos efikasnosti motoričkog ponašanja i intelektualnih sposobnosti dece predškolskog uzrasta 5-6 godina 287
 • Odnos između brzine plivanja i relevantnih antropometrijskih dimenzija i dimenzija fleksibilnosti kod pionira i omladinaca plivača 148
 • Odnos učenika srednjih škola prema rekreativnim aktivnostima 296
 • Odnos učenika viših razreda osnovne škole prema nastavi i nastavniku fizičkog vaspitanja 91
 • Odnos visine i težine tela sa rezultatima u bacanju kugle i skoka uvis učenika od 11 do 15 godina nekih beogradskih škola 310
 • Određivanje motoričke efikasnosti pripradnika specijalnih jedinica 285
 • Određivanje standardnog odnosa između horizontalne brzine i početne brzine u vertikalnom smeru kao faktora optimalizacije visoko dalekog skoka u ritmičko sportskoj gimnastici 248
 • Opće motoričke sposobnosti i psihološki faktori kao determinante uspješnosti u veslačkom sportu 163
 • Organizacija sportske gimnastike u Grčkoj u periodu 1992-2000. 74
 • Оснивање и развој Олимпијских спортских игара школске омладине Србије - ОСИШОС 90
 • Оснивање и развој Соколског друштва среза поречког из Доњег Милановца (1932-1941) 291
 • Парцијални показатељи силе у процени моторичких способности студената Више школе унутрашњих послова 5
 • Pedeset godina fizičkog vaspitanja u užičkoj učiteljskoj školi (1919 - 1969) 134
 • Podsticanje kao pedagoška mera u radu sa mladim sportistima 153
 • Poseban program atletike u funkciji rešavanja zadataka fizičkog vaspitanja kod učenika uzrasta 15-16 godina 229
 • Postojanost izometrijskog mišićnog potencijala nakon četvoronedeljnog sistematskog vežbanja odgovarajućim režimom 108
 • Povezanost osnovnih morfoloških i motoričkih karakteristika sa uspešnošću učenja džudo tehnika, koje ulaze u program specijalnog fizičkog obrazovanja milicionara 24
 • Povrede i prevencija povređivanja studenata fizičkog vaspitanja na nastavi 311
 • Праћење ефеката СПРЕТ-а на ангажованост ученика у рекреацији 281a
 • Prediktivna vrednost baterije testova prijemnog ispita s obzirom na uspeh u sportskoj gimnastici 252
 • Predlog normalizacije rezultata testova za procenu motoričkih sposobnosti dece od 11 do 14 godina 129
 • Predlog normativa prostora za nastavu fizičkog vaspitanja sa aspekta kategorizacije škola u Srbiji 207
 • Predlog optimalizacije programa moderne gimnastike i plesa za studentkinje Beogradskog univerziteta u skladu sa njihovim stavovima 55
 • Prilog ispitivanju efikasnosti dva metoda rada pretežno na razvijanju snage mišića pregibača zgloba lakta 172
 • Prilog ispitivanju uticaja klasičnog i modifikovanog metoda rada na razvoj odskoka kod studenata I godine Fakulteta fizičke kulture u Novom Sadu 204
 • Prilog proučavanja korišćenja postepenog i naglog opterećenja u cilju poboljšanja maksimalne brzine trčanja kod srednje treniranih sportista (studenata III godine Fakulteta za fizičko vaspitanje u Beogradu) 281
 • Prilog proučavanju efikasnosti analitičkog, sintetičkog i kompleksnog metoda obučavanja tehnike bacanja kugle 100
 • Prilog proučavanju fizičkih sposobnosti žena iznad 40 godina starosti i uticaja telesnog vežbanja u tom uzrasnom periodu 253
 • Prilog proučavanju konativnih faktora u procesima formiranja sportskog tima 274
 • Prilog proučavanju metodike obuke smučanja 289
 • Prilog proučavanju mogućnosti ocene snage i brzine atletičara - trkača na osnovu kontrolnih testova fizičke spremnosti 145
 • Prilog proučavanju mogućnosti ranije primene racionalne tehnike skoka uvis u osnovnoj školi 19
 • Prilog proučavanju mogućnosti uvođenja aktivne pauze u proces nastave u osnovnoj školi 112
 • Prilog proučavanju najefikasnije brzine dolaženja od polaznog (startnog) položaja do postizanja standardne pozicije u trčanju na kratke staze 304
 • Prilog proučavanju nastave fizičkog vaspitanja u srpskim osnovnim školama Vojvodine do 1914. godine 20
 • Prilog proučavanju nekih elemenata tehnike izvođenja premeta strance sa okretom u zavisnosti od vežbi koje slede za njim 233
 • Прилог проучавању објективнијег мерења резултата у атлетским дисциплинама трчања из ниског старта 138
 • Prilog proučavanju opterećenosti i angažovanja učenika na časovima fizičkog vaspitanja sa predlogom mera 212
 • Prilog proučavanju osnovnih karakteristika tehnike rvanja u antičkoj Grčkoj 244
 • Prilog proučavanju primene narodnih igara u fizičkom vaspitanju učenika beogradskih škola I i II stupnja 131
 • Prilog proučavanju problema korelacije između redovne, odnosno neredovne konzumacije prvog dnevnog obroka (doručka) i uspeha koji učenici osnovnih i srednjih škola postižu u fizičkom vaspitanju i opšte obrazovnim predmetima 166
 • Prilog proučavanju problema motoričke funkcionalne asimetričnosti ekstremiteta kod učenika i učenica od 11 do 15 godina 62
 • Prilog proučavanju problema nastajanja i merenja buke u dvorani za vreme izvođenja nastave fizičkog vaspitanja učenika srednjih škola i preduzimanja odgovarajućih mera zaštite 230
 • Prilog proučavanju problema odnosa između stanja uhranjenosti i stanja ishrane ženske školske dece Beograda, uzrasta 16 - 18 godina u svetlosti njihovog uspeha u školskom fizičkom vaspitanju 28
 • Prilog proučavanju razvoja morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti učenica viših razreda osnovne škole nakon primene desetomesečnog programa rada pionirske atletske škole 18
 • Prilog proučavanju statusa longitudinalnog i transverzalnog svoda stopala kod studenata Fakulteta za fizičko vaspitanje 249
 • Prilog proučavanju treninga naših najboljih trkača na srednjim stazama u godišnjem ciklusu treninga 47
 • Prilog proučavanju uticaja asimetričnih vežbi na paravertebralnu muskulaturu i vežbi istezanja na pregibače kuka i njihov značaj u saniranju skolioza 298
 • Prilog proučavanju uticaja fizičkog (rekreativnog) vežbanja na funkcionalne sposobnosti i rezultate rada 2
 • Prilog proučavanju uticaja muzike pri obučavanju pokreta 239
 • Prilog proučavanju uticaja različitih procenata opterećenja vežbama snage sa izotonusnom i izometrijskom kontrakcijom pretežno na mišiće opružače nogu i sa tim u vezi na veličinu odskoka 132
 • Prilog proučavanju uticaja različitih programa nastave fizičkog vaspitanja na razvoj odredjenih motoričkih i morfoloških dimenzija studenata prve godine Prirodno-matematičkog fakulteta u Beogradu 307
 • Prilog proučavanju uticaja sistematskog fizičkog vežbanja na fizičke sposobnosti učenica završnog razreda Učiteljske škole u Somboru 264
 • Prilog proučavanju uticaja stepena zamorenosti organizma kod određivanja ritma izvođenja vežbi oblikovanja 133
 • Prilog proučavanju uticaja svakodnevnog fizičkog vežbanja odgovarajućeg trajanja na porast fizičkih sposobnosti učenika IV razreda osnovne škole 59
 • Prilog proučavanju uticaja svakodnevnog organizovanog fizičkog vežbanja na poboljšanje određenih morfoloških i funkcionalnih varijabli i motoričkih sposobnosti kod dece starijeg predškolskog uzrasta 279
 • Prilog proučavanju uticaja telesnog vežbanja na studenate sa posebnim osvrtom na efikasnost uticaja pojedinih sportskih aktivnosti 254
 • Prilog proučavanju uticaja udarnog i specifičnog metoda rada na usavršavanje skočnosti kod košarkaša juniora 144
 • Prilog proučavanju značaja brzine i snage u džudou i ispitivanje ovih osobina pomoću nekih standardnih pokazatelja radi utvrđivanja odnosa između sportsko tehničkih rezultata boraca i stepena razvijenosti ovih osobina 96
 • Primena elementarnih igara u organizovanom vežbanju žena 105
 • Primena korektivnih aktivnosti u saniranju osnovnih poremećaja na kičmenom stubu u sagitalnoj ravni 327
 • Problem ergontske korelacije antagonista posle tretmana agonista klasičnim vrstama mišićnog naprezanja (balističkog, izometrijskog i repetitivnog) 235
 • Процена поузданости и осетљивости тестова равнотеже применом компјутеризовање постурографије 16
 • Procjena aerobnih sposobnosti učenika uzrasta 16, 17 i 18 godina na osnovu testova: kontrola aerobnog treninga (C.A.T.) i fizičke radne sposobnosti izražene brzinom trčanja (PWC(V)) 247
 • Profil animatora rekreacije u turizmu 91b
 • Program razvoja snage u modifikovanoj strukturi časa i njegov uticaj na neke fizičke sposobnosti antropometrijske i psihološke dimenzije u procesu fizičkog osposobljavanja učenika prvog razreda srednje škole 214
 • Promena slike o sebi 313
 • Промена структуре пливачке способности студената прве године Полицијске академије под утицајем наставе пливања Специјалног физичког образовања 50
 • Промене основних морфолошких карактеристика и моторичких способности студената Криминалистичко-полицијске академије под утицајем нов наставног плана и програма предмета - Специјално физичко образовање 95
 • Prostorne mogućnosti i interesovanja stanovništva za razvoj fizičke kulture na teritoriji opštine Barajevo 63
 • Proširena informacija o značaju poludnevnih izleta i o načinu kretanja na terenu i njen uticaj na rezultat izleta 180
 • Proučavanje nekih elemenata tehnike plovnog preskoka preko konja uzduž u fazi naskoka i odskoka sa daske 11
 • Proučavanje primene rukometa u redovnoj nastavi fizičkog vaspitanja i u vannastavnoj sportskoj aktivnosti učenika osnovnih škola gradskog područja Beograda 80
 • Proveravanje efikasnosti izbora tehnike skoka u vis zasnovanog na ocenama motoričkih sposobnosti učenika i studenata fizičkog vaspitanja 297
 • Psihosocijalne karakteristike rukometnih sudija 306
 • Razvoj brzinskih sposobnosti dečaka mlađeg školskog uzrasta pod uticajem specifičnog vaterpolo treninga 32
 • Razvoj fudbala u Šaleškoj dolini u periodu od 1948 do 1988 godine 273
 • Razvoj izometrijskog i repetitivnog mišićnog potencijala mišića pregibača u zglobu lakta izometrijskim i repetitivnim tretmanom sa ograničenim amplitudama 79
 • Razvoj rekreacije kroz analizu stručno naučnih skupova 72
 • Reakcije srčane frekvencije i krvnog pritiska kod manopedalnog, pedomanalnog i centripetalnog redosleda vežbi oblikovanja 245
 • Rekreativna pauza učenika Osnovne škole "Vožd Karađorđe" u Beogradu 326
 • Rekreativne aktivnosti zaposlenih stanovnika Ivanjice - učešće, znanje i motivi 76
 • Relacija obima i inteziteta rada u pripremnom periodu treninga kod jugoslovenskih maratonaca 324
 • Relacija takmičarskih rezultata mladih igrača i igračica odbojke sa izabranim psihofiziološkim osobinama 6
 • Relacije antropometrijskih karakteristika i pokazatelja fleksibilnosti studentkinja 81
 • Релације базично-моторичких и ситуационо-моторичких способности у рукомету 88
 • Relacije između motoričkih sposobnosti i uspeha u fizičkom vaspitanju 9
 • Релације између неких моторичких способности и резултата у атлетским дисциплинама ученица старосног доба 13 - 14 година 44
 • Relacije između skočnosti i sprinta kod učenika IV razreda osnovne škole u funkciji primene specifičnog programa telesnih vežbi 31
 • Relacije morfoloških i motoričkih karakteristika učenika osmih razreda osnovne škole i rezultata usvojenosti nastavne građe pedagoških ciklusa 83
 • Relacije motoričkih, morfoloških i funkcionalnih karakteristika takmičara u kolektivnim sportovima uzrasta od 15 do 17 godina 25
 • Relacije parametara rezultatske efikasnosti diziča tegova i faktora koji utiču na njihov varijabilitet 176
 • Relacije programa rekreacije i strukture motivacije vežbača u beogradskim fitnes klubovima 308
 • Relacije razvojnih tendencija rezultata u atletskom sprintu na 100m i skoku u dalj 292
 • Relacije stavova učenika osnovne škole u Arilju i njihovih roditelja prema sportsko-rekreativnim aktivnostima 260
 • Relacije u tehničkoj pripremljenosti jugoslovenskih i svetskih plivača 319
 • Savremeno shvatanje fudbala i njegov značaj 258
 • Situacioni metod treninga u funkciji nadgradnje ispoljavanja tehnike odbojkaškog nadigravanja 202
 • Социјално статусна обележја као детерминанте мотивације рекреативних играча тениса 295
 • Specifičnosti motoričkih i antropometrijskih dimenzija i njihovih međusobnih odnosa učenika nižih razreda osnovne škole SAP Vojvodine 139
 • Sportske igre Partizana u Foči 1942. godine i nastavak igara posle rata 220
 • Спортско новинарство у Београду до 1914. године 97
 • Sredstva taktike u funkciji uspešne organizacije i realizacije napada na finalnim utakmicama Evropskog prvenstva u fudbalu 1992. godine 164
 • Ставови и интересовања ученика основне школе према рекреативним активностима 120
 • Stavovi nastavnika i učenika prema opisnom ocenjivanju kao faktoru uspešnije nastave fizičkog vaspitanja u prvoj fazi zajedničke osnove usmerenog obrazovanja 54
 • Stavovi o rekreaciji zaposlenih (Corporate Wellness) u različitim organizacionim modelima kompanija u periodu tranzicije 177a
 • Stavovi učesnika Olimpijskih seoskih igara Srbije o efikasnosti njihovog organizovanja kao bitnog preduslova za formiranje društvenih organizacija za fizičku kulturu 156
 • Stepen povezanosti intenziteta gyaku zuki udarnog impulsa sa relevantnim antropometrijskim i biomotoričkim dimenzijama 323
 • Stres i mladi 36
 • Struktura brzine specifičnih kretanja policajaca 181
 • Struktura kompjuterski podržanog sistema za kontrolu sportskog statusa tenisera 213
 • Struktura morfoloških, motoričkih i funkcionalnih dimenzija vaterpolista triju splitskih klubova 261
 • Struktura taktičke aktivnosti u trčanju na srednjim distancama 147
 • Struktura tehničko taktičke aktivnosti sportista u kendo takmičarskoj borbi 175
 • Strukturne karakteristike sportske borbe u karateu 126
 • Tehničko-taktičke karakteristike težinskih kategorizacija u jugoslovenskom karateu 75
 • Техничко-тактичке карактеристике врхунских играча стоног тениса у свету 119a
 • Teorijska priprema u treningu mladih odbojkašica 109
 • Традиционална народна надметања у Рађевини 234
 • Transfer i interferencija u učenju novih "sportskih elemenata" iz košarke i odbojke kod učenica u nastavi fizičkog vaspitanja u osnovnoj školi 263
 • Trenutna sila mišića ramenog pojasa i ruku kao faktor valorizacije visine balističke krive u fazi drugog leta kod preskoka sklonkom na konju u dužinu dohvatom na kraj 271
 • Tretiranje problema fizičke kulture u sportskoj rubrici dnevnog lista "Politike" u periodu od 1945. do 1965. godine 119
 • Uloga jačine i inteziteta prirasta sile mišića opružača nogu u izvođenju "skoka iz saskoka" (drop jump) 45
 • Упоредна анализа телесних карактеристика и моторичких способности фудбалских репрезентативаца Југославије, кандидата за такмичење на Светском првенству у Шпанији 4
 • Uporedni rezultati antropometrijskih dimenzija i biomotoričkih sposobnosti tri generacije studenata prve godine studija Filozofskog fakulteta u Nikšiću 41
 • Upoređenje vektorskih i goniometrijskih parametara kod preskoka preko gimnastičkih sprava utvrđenih kinematografskom metodom 34
 • Uslovi za rad u fizičkom vaspitanju u osnovnim i srednjim školama opštine Smederevo sa sanitarno-higijenskog i tehničko-gradjevinskog aspekta 316
 • Uspešnost nastavnika u procenjivanju emocionalnog stanja učenika na času fizičkog vaspitanja 250
 • Usvajanje specifične tehnike sa rekvizitima u ritmičkoj gimnastici kod različitih uzrasnih grupa 197
 • Uticaj antropometrijskih dimenzija i sposobnosti brzog usvajanja novih složenih motoričkih zadataka na efikasnost izvođenja tehnike bacanja (nage-waza), kod studenata Više škole unutrašnjih poslova 29
 • Uticaj antropometrijskih dimenzija na rezultate plivača 167
 • Uticaj antropometrijskih i biomotoričkih dimenazija na efikasnost izvođenja kretnih navika iz sportske gimnastike 228
 • Uticaj antropometrijskih i biomotoričkih varijabli i mogućnosti predviđanja uspeha u ritmičko-sportskoj gimnastici 46
 • Uticaj doziranog fizičkog vežbanja na fizički razvoj i funkcionalne sposobnosti odraslih 3
 • Uticaj dužine trajanja relaksacionih intervala na nivo brzinske izdržljivosti (RPT-p) kod fudbalera treniranih režimom repeticije 188
 • Uticaj dva modela treninga na silu mišića opružača i pregibača u zglobu колена код џудиста, ватерполиста и рукометаша 225
 • Утицај два начина планирања на резултате наставе физичког васпитања у првом и другом разреду средње школе 168
 • Uticaj eksperimentalnog programa košarke na morfološke karakteristike i motoričke sposobnosti učenika domova srednjih škola 243a
 • Uticaj fizičkog vežbanja na neke intelektualne radnje 21
 • Uticaj homogenizacije grupa petog razreda osnovne škole na savladavanje programa vežbi na spravama 52
 • Утицај интегративних особина личности на ефикасност играња кошарке у кадетском узрасту 276
 • Uticaj izometrijskog, balističkog i repetitivnog mišićnog naprezanja na specifični mišićni potencijal 140
 • Uticaj izometrijskog, balističkog i repetitivnog mišićnog naprezanja na specifični mišićni potencijal i neke biomehaničke parametre u karate sportu 303
 • Uticaj malih količina alkohola na rezultate u streljaštvu 86
 • Uticaj miometrijskog, izometrijskog i pliometrijskog tretmana na razvoj izometrijskog, balističkog i repetitivnog mišićnog potencijala 30
 • Uticaj morfoloških i motoričkih karakteristika studenata FFK u Beogradu na efikasnost savladavanja programa nastave iz džudoa 242
 • Uticaj morfoloških, motoričkih i funkcionalnih karakteristika dece na efikasnost učenja tehnike karatea 294
 • Uticaj motoričkih faktora na objašnjenje modela složenih struktura napada u karateu 198
 • Uticaj motoričkih sposobnosti dečaka mlađeg školskog uzrasta na uspešnost izvođenja elemenata fudbalske tehnike 268
 • Утицај моторичких способности на ефикасност савладавања ситуационог пиштољског полигона код студената Полицијске академије 315
 • Uticaj motoričkih sposobnosti učenica srednjih škola u primeni analitičkog, sintetičkog i kompleksnog metoda obučavanja nekih vežbi na spravama 199
 • Uticaj nastave plesova na razvoj osećaja za ritam, koordinaciju i frekvenciju pokreta donjih ekstremiteta 160
 • Uticaj osnovnih socio-ekonomskih faktora i motivacije karate takmičara na uspešnost u sportu 107
 • Утицај планинарске активности на фитнес статус жена преко 60 година 114
 • Uticaj planskog i sistematskog džudo treninga na razvoj antropometrijskih i biomotoričkih dimenzija kod školske omladine predpubertetskog i postpubertetskog uzrasta 243
 • Uticaj pliometrijskog treninga na vertikalni odskok i relaciju sila - vreme osoba različite strukture mišića 170
 • Uticaj pliometrijsko-balističkog režima treninga na intenzitet udarnog impulsa u fudbalskom sportu 69
 • Uticaj pojedinačnog i serijskog pliometrijskog tretmana mišića koji vrše opružanje u zglobovima nogu na razvoj balističkog i repetitivnog potencijala kod dečaka od 11-17 godina 37
 • Uticaj porodičnih prilika na fizički razvoj i motoričke sposobnosti dečaka od 7 godina starosti 328
 • Утицај посебно организованог програма физичког васпитања на неке морфолошке, моторичке и психолошке карактеристике ученика 230a
 • Uticaj posebno programirane nastave fizičkog vaspitanja (sa akcentom na košarku) na neke motoričke sposobnosti učenika uzrasta 15-16 godina 8
 • Uticaj posebno programirane nastave fizičkog vaspitanja na neke dimenzije psihosomatskog statusa učenika 210
 • Uticaj posebno programirane nastave rukometa na neke dimenzije psihosomatskog statusa učenika Osnovne škole "Popinski borci" u Vrnjačkoj Banji 272
 • Uticaj posebno programiranog vežbanja društvenih plesova na sposobnost izražavanja koordinisanih kretanja u ritmu 127
 • Uticaj primarnih socijalnih stavova i nekih normalnih konativnih faktora na stepen angažovanosti i stavove prema aktivnostima u fizičkoj kulturi 14
 • Uticaj primene dva didaktička modela igre fudbala u nastavi fizičkog vaspitanja na neke dimenzije antropometrijskog i biomotoričkog statusa učenika osnovnih škola uzrasta od 12-13 godina 301
 • Uticaj primene metoda treninga korišćenjem trenažera specifične namene na razvoj impulsa sile udarca sredinom hrpta stopala kod fudbalera uzrasta 15-16 godina 99
 • Uticaj psiholoških karakteristika na sportsku uspešnost rukometašica 259
 • Uticaj različitih metoda razvoja snage na efikasnost izvođenja izabranih tehnika u judo sportu 154
 • Uticaj različitih opterećenja u praktičnoj nastavi na promene uzdužnog svoda stopala učenika srednjeg usmerenog obrazovanja 209
 • Uticaj različitih programsko-metodskih prilaza u razvoju kondicionih i tehničko-taktičkih sposobnosti vrhunskih fudbalera 98
 • Uticaj različitih sadržaja programa obavezne nastave fizičkog vaspitanja na motoričke sposobnosti studentkinja I godine studija na Novosadskom univerzitetu 217
 • Uticaj različitih vrsta mišićnih naprezanja na preciznost bacanja na koš 219
 • Утицај различито примењених метода вежбања на резултате у обуци ситуационог гађања ватреним оружјем студената Војне академије војске Југославије 286
 • Uticaj repetitivnog mišićnog naprezanja sa dužim trajanjem i većim opterećenjem na razvoj mišićnog potencijala i biomotoričkih dimenzija kod omladine pubertetskog uzrasta 116
 • Uticaj savremene taktike napada na rezultate završnica svetskih prvenstava u fudbalu 1998. i 2002. god. 93
 • Uticaj savremenih programa vežbanja na promene osnovnih komponenti kondicije kod studentkinja Beogradskog univerziteta 236
 • Uticaj sazrevanja na povezanost motoričkih sposobnosti i telesnih dimenzija 200
 • Uticaj sile mišića agonista i antagonista na brzinu izvođenja terminalnih pokreta 267
 • Uticaj sile mišića nogu na sportski rezultat u alpskom skijanju 152
 • Uticaj sistematskog 15-minutnog vežbanja u toku "velikog" odmora na poboljšanje motoričkih sposobnosti učenika viših razreda osnovne škole 179
 • Uticaj socijalnog statusa na izbor sportske discipline i postignut uspeh kod vrhunskih sportista Novog Sada 246
 • Uticaj sukcesivne i simultane primene sredstava fizičkog vaspitanja za razvoj aerobnih i anaerobnih kapaciteta učenika od 16 -19 godina 255
 • Утицај свакодневног програма физичких активности на усвојеност појединих моторичких форми и развој моторичких способности деце предшколског узраста 270
 • Uticaj šestonedeljnog laganog trčanja na povećanje opšte izdržljivosti učenica starijeg školskog uzrasta 23
 • Uticaj temeljnih odrednica taktike grčke reprezentacije na putu osvajanja prvenstva Evrope u fudbalu 2004. god. 118
 • Uticaj treninga na telesni status i motoričke sposobnosti mladih rukometaša Beograda (uzrast 16-17 godina) i poređenje sa školskom populacijom istog uzrasta 66
 • Uticaj treniranja mišića agonista naprezanjem na stanje njihovih antagonista 60
 • Uticaj učenja osnovne tehnike veslanja na pojedine biomehaničke parametre pri različito zadatim brzinama 196
 • Uticaj učenja veslačke tehnike na pojedine biomehaničke parametre ostvarene pri različitim frekvencijama zaveslaja 256
 • Uticaj učenja veslačke tehnike vremenski koncetrisanom metodom na pojedine biomehaničke varijable ostvarene pri različitim zadacima 87
 • Uticaj udarnog načina treninga na razvoj odraznog impulsa kod fudbalera 122
 • Uticaj vannastavnih aktivnosti na poboljšanje motoričkih osobina i fizičkog razvoja učenika beogradskih gimnazija 26
 • Uticaj vežbanja u diktiranom ritmu na razvoj repetitivne snage 325
 • Uticaj zagrijavanja organizma odabranim kompleksom tjelesnih vježbi na pokretljivost kičmenog stuba u sagitalnoj ravni 110
 • Utvrđivanje nivoa razlika telesnih karakteristika i motoričkih sposobnosti odbojkaša različitih nivoa takmičenja 201
 • Utvrđivanje odnosa odabranih antropometrijskih i motoričkih varijabli ženskih juniorskih reprezentacija Evrope u odbojci 293
 • Utvrđivanje optimalne dužine staze za kros takmičenja kod učenika starijeg školskog uzrasta 177
 • Uvođenje menadžmenta u procese sportske organizacije 300
 • Validacija baterije testova za ispitivanje stanja i novoa pripremljenosti rvača 158
 • Validacija baterije testova za određivanje fizičkih sposobnosti milicionara pripravnika 189
 • Validacija testova za selekciju mladih plivača na bazi kvaliteta brzine 173
 • Valorizacija efekata dva programa rekreacije 183
 • Varijantne i invarijantne veličine motornih programa brzih terminalnih pokreta 84
 • Vaspitanje igrom 299
 • Vaspitno-obrazovna vrednost igre u školskom sportu 70
 • Ventilatorne i gasne promene u toku rada kao indikatori maksimalne aerobne moći i fizičkog radnog kapaciteta 101
 • Vrednovanje fizičkog vaspitanja u odnosu na ostale nastavne predmete u osnovnoj školi 232
 • Заступљеност излета у ИВ разредима основних школа Крагујевца и потреба деце за таквим активностима 208
 • Zavisnost brzine i izdržljivosti u trčanjima od snage mišića opružača nogu kod učenika i učenica srednjih škola 111
 • Zavisnost nivoa biomotoričkih sposobnosti dece predškolskog uzrasta od primenjenog metoda u njihovom organizovanom fizičkom vežbanju 40
 • Zavisnost početne brzine elementarnih bacanja u rukometnom sportu od aktuelnih antropometrijskih dimenzija, nivoa repetitivnog potencijala aktuelnih mišićnih grupa i stepena uvežbanosti kod omladinaca od 19 - 20 godina 238
 • Zavisnost repetitivnog mišićnog potencijala kao integralnog dela sposobnosti dečaka od 13 i 14 godina, od stepena opterećenja pri vežbanju u serijama do otkaza 312
 • Zavisnost repetitivnog mišićnog potencijala kao integralnog dela sposobnosti dečaka 14-15 godina, od stepena opterećenja elementarne vežbe 227
 • Zavisnost rezultata u trčanju, skoku u dalj i bacanju kugle od nivoa razvijenosti sile osnovnih mišićnih grupa učenika 11 do 14 godina 39
 • Zavisnost uspeha učenika u nastavi sportske gimnastike od njihovih biomotoričkih sposobnosti 191
 • Značaj psiholoških karakteristika za usvajanje početnog programa rvanja 211
 • Značaj stratifikacije uzoraka u istraživanjima vrhunskog sporta 302


IMENSKI REGISTARPREDMETNI REGISTAR


 • Adolescencija - Psihologija ličnosti 313
 • Aerobna sposobnost - Učenici - Testovi - Magistarski radovi 247
 • Aerobni trening - Fizička radna sposobnost - Trčanje - Magistarski radovi 247
 • Aktivan odmor - Efektivno radno vreme - Radnice - Magistarski radovi 329
 • Aktivna pauza - Učenici - Osnovna škola - Magistarski radovi 112
 • Aktivni odmor
  • - Fizičko vežbanje - Radnice - Magistarski radovi 329
  • - Koncentracija
   • - Pažnja - Disciplina - Magistarski radovi 112
   • - Školska deca - Magistarski radovi 326
 • Alpsko skijanje
  • - Biomehanička analiza - Magistarski radovi 152
  • - Rezultati - Mišići noge - Magistarski radovi 152
 • Antropmetrijske karakteristike - Biomotoričke sposobnosti - Studenti - Nikšić - Magistarski radovi 41
 • Antropometrija - Biomotorika
   • - Sportska gimnastika - Magistarski radovi 228
   • - Udarni impuls - Intezitet - Magistarski radovi 323
  • - Fleksibilnost - Studentkinje - Magistarski radovi 81
  • - Step-test - Aerobna sposobnost - Magistarski radovi 290
 • Antropometrijska analiza - Motoričke sposobnosti - Školska deca
    • - Srbija - Beograd - Magistarski radovi 57
    • - Srbija (Pirot) - Magistarski radovi 42
    • - Vojvodina - Magistarski radovi 139
 • Antropometrijske karakteristike - Učenici - Osnovna škola - Magistarski radovi 186
 • Antropomotoričke sposobnosti - Telesni status - Studenti - Magistarski radovi 85
 • Antropomotorika
  • - Biomehanika - Magistarski radovi 170
  • - Biomotorika - Magistarski radovi 25
  • - Dečija motorika - Magistarski radovi 287
  • - Fizički razvoj - Biomotoričke sposobnosti - Beograd - Kraljevo - Magistarski radovi 103
  • - Magistarski radovi 5 , 140 , 214
  • - Mišići - Snaga - Magistarski radovi 39
  • - Mišićni potencijal - Magistarski radovi 116
  • - Odbojkašice - Evropske juniorske reprezentacije
    • - Jugoslavija - Magistarski radovi 317
    • - Magistarski radovi 293
    • - Juniorske reprezentacije - Takmičenja - Magistarski radovi 135
  • - Skaliranje - Alometrijski potencijal - Magistarski radovi 200
  • - Učenici - Osnovna škola
    • - Beograd - Srbija - Magistarski radovi 57
    • - Pirot - Srbija - Magistarski radovi 42
    • - Vojvodina - Magistarski radovi 139
  • - Vertikalni skok - Košarka - Magistarski radovi 322
 • Asimetričnost ekstremiteta - Motorička - Funkcionalna - Magistarski radovi 62
 • Atletičari
  • - Skok u dalj - Analiza - Jugoslavija - Magistarski radovi 278
  • - Sportski trening - Periodizacija treninga - Magistarski radovi 262
 • Atletika
  • - Antropometrijske karakteristike - Motoričke sposobnosti - Magistarski radovi 78
  • - Bacanja - Žene - Magistarski radovi 141
  • - Bacanje kugle
   • - Takmičarski rezultati - Magistarski radovi 161
   • - Tehnika - Magistarski radovi 100
  • - Eksplozivna snaga - Pliometrija - Magistarski radovi 204
  • - Maraton - Trening - Jugoslavija - Magistarski radovi 324
  • - Motoričke sposobnosti - Učenice - Magistarski radovi 44
  • - Program - Učenici - Magistarski radovi 229
  • - Radni kapacitet - Biomotoričke sposobnosti - Magistarski radovi 1
  • - Rezultati - Učenice - Magistarski radovi 44
  • - Skok u dalj - Tehnika - Jugoslavija - Magistarski radovi 278
  • - Skok u vis
   • - Obuka - Magistarski radovi 94
   • - Tehnika - Magistarski radovi 19 , 297
  • - Sprint
   • - Brzina - Magistarski radovi 304
   • - Rezultati - Magistarski radovi 314
   • - Skočnost - Magistarski radovi 31
   • - Vizuelni orijentir - Magistarski radovi 13
  • - Sprint 100m - Skok u dalj - Magistarski radovi 292
  • - Svetski atletičari - Sirijski atletičari - Magistarski radovi 17
  • - Trčanje
   • - Magistarski radovi 27 , 145
   • - Maksimalna brzina - Magistarski radovi 281
   • - Niski start - Magistarski radovi 138
   • - Trening - Antička Grčka - Magistarski radovi 215
  • - Trenažna sredstva - Trčanja dugih pruga - Jugoslavija - Magistarski radovi 262
  • - Trkači - Trenažni ciklus - Magistarski radovi 47 , 147
  • - Trkači na duge pruge - Trenažni ciklus - Magistarski radovi 125
  • - Učenice - Osnovna škola - Magistarski radovi 18
  • - Učenici - Osnovna škola - Magistarski radovi 39
 • Atletska škola - Program - Osnovna škola - Magistarski radovi 18
 • Atletski troboj - Motorički status - Takmičarski učinak - Magistarski radovi 78
 • Bacanja
  • - Analiza - Svetski rezultati - Magistarski radovi 141
  • - Žene - Prognoza razvoja - Magistarski radovi 141
 • Bacanje kugle
  • - Metodika - Efikasnost - Magistarski radovi 100
  • - Tehnika - Taktika - Magistarski radovi 161
 • Beogradski maraton
  • - Mediji - Beograd - Magistarski radovi 184
  • - 1988- - Magistarski radovi 184
 • Biologija čoveka
  • - Fizičke sposobnosti - Omladina - Priština - Magistarski radovi 320
  • - Telesna težina - Redukcija - Magistarski radovi 104
 • Biologija razvoja čoveka - Fizički razvoj - Fizičke sposobnosti
    • - Magistarski radovi 59 , 67
    • - Sombor - Magistarski radovi 264
  • - Složeni pokreti - Vertikalni skok - Magistarski radovi 322
 • Biomehanička analiza
  • - Ples - Kinematika - Magistarski radovi 102
  • - Terminalni pokreti - Motorna kontrola - Magistarski radovi 84
 • Biomehanika - Antropomotorika
  • - Fiziologija sporta - Magistarski radovi 149 , 159
  • - Magistarski radovi 133
  • - Mišićno naprezanje - Snaga - Magistarski radovi 235
  • - Pliometrija - Repetitivni potencijal - Magistarski radovi 227 , 312
  • - Preskok - Rameni pojas - Magistarski radovi 271
  • - Razvoj - Mišićni potencijal - Magistarski radovi 79
  • - Ritmičko-sportska gimnastika - Magistarski radovi 248
  • - Rukomet - Magistarski radovi 238
  • - Snaga
   • - Brzina - Magistarski radovi 111 , 145
   • - Mišići - Magistarski radovi 132 , 172
   • - Ritam - Magistarski radovi 325
  • - Sportska gimnastika - Magistarski radovi 222
  • - Udarni impuls - Fudbaleri - Magistarski radovi 69
  • - Upor
   • - Krugovi - Magistarski radovi 241
   • - Naupor - Magistarski radovi 283
 • Biomehanika sporta
  • - Fleksiona amplituda - Trbušni mišići - Magistarski radovi 149
  • - Mišićno naprezanje
   • - Karate - Magistarski radovi 303
   • - Magistarski radovi 140
   • - Pubertet - Magistarski radovi 116
 • Biomotoričke sposobnosti
  • - Antropometrijske dimenzije - Telesna masa - Magistarski radovi 124
  • - Učenici
   • - Osnovna škola - Beograd - Kraljevo - Magistarski radovi 103
   • - Srednja škola - Magistarski radovi 255
 • Biomotorika - Sistematsko vežbanje - Repetitivni potencijal - Magistarski radovi 277
 • Boks
  • - Brzina pokreta (direkta) - Magistarski radovi 43
  • - Direkt - Kroše - Magistarski radovi 43
  • - Izdržljivost - Fiziologija - Magistarski radovi 237
  • - Udarni impuls - Balističko klatno - Magistarski radovi 43
 • Borilački sportovi
  • - Kendo - Takmičarska borba - Magistarski radovi 175
  • - Magistarski radovi 323
 • Brzi terminalni pokreti - Motorni programi - Motorno učenje - Magistarski radovi 84
 • Centralna kretanja
  • - Situaciona kretanja - Biomehanika - Magistarski radovi 53
  • - Teorijski model - Situacioni uslovi - Magistarski radovi 53
 • Corporate Wellness 177a

 • Deca
  • - Antropomotorika - Magistarski radovi 129
  • - Motoričke sposobnosti - Brzina - Magistarski radovi 129
 • Deca, predškolski uzrast - Biomotoričke sposobnosti - Fizičko vežbanje - Magistarski radovi 40
 • Dečaci
  • - Balistički potencijal - Repetitivni potencijal - Magistarski radovi 37
  • - Mišićno naprezanje - Repetitivni potencijal - Magistarski radovi 227 , 312
 • Dečija psihologija - Inteligencija - Magistarski radovi 287
 • Dijagonalni stavovi - Linijski stavovi - Vremenski parametri - Magistarski radovi 7
 • Dizanje tegova - Evropska prvenstva - Sportski rezultat - 1993-1996 - Magistarski radovi 176
 • Dnevni list "Politika" - Fizička kultura - 1945-1965 - Magistarski radovi 119
 • Doručak
  • - Redovna konzumacija - Neredovna konzumacija - Magistarski radovi 166
  • - Škola - Uspeh - Magistarski radovi 166
 • Društveni ples - Koordinisane kretnje - Ritam - Magistarski radovi 127
 • Dugoprugaši - Sportska takmičenja - Sportska forma - Magistarski radovi 262
 • Dužina pokreta - Elektromiografska aktivnost (EMG) - Opterećenje - Magistarski radovi 267
 • Džudo
  • - Antropometrija - Biomehanika - Magistarski radovi 243
  • - Morfološki status - Studenti - Viša škola unutrašnjih poslova - Magistarski radovi 29
  • - Motoričke karakteristike - Morfološke karakteristike - Magistarski radovi 24
  • - Motorika - Pubertet - Magistarski radovi 243
  • - Rezultati - Evropska prvenstva - 1994-1995 - Magistarski radovi 266
  • - Snaga
   • - Brzina - Magastarski radovi 96
   • - Maksimalna snaga - Brzinska snaga - Eksplozivna snaga - Magistarski radovi 154
   • - Sportski rezultat - Magistarski radovi 96
  • - Studenti fizičke kulture - Magistarski radovi 242
  • - Tehnika - Specijalno fizičko obrazovanje - Magistarski radovi 24
  • - Tehnika bacanja - Motorički zadaci - Viša škola unutrašnjih poslova - Magistarski radovi 29
  • - Tehnike - Magistarski radovi 154
  • - Trening - Biomehanika - Magistarski radovi 225

 • Elementarne igre - Rekreacija - Fizička radna sposobnost - Magistarski radovi 105
 • Fizička kultura
  • - Društvene organizacije za fizičku kulturu - Selo - Magistarski radovi 156
  • - Informacioni izvori - Magistarski radovi 15
  • - Konativni faktori - Učenici - Magistarski radovi 14
  • - Prostorne mogućnosti - Stanovništvo - Barajevo - Magistarski radovi 63
  • - Socio-demografski faktori - Stavovi - Centralna Srbija - Magistarski radovi 206
  • - Sportska rubrika - Dnevni list "Politika" - Beograd - 1945-1965 - Magistarski radovi 119
 • Fizičke aktivnosti - Motoričke sposobnost - Deca, predškolski uzrast - Magistarski radovi 270 , 279
 • Fizičke sposobnosti
  • - Antropometrija - Kružni trening - Magistarski radovi 214
  • - Sportsko-tehničko znanje - Antropometrija - Magistarski radovi 157
 • Fizički razvitak - Biomotoričke sposobnosti - Učenici - Niš - Beograd - Kraljevo - Magistarski radovi 106
 • Fizički razvoj
  • - Aerobni kapaciteti - Anaerobni kapaciteti - Magistarski radovi 255
  • - Fizičke sposobnosti - Učenici
    • - Beograd - Srbija - Magistarski radovi 57
    • - Pirot - Magistarski radovi 42
    • - Vojvodina - Magistarski radovi 139
  • - Motoričke sposobnost - Učenice - Osnovna škola - Magistarski radovi 142
  • - Motoričke sposobnosti
   • - Komparativna analiza - Beograd - Magistarski radovi 265
   • - Studenti - Niš - Magistarski radovi 85
   • - Učenici - Magistarski radovi 186
  • - Učenici - Osnovna škola - Beograd - Magistarski radovi 310
  • - Uspeh
   • - Bacanje kugle - Magistarski radovi 310
   • - Skok uvis - Magistarski radovi 310
 • Fizičko vaspitanje
  • - Antropometrija - Motoričke sposobnosti - Magistarski radovi 165
  • - Antropometrijske karakteristike - Biomotoričke karakteristike - Magistarski radovi 325
  • - Biomehanika - Adolescenti - Magistarski radovi 255
  • - Biomotoričke karakteristike - Studenti - Magistarski radovi 307
  • - Čas - Intezifikacija - Magistarski radovi 318
  • - Dopunske vežbe - Inteziviranje - Magistarski radovi 282
  • - Efikasnost - Nastava - Magistarski radovi 165
  • - Evaluacija - Pedagogija - Magistarski rad 169
  • - Higijena - Škola - Magistarski radovi 166 , 230
  • - Higijenski uslovi - Magistarski radovi 316
  • - Istorija
   • - Foča - 1942 - Magistarski radovi 220
   • - Srbija
    • - Kragujevac - 1879-1971 - Magistarski radovi 89
    • - 1879-1971 - Magistarski radovi 136
    • - Užice - Srbija - 1919-1969 - Magistarski radovi 134
  • - Izleti - Kretanje - Avala - Magistarski radovi 180
  • - Košarka - Eksperimentalni program - Motoričke sposobnosti - Magistarski radovi 243a
  • - Kružni trening - Rad sa stanicama - Magistarski radovi 309
  • - Motoričke sposobnosti - Koreografija - Magistarski radovi 271a
  • - Muzika - Pokret - Magistarski radovi 239
  • - Narodni plesovi - Magistarski radovi 131
  • - Nastava
   • - Atletika - Magistarski radovi 229
   • - Fudbal - Magistarski radovi 301
   • - Košarka - Magistarski radovi 8 , 51 , 221
   • - Mlađi školski uzrast - Magistarski radovi 178
   • - Nastavnik - Magistarski radovi 91
   • - Osnovna škola - Magistarski radovi 21 , 83 , 91 , 169
   • - Osnovne škole - Magistarski radovi 232
   • - Planiranje - Magistarski radovi 168
   • - Povređivanje
    • - Magistarski radovi 311
    • - Novi Sad - Magistarski radovi 190
   • - Rukomet - Magistarski radovi 80
   • - Socijalni stavovi - Magistarski radovi 14
   • - Srednja škola - Magistarski radovi 58
   • - Stopalo, svod - Magistarski radovi 209 , 249
   • - Struktura časa - Magistarski radovi 157 , 214
   • - Studenti
    • - Magistarski radovi 254
    • - Prirodno-matematički fakultet - Magistarski radovi 307
   • - Studentkinje - Novosadski univerzitet - Magistarski radovi 217
   • - Učenici
  • - Nastavnici - Učenici - Ocenjivanje - Magistarski radovi 54
  • - Nastavnik - Učenik - Magistarski radovi 250
  • - Opšta koordinacija - Specifična koordinacija - Magistarski radovi 48
  • - Opterećenost - Inteziviranje - Magistarski radovi 212
  • - Osnovna škola - Učenici - Magistarski radovi 165
  • - Osnovne škole - Srednje škole
    • - Smederevo - Magistarski radovi 316
    • - Srbija - Magistarski radovi 207
  • - Predškolska deca - Magistarski radovi 137
  • - Programi - Motoričke sposobnosti - Novosadski univerzitet - Magistarski radovi 217
  • - Programirana nastava
   • - Košarka - Učenice - Magistarski radovi 263
   • - Motoričke sposobnosti - Magistarski radovi 178 230a
   • - Psihosomatski status - Učenici - Magistarski radovi 210
   • - Rukomet - Učenici - Vrnjačka Banja - Magistarski radovi 272
  • - Prostorno-tehnički uslovi
   • - Magistarski radovi 316
   • - Srbija - Magistarski radovi 207
  • - Psihologija sporta - Magistarski radovi 224
  • - Racionalizacija - Inteziviranje - Magistarski radovi 58
  • - Snaga - Sila - Magistarski radovi 214
  • - Srpske osnovne škole - Vojvodina - 1848-1914 - Magistarski radovi 20
  • - Srpske škole - Istorija - Magistarski radovi 68
  • - Učenici
   • - Integralni razvoj - Psihološke karakteristike - Magistarski radovi 230a
    • - Pažnja - Pamćenje - Magistarski radovi 21
    • - Selo - Grad - Magistarski radovi 193
    • - Snaga - Magistarski radovi 325
    • - Srednja škola - Magistarski radovi 318
   • - Udžbenici - Osnovna škola - Magistarski radovi 171
   • - Uticaj
    • - Sportske aktivnosti - Studenti - Magistarski radovi 254
    • - Učenici - Magistarski radovi 168
   • - Vančasovne aktivnosti
    • - Izleti - Kragujevac - Magistarski radovi 208
    • - Motoričke sposobnosti - Magistarski radovi 26
   • - Vannastavne aktivnosti - Sportske igre - Vojvodina - Magistarski radovi 130
   • - Vežbe na spravama - Program - Magistarski radovi 52
   • - Vežbe oblikovanja - Magistarski radovi 245
   • - Vrednovanje - Osnovne škole - Magistarski radovi 232
   • - Ženska školska deca - Uhranjenost - Magistarski radovi 28
  • Fizičko vezbanje - Učenici - Asimetričnost ekstremiteta - Magistarski radovi 62
  • Fizičko vežbanje
   • - Donji ekstremiteti - Odskok - Magistarski radovi 132
   • - Mišići - Opterećenost - Magistarski radovi 227 , 312
   • - Motoričke sposobnosti
    • - Aktivni odmor - Osnovna škola - Disciplina - Magistarski radovi 179
    • - Razvoj - Magistarski radovi 142 , 270 , 279
   • - Trening - Izometrijski potencijal - Magistarski radovi 108
   • - Učenici - Osnovna škola - Magistarski radovi 59
   • - Uticaj
    • - Intelektualne sposobnosti - Magistarski radovi 21
    • - Rad - Magistarski radovi 2
   • - Vežbanje po izboru - Gimnazije - Magistarski radovi 321
   • - Zagrevanje - Kičmeni stub - Magistarski radovi 110
   • - Zamor - Ritam izvođenja - Magistarski radovi 133
   • - Žene - Stavovi - Magistarski radovi 253
  • Fiziologija sporta
   • - Fizički napor - Anaerobni prag - Magistarski radovi 101
   • - Fizičko vežbanje - Fizički razvoj - Magistarski radovi 3
   • - Magistarski radovi 140 , 247 , 303
   • - Repetitivno naprezanje - Opterećenje - Magistarski radovi 116
   • - Zamorenost - Vežbe oblokovanja - Magistarski radovi 133
  • Fudbal
   • - Antropometrija - Magistarski radovi 77
   • - Antropomotorika - Fiziologija - Magistarski radovi 98
   • - Balistika - Udarni impuls - Magistarski radovi 69
   • - Biomehanička analiza - Magistarski radovi 188
   • - Biomehanika - Trening - Magistarski radovi 122
   • - Evropsko prvenstvo - Finalne utakmice - Magistarski radovi 164
   • - Fizički razvoj
    • - Dečaci od 10-15 godina - Magistarski radovi 185
    • - Motoričke sposobnosti - Magistarski radovi 185
   • - Grčka reprezentacija - Evropsko prvenstvo - Portugalija - 2004 - Magistarski radovi 118
   • - Istorija - Šaleška dolina (Slovenija) - 1948-1988 - Magistarski radovi 273
   • - Motoričke sposobnosti - Magistarski radovi 268
   • - Napad - Taktika - Magistarski radovi 93
   • - Nastava - Didaktički model - Magistarski radovi 301
   • - Savremeno shvatanje - Značaj - Magistarski radovi 258
   • - Svetsko prvenstvo - Španija - 1982 - Magistarski radovi 4 li> - Škola - Organizacija - Magistarski radovi 31a
   • - Taktika
    • - Evropsko prvenstvo - 2004 - Magistarski radovi 118
    • - Napad - 1992 - Magistarski radovi 164
   • - Tehnika - Mlađe katagorije - Magistarski radovi 268
   • - Trening
    • - Pliometrija - Magistarski radovi 69
    • - Pripremni period - Magistarski radovi 188
    • - Udarni metod - Magistarski radovi 99
   • - Trening, udarni - Odrazni impuls - Magistarski radovi 122
   • - Udarac - Biomehanička analiza - Magistarski radovi 99
  • Fudbaleri
   • - Brzinska izdržljivost - Intervali odmora - Magistarski radovi 188
   • - Mišićno naprezanje - Udarac nogom - Magistarski radovi 99
   • - Psihosomatski status
    • - Magistarski radovi 251
    • - Različit rang - Magistrski radovi 275
   • - Reprezentativci - Analiza - Magistarski radovi 4
   • - Situacioni testovi - Rezultati - Magistarski radovi 77
   • - Техничко-тактичке способности - Кондиција - Магистарски радови 98
  • Funkcionalne sposobnosti - Odrasli - Fiziologija - Magistarski radovi 3
  • Gimnastičari
   • - Gimnastičarke - Selekcija - Magistarski radovi 73
   • - Ocenjivanje - Stepen težine - Magistarski radovi 222
  • Gimnastički preskoci - Kinematičko modeliranje - Goniometrijski parametri - Magistarski radovi 34
  • Gimnastika
   • - Atletika - Košarka - Magistarski radovi 231
   • - Konj sa hvataljkama - Sila mišića - Balistička kriva - Magistarski radovi 271
   • - Modeli - Selekcija - Magistarski radovi 73
   • - Ples - Nastavni program - Studentkinje - Beogradski univerzitet - Magistarski radovi 55

  • Hardvarski step-test - Döbelnov step-test - Standardizacija - Magistarski radovi 290
  • Higijena
   • - Buka - Mere zaštite - Magistarski radovi 230
   • - Ishrana - Redukcija težine - Magistarski radovi 104
   • - Uhranjenost - Fizičko vaspitanje - Beograd - Magistarski radovi 28

  • Igra - Vaspitanje - Magistarski radovi 299
  • Igre - Pokret - Donji ekstremiteti - Magistarski radovi 160
  • Izleti u prirodi - Učecnici - Osnovna škola - Magistarski radovi 208
  • Izometrijski tretman - Repetitivni tretman - Ograničena amplituda - Magistarski radovi 79
  • Jugoslovenski sprinteri - Svetski sprinteri - Sportski rezultati - Magistarski radovi 314
  • Kajakaši - Motoričke sposobnosti - Magistarski radovi 38
  • Karate
   • - Antropomotorika - Magistarski radovi 303
   • - Borbe - Magistarski radovi 75
   • - Modeli napada - Motoričke sposobnosti - Magistarski radovi 198
   • - Obuka - Deca - Magistarski radovi 294
   • - Porodica - Uspešnost - Magistarski radovi 107
   • - Sportska borba - Struktura - Magistarski radovi 126
   • - Tehnika - Deca - Magistarski radovi 294
   • - Tehnike - Modelovanje - Magistarski radovi 7
  • Karatisti
   • - Socio-ekonomski faktori - Uticaj - Magistarski radovi 107
   • - Tehničko-taktičke karakteristike - Težinske kategorije - Jugoslavija - Magistarski radovi 75
  • Kendo - Tehnika - Taktika - Magistarski radovi 175
  • Kičmeni stub - Zagrevanje - Pokretljivost - Magistarski radovi 110
  • Kik boks - Ful kontakt - Poentirajuće tehnike - Magistarski radovi 33
  • Kik bokseri - Svetska prvenstva - Rezultati
     • - Beograd - 2001 - Magistarski radovi 33
     • - Pariz - 2003 - Magistarski radovi 33
  • Kineziterapija
   • - Fizičko vaspitanje - Učenice - Magistarski radovi 305
   • - Kičmeni stub - Poremećaji - Magistarski radovi 298 , 327
  • Konj sa hvataljkama - Biomehanička analiza - Estetski efekat - Magistarski radovi 35
  • Korektivna gimnastika
   • - Držanje tela - Osnovna škola - Magistarski radovi 305
   • - Fiziologija - Kičmeni stub - Magistarski radovi 110
   • - Kičmeni stub - Sagitalna ravan - Magistarski radovi 327
   • - Kineziterapija - Magistarski radovi 209 , 249
   • - Skolioze - Asimetrične vežbe - Magistarski radovi 298
  • Koš - Mišićna naprezanja - Bacanja - Magistarski radovi 219
  • Košarka
   • - Antropometrijske karakteristike - Biomotoričke sposobnosti - Magistarski radovi 205
   • - Istorija - Razvoj - Magistarski radovi 218
   • - Mlađi uzrast - Motoričke sposobnosti - Fizički razvitak - Magistarski radovi 42a
   • - Preciznost - Koš - Magistarski radovi 219
   • - Trening - Skočnost - Magistarski radovi 144
   • - Učenici
    • - Osnovna škola - Magistarski radovi 8 , 51
    • - Srednja škola - Magistarski radovi 221
    • - Učenici domova - Srednja škola - Magistarski radovi 243a
  • Košarkaši
   • - Asimetrija ekstremiteta - Mišićna sila - Snaga - Magistarski radovi 42a
   • - Integrativne osobine ličnosti - Uspeh - Magistarski radovi 276
   • - Juniori - Trening - Magistarski radovi 144
   • - Telesne karakteristike - Motoričke sposobnosti - Magistarski radovi 205
   • - Udarni metod - Specifični metod - Magistarski radovi 144
  • Košarkaška motorika - Kognitivne sposobnosti - Uspeh - Magistarski radovi 92
  • Kovrtljaj napred i nazad - Vratilo - Upori - Biomotorika - Magistarski radovi 53
  • Kragujevačka gimnazija - 1833-1941 - Magistarski radovi 89
  • Kros
   • - Beograd - Magistarski radovi 162
   • - Dužina staze - Takmičenja - Magistarski radovi 177
  • Kros takmičenja - Učenici - Organizacija - Magistarski radovi 177
  • Krvne grupe ABO - Skočnost - Korelacija - Magistarski radovi 280
  • Kvalitet života - Školska deca - Jugoslavija 143
  • Manopedalni redosled - Pedomalni redosled - Centripetalni redosled - Magistarski radovi 245
  • Maratonci - Trening - Pripremni period - Jugoslavija - Magistarski radovi 324
  • menadžment 177a
  • Menadžment
   • - Fitnes klub - Magistarski radovi 284
   • - Sportske organizacije - Magistarski radovi 300
  • Mentalno zdravlje - Adolescenti - Izbeglice - 1993-1997 - Magistarski radovi 36
  • Metodika fizičkog vaspitanja
   • - Magistarski radovi 321
   • - Odbojka - Transfer - Interferencija - Osnovna škola - Magistarski radovi 263
   • - Stavovi učenika - Stavovi nastavnika - Magistarski radovi 91
   • - Učenici
    • - Ocenjivanje - Magistarski radovi 195 , 257
    • - Opisno ocenjivanje - Srednja škola - Magistarski radovi 54
    • - Osnovna škola - Magistarski radovi 123
   • - Udžbenici - Magistarski radovi 171
   • - Ujednačavanje odeljenja - Učenice - Magistarski radovi 142
  • Metodika fizičkog vaspitnja - Osnovna škola - Magistarski radovi 193
  • Metodologija fizičkog vaspitanja - Testovi - Kompjuterizovana posturografija - Magistarski radovi 16
  • Milicioneri - Motoričke sposobnosti
    • - Antropomotorika - Magistarski radovi 95
    • - Magistarski radovi 189
  • Mišići agonisti - Korelacija - Mišići antagonisti - Magistarski radovi 235
  • Mišići buta - Rastezanje - Noga - Magistarski radovi 113
  • Mišići noge - Snaga - Sportski rezultat - Magistarski radovi 152
  • Mišići opružači
   • - Donji ekstremiteti - Biomehanička analiza - Magistarski radovi 111
   • - Noga - Biomehanička analiza - Magistarski radovi 132
  • Mišići pregibači - Lakat - Biomehanička analiza - Magistarski radovi 79 , 172
  • Mišići trbuha - Zglob kuka - Pregibanje - Magistarski radovi 149 , 159
  • Mišićna aktivacija - Skokovi - Donji ekstremiteti - Magistarski radovi 197a
  • Mišićna sila - Brzina pokreta - Ubrzanje - Magistarski radovi 267
  • Mladi odbojkaši - Motorički status - Takmičarski učinak - Magistarski radovi 226
  • Mladi rukometaši
   • - Školska populacija - Poređenje - Beograd - Magistarski radovi 66
   • Mladi rukometaši
    • - Pliometrijski trening - Miogene sposobnosti - Magistarski radovi 211a
    • - Trening - Magistarski radovi 66
   • Morfološke karakteristike
    • - Motoričke karakteristike - Vaterpolisti - Split - Magistarski radovi 261
    • - Motoričke sposobnosti - Učenice - Magistarski radovi 18
    • - Vertikalni skok - Fudbal - Magistarski radovi 322
   • Morfološki status - Motoričke sposobnosti - Učenici - Magistarski radovi 83
   • Motivacija
    • - Uspešnost - Karatisti - Magistarski radovi 107
    • - Vaspitanje - Program - Magistarski radovi 214
   • Motoričke karakteristike - Morfološke karakteristike - Kolektivni sportovi - Magistarski radovi 25
   • Motoričke sposobnosti
    • - Efikasnost - Specijalne jedinice - Magistarski radovi 285
    • - Fizički razvoj - Osnovna škola - Magistarski radovi 328
    • - Funkcionalne sposobnosti - Karatisti - Magistarski radovi 294
    • - Motorički testovi - Ocenjivanje - Magistarski radovi 9
    • - Ravnoteža - Magistarski radovi 16
    • - Sila - Parcijalni pokazatelji - Magistarski radovi 5
    • - Telesne sposobnosti - Sazrevanje - Magistarski radovi 200
    • - Testovi - Skaliranje - Magistarski radovi 129
    • - Vannastavne aktivnosti - Učenici - Magistarski radovi 130
   • Motoričko ponašanje - Intelektualne sposobnosti - Deca predškolskog uzrasta - Magistarski radovi 287
   • Muzika - Obučavanje - Pokret - Magistarski radovi 239
   • Narodna nadmetanja - Folklor
     • - Gruža - Magistarski radovi 146
     • - Rađevina - Magistarski radovi 234
   • Narodne sportske igre
    • - Etnologija - Magistarski radovi 234
    • - Fizičko vaspitanje - Magistarski radovi 146
   • Narodni plesovi - Učenici - Srednje škole - Beograd - Magistarski radovi 131
   • Nastava - Programi - Fizičko vaspitanje - Magistarski radovi 254 , 307
   • Nastava fizičkog vaspitanja - Buka - Učenici - Srednja škola - Magistarski radovi 230
   • Nastava fizičkog vaspitanje - Rukometna sekcija - Osnovna škola - Magistarski radovi 240
   • Nastavna situacija - Uspešnost - Emocionalnost - Magistarski radovi 250
   • Nastavnik - Učenik - Procena - Magistarski radovi 250
   • Natošević, Đorđe - Biografije - Magistarski radovi 68
   • Objekti za fizičku kulturu - Fizičko vežbanje - Interesovanje - Barajevo - Magistarski radovi 63
   • Odbojka
    • - Antropometrijske karakteristike - Motoričke sposobnosti - Magistarski radovi 226
    • - Magistarski radovi 201
    • - Psihičke karakteristike - Modeli - Jugoslavija - Magistarski radovi 187
    • - Situacioni trening - Magistarski radovi 202
    • - Skočni zglob - Skočnost - Magistarski radovi 128
    • - Spretnost - Ruke - Magistarski radovi 155
    • - Tehničko-taktički elementi - Magistarski radovi 65
    • - Tehnika - Rezultat - Magistarski radovi 202
    • - Teorijska priprema - Treneri - Magistarski radovi 109
   • Odbojkaša
    • - Amplituda pokreta - Magistarski radovi 128
    • - Biomehanika - Magistarski radovi 128
   • Odbojkaši
    • - Fiziološka svojstva - Magistarski radovi 6
    • - Mišići nogu - F-t karakteristike - Magistarski radovi 91a
    • - Motoričke sposobnosti - Morfološke sposobnosti - Bosna i Hercegovina - Magistarski radovi 150
    • - Psihička sposobnost - Takmičarski rezultati - Magistarski radovi 6
    • - Telesni status - Motoričke sposobnosti - Magistarski radovi 201
   • Odbojkašice
    • - Fiziološka svojstva - Magistarski radovi 6
    • - Kadetski uzrast - Srednja škola - Magistarski radovi 109
    • - Takmičarski rezultati - Psihička sposobnost - Magistarski radovi 6
    • - Trening - Magistarski radovi 109
   • Olimpijada radničko sportskih aktivnosti Vojvodine (ORSAV) - Magistarski radovi 117
   • Olimpijske igre - Trkači - Trening - Antička Grčka - Magistarski radovi 215
   • Olimpijske seoske igre Srbije
    • - Učesnici - Stavovi - Magistarski radovi 156
    • - 1974- - Magistarski radovi 156
   • Olimpijske sportske igre školske omladine Srbije - 1970-1992 - Magistarski radovi 90
   • Opšte i specijalno fizičko vaspitanje - Specijalne motoričke sposobnosti - Policija - Kragujevac - Magistarski radovi 56
   • Organizacija rada - Fitness klub - Magistarski radovi 284
   • Osnovne škole - Nastava - Fizičko vaspitanje - Magistarski radovi 232
   • Pedagogija sporta
    • - Igre - Vaspitno-obrazovna uloga - Magistarski radovi 70
    • - Podsticanje - Mladi sportisti - Magistarski radovi 153
    • - Stavovi učenika - Stavovi nastavnika - Magistarski rad 169
   • Pešačenje - Školski izleti - Teren - Avala - Magistarski radovi 180
   • Pioniri - Omladinci - Plivači - Magistarski radovi 148
   • Planinarenje - Fitnes status - Žene preko 60 godina - Magistarski radovi 114
   • Plesovi
    • - Ritam - Koordinacija - Magistarski radovi 127 , 160
    • - Tehnika - Biomehanika - Magistarski radovi 102
   • Pliometrija
    • - Miometrija - Izometrija - Magistarski radovi 30
    • - Mišići opružači - Noga - Magistarski radovi 37
    • - Odbojkaši - Magistarski radovi 91a
   • Pliometrijski trening - Vertikalni odskok - Sila - vreme - Magistarski radovi 170
   • Plivači
    • - Antropometrija - Rezultati - Magistarski radovi 167
    • - Brzina - Selekcija - Magistarski radovi 173
    • - Motoričke sposobnosti - Snaga - Magistarski radovi 223
    • - Obuka - Motorno učenje - Magistarski radovi 216
   • Plivači, jugoslovenski - Tehnika - Magistarski radovi 319
   • Plivači, svetski - Tehnika - Priprema - Magistarski radovi 319
   • Plivanje
    • - Brzina - Antropomitrijske varijable - Magistarski radovi 148 , 173
    • - Fleksibilnost - Pioniri - Magistarski radovi 148
    • - Magistarski radovi 167
    • - Obuka neplivača - Metodički principi - Magistarski radovi 216
    • - Predškolska deca - Motorička sposobnost - Magistarski radovi 137
    • - Studenti, neplivači - Obuka - Magistarski radovi 216
    • - Tehnika - Pripremljenost - Magistarski radovi 319
    • - Testovi - Pioniri - Magistarski radovi 173
    • - Trening snage - Magistarski radovi 223
   • Policijska akademija - Studenti - Plivanje - Magistarski radovi 50
   • Predškolska deca - Komparativna analiza - Fizički razvoj - Magistarski radovi 265
   • Predškolski uzrast
    • - Biomotoričke sposobnosti - Pojam o sebi (self-koncept) - Magistarski radovi 224
    • - Fizičko vežbanje - Metode rada - Magistarski radovi 40
   • Prijemni ispit - Kandidati - Fakultet za fizičko vaspitanje - Beograd - Magistarski radovi 124
   • Prognostika - Optimalizacija - Kontrola - Magistarski radovi 213
   • Psihologija ličnosti
    • - Odbojkaši - Odbojkašice - Jugoslavija - Magistarski radovi 187
    • - Sportski rezultati - Olimpijske sportske igre školske omladine Srbije (OSIŠOS) - Magistarski radovi 231
   • Psihologija mladosti - Psihološka istraživanja 313
   • Psihologija sporta - Košarka
     • - Kadeti - Magistarski radovi 276
     • - Magistarski radovi 92
    • - Magistarski radovi 214 , 274
    • - OSIŠOS - Magistarski radovi 231
    • - Rvanje - Magistarski radovi 211
   • Psihosomatski status - Učenici - Osnovna škola
      • - Magistarski radovi 210
      • - Vrnjačka Banja - Magistarski radovi 272

   • Ravnoteža - Testovi - Pouzdanost - Osetljivost - Magistarski radovi 16
   • Razboj - Oscilovanje težišta - Biomehanička analiza - Magistarski radovi 121
   • Rekreacija
    • - Dva programa - Valorizacija efekata - SRC "Tašmajdan" 183
    • - "High-low" aerobik - Aerobno vežbanje uz muziku - Magistarski radovi 271a
    • - Kros-trke - Beograd - Magistarski radovi 162
    • - Motivacija vežbača - Fitnes klubovi - Beograd - Magistarski radovi 308
    • - Motivi - Odrasli učesnici - Kopaonik - Magistarski radovi 192
    • - Osnovna škola - Interesovanja - Magistarski radovi 260
    • - Produktivnost - Pauza - Magistarski radovi 329
    • - Programirano vežbanje - Žene - Niš - Magistarski radovi 151
    • - Rad - Rezultati - Magistarski radovi 2
    • - Radničke sportske aktivnosti - Biomotorički status - Vojvodina - Magistarski radovi 117
    • - Roditelji - Stavovi - Magistarski radovi 260
    • - Sport - Istorija - Beograd - Magistarski radovi 36a
    • - Stavovi - Zaposleni - Sarajevo - Magistarski radovi 22
    • - Stručno naučni skupovi - Analiza - Magistarski radovi 72
    • - Tenis
     • - Motivacija - Magistarski radovi 295
     • - Sociologija sporta - Magistarski radovi 295
    • - Trim staza - Košutnjak - Magistarski radovi 203
    • - Turizam - Ličnost animatora - Magistarski rad 91b
    • - Učenice - Srednja škola - Magistarski radovi 23
    • - Učenici
     • - Osnovna škola - Magistarski radovi 120 , 326
     • - Srednja škola - Magistarski radovi 296
     • - Stavovi - Arilje - Magistarski radovi 260
    • - Učešće - Motivi - Ivanjica - Magistarski radovi 76
    • - Vančasovne aktivnosti - Učenici - Magistarski radovi 281a
    • - Zaposleni - Stavovi - Magistarski radovi 177a
    • - Žene
     • - Magistarski radovi 105
     • - Motorički status - Magistarski radovi 253
     • - Planinarstvo - Magistarski radovi 114
     • - Studentkinje - Beograd - Magistarski radovi 236
   • Rekreativne aktivnosti
    • - Razvoj - Fizička kultura - Sarajevo - Magistarski radovi 22
    • - Zaposleni - Magistarski radovi 76
   • Rekreativno vežbanje - Dnevni odmor - Administrativne radnice - Niš - Magistarski radovi 151
   • Repetitivni mišićni potencijal - Mišićno naprezanje - Fizičko vežbanje - Magistarski radovi 277
   • Reprezentativci - Telesne karakteristike - Motoričke sposobnosti - Magistarski radovi 4
   • Ritmička gimnastika
    • - Koordinacija - Učenice - Magistarski radovi 48
    • - Modelne karakteristike - Morfološke karakteristike - Magistarski radovi 269
    • - Motorno učenje - Učenice - Magistarski radovi 197
    • - Reprezentacija - Jugoslavija - Magistarski radovi 269
    • - Stavovi - Studentkinje - Beogradski univerzitet - Magistarski radovi 55
    • - Tehnika loptom - Tehnika obručem - Magistarski radovi 197
    • - Učenice - Studentkinje - Magistarski radovi 197
   • Ritmičko-sportska gimnastika
    • - Antropometrijske karakteristike - Biomotoričke karakteristike - Magistarski radovi 46
    • - Brzina - Skok - Magistarski radovi 248
    • - Skok - Optimalizacija - Magistarski radovi 248
    • - Uspeh - Predviđanje - Magistarski radovi 46
   • Ruka - Maksimalna frekvencija pokreta - Antropomotorički status - Magistarski radovi 288
   • Rukomet
    • - Antropometrija - Omladinci - Magistarski radovi 238
    • - Antropometrijske karakteristike - Magistarski radovi 12
    • - Bacanja - Početna brzina - Magistarski radovi 238
    • - Bazično-motoričke sposobnosti - Situaciono-motoričke sposobnosti - Magistarski radovi 88
    • - Igrači - Kretanje - Magistarski radovi 64
    • - Osnovna škola - Učenici - Magistarski radovi 80
    • - Programi - Učenici - Magistarski radovi 157
    • - Trener - Psihološki profil - Magistarski radovi 115
    • - Trening - Biomehanika - Magistarski radovi 225
    • - Vannastavne aktivnosti - Učenici - Magistarski radovi 80
    • - Žene
     • - Napad - Magistarski radovi 82
     • - Socijalno-ekonomski status - Magistarski radovi 259
   • Rukometaši
    • - Ciklična kretanja - Aciklična kretanja - Magistarski radovi 64
    • - Telesni status - Motoričke sposobnosti
      • - Beograd - Magistarski radovi 66
      • - Grčka - Magistarski radovi 12
    • - Učenici - Motoričke sposobnosti - Magistarski radovi 240
   • Rukometašice
    • - Psihološke karakteristike - Sportska uspešnost - Magistarski radovi 259
    • - Taktika - Sportska uspešnost - Magistarski radovi 82
   • Rukometna škola - Trening - Učenici - Magistarski radovi 240
   • Rukometne sudije
    • - Psihološki aspekt - Magistarski radovi 306
    • - Sociološki aspekt - Magistarski radovi 306
   • Rvanje
    • - Antička Grčka - Istorija - Magistarski radovi 244
    • - Grčko-rimski stil - Svetsko prvenstvo
      • - Gavle (Švedska) - 1998 - Magistarski radovi 49
      • - Wroclav (Poljska) - 1997 - Magistarski radovi 49
    • - Pripremljenost - Testovi - Magistarski radovi 158
    • - Program - Psihološke karakteristike - Magistarski radovi 211
   • Rvanje grčko-rimskim stilom - Testovi - Validacija - Magistarski radovi 158
   • Situaciono gađanje - Studenti - Vojna akademija vojske Jugoslavije - Magistarski radovi 286
   • Skijanje
    • - Metodika - Obuka - Magistarski radovi 289
    • - Mišići lakta - Snaga - Magistarski radovi 60
   • Skok iz saskoka - Intezitet prirasta sile - Opružači donjih ekstremiteta - noga - Magistarski radovi 45
   • Skok u vis
    • - Motoričke sposobnosti - Učenici - Studenti - Magistarski radovi 297
    • - Učenici - Osnovna škola - Magistarski radovi 19
   • Slobodno vreme
    • - Interesovanja - Stavovi - Magistarski radovi 296
    • - Učenici - Vrednosne orijentacije - Interesovanja - Magistarski radovi 26
   • Smučanje - Magistarski radovi 289
   • Snaga - Jačina - Fudbal - Magistarski radovi 200
   • Socijalni status
    • - Antropometrijske karakteristike - Olimpijada radničkih sportskih aktivnosti - Magistarski radovi 117
    • - Sportska disciplina - Izbor - Novi Sad - Magistarski radovi 246
   • Sociologija sporta - Porodične prilike - Dečaci - Magistarski radovi 328
   • Sokolsko društvo, Porečki srez - 1932-1941 - Magistarski radovi 291
   • Specifično kretanje - Struktura brzine - Policajci - Magistarski radovi 181
   • Specijalno fizičko obrazovanje - Džudo
     • - Magistarski radovi 29
     • - Milicionari - Magistarski radovi 24
   • Specijalno fizičko vaspitanje
    • - Plivanje - Nastava - Magistarski radovi 50
    • - Policijsko-krimininalistička akademija - Studenti - Magistarski radovi 95
    • - Specifična kretanja - Policajci - Magistarski radovi 181
    • - Testovi - Validacija - Magistarski radovi 189
   • Sport
    • - Sportski tim - Konativni faktori - Magistarski radovi 274
    • - Takmičenja - Omladina, srednjoškolska - Srbija - Magistarski radovi 90
    • - Vrhunski - Stratifikacija uzoraka - Magistarski radovi 302
   • Sportisti
    • - Nervno-mišićna reakcija - Brzina pokreta - Magistarski radovi 182
    • - Sportske igre - Intelektualne sposobnosti - Magistarski radovi 10
   • Sportska gimnastika
    • - Istorija - Grčka - 1992-2000 - Magistarski radovi 74
    • - Kinematika
     • - Modeliranje - Magistarski radovi 283
     • - Odnjih - Magistarski radovi 241
    • - Konj sa hvataljkama - Otvoreni striževi - Magistarski radovi 35
    • - Kretne navike - Efikasnost - Magistarski radovi 228
    • - Plovni preskok - Faza naskoka - Oskok sa daske - Magistarski radovi 11
    • - Preskoci - Magistarski radovi 34
    • - Preskok sklonkom - Faza leta - Magistarski radovi 271
    • - Prijemni ispit - Testovi - Beograd - Diplomski radovi 252
    • - Razboj - Njihanje u uporu - Magistarski radovi 121
    • - Skok iz saskoka (drop jump) - Maksimalna sila - Magistarski radovi 45
    • - Slobodne vežbe - Ocenjivanje - Magistarski radovi 222
    • - Tehnika - Premet strance - Magistarski radovi 233
    • - Učenice - Motoričke sposobnosti - Magistarski radovi 199
    • - Učenici - Motorička sposobnost - Magistarski radovi 191
    • - Uspeh - Studenti F F V - Beograd - Diplomski radovi 252
    • - Vežbe na spravama - Učenice - Magistarski radovi 52
   • Sportska medicina
    • - Fizički razvoj - Fizičko vežbanje - Priština - Magistarski radovi 320
    • - Kompozicija tela - Fizičko vežbanje - Magistarski radovi 104
    • - Povrede - Fizičko vežbanje
      • - Magistarski radovi 190
      • - Studenti - Magistarski radovi 311
    • - Učenici
     • - Osnovna škola - Magistarski radovi 67
     • - Učiteljska škola - Sombor - Magistarski radovi 264
   • Sportska rekreacija - Fizičko vaspitanje - Vrhunski sport - Seosko stanovništvo - Magistarski radovi 206
   • Sportske igre - Učenici - Fizički razvoj - Magistarski radovi 130
   • Sportske igre partizana - Magistarski radovi - 1942- 220
   • Sportske povrede - Prevencija - Studenti fizičkog vaspitanja - Magistarski radovi 311
   • Sportski menadžment - Magistarski radovi 300
   • Sportski trening
    • - Aerobno-repetitivni potencijal - Trbušni mišići - Magistarski radovi 159
    • - Kompleksni trening - Pliometija - Diplomski radovi 211a
    • - Mišići
     • - Razvoj - Magistarski radovi 30
     • - Zglob kolena - Magistarski radovi 225
    • - Pliometrija
     • - Uticaj - Magistarski radovi 37
     • - Vežbe za istezanje - Magistarski radovi 113
   • Sportsko novinarstvo - Beograd - Magistarski radovi 97
   • Sportsko-rekreativna takmičenja - Učenici 281a
   • Sprint
    • - Brzina - Magistarski radovi 13
    • - Polazni položaj - Standardna pozicija - Magistarski radovi 304
    • - Učenici - Osnovna škola - Magistarski radovi 31
   • Stavovi - Učenici - Nastavnici - Opisno ocenjivanje - Srednja škola - Magistarski radovi 54
   • Stoni tenis - Tehnika - Taktika - Metodika - Magistarski radovi 119a
   • Stopalo
    • - Longitudinalni svod - Transferzalni svod - Magistarski radovi 249
    • - Nastava - Opterećenja - Magistarski radovi 209
   • Streljaštvo
    • - Alkohol - Takmičenje - Rezultati - Magistarski radovi 86
    • - Motorna veština - Mentalni trening - Magistarski radovi 286
    • - Situaciono gađanje - Pištolj - Magistarski radovi 286
   • Stres - Rat - Magistarski radovi 36
   • Studenti
    • - Filozofski fakultet - Biomotorički status - Nikšić - Magistarski radovi 41
    • - Viša škola unutrašnjih poslova - Biomotoričke sposobnosti - Magistarski radovi 5
   • Studenti Fakulteta za fizičko vaspitanje - Plantografija - Svod stopala - Magistarski radovi 249
   • Studenti fizičke kulture - Motoričke sposobnosti - Magistarski radovi 242
   • Studenti policijske akademije
    • - Fizička sposobnost - Magistarski radovi 315
    • - Situacioni pištoljski poligon - Magistarski radovi 315
   • Svetsko prvenstvo u fudbalu - Analiza taktike napada - Magistarski radovi 93
   • Škola fudbala - Rad trenera - Magistarski radovi 31a
   • Školske igre - Magistarski radovi 70
   • Školski objekti - Kategorizacija - Srbija - Magistarski radovi 207
   • Školsko fizičko vaspitanje - Poboljšanje - Metodika fizičkog vaspitanja - Magistarski radovi 212
   • Školsko fizičko vspitanje - Poboljšanje - Metodika fizičkog vaspitanja - Magistarski radovi 58 , 282
   • Taping test rukom - Standardiziacija uslova - Morfološke karakteristike - Magistarski radovi 288
   • Tekvondo - Olimpijsko vaspitanje - Mladi sportisti - Magistarski radovi 61
   • Telesni sastav - Pokretljivost - Izdržljivost - Magistarski radovi 269
   • Tenis - Selekcija
     • - Dijagnostika - Magistarski radovi 213
     • - Predikcija - Magistarski radovi 174
   • Teniseri - Socijalni status - Motivacija - Magistarski radovi 295
   • Terminalni pokreti - Mišići agonisti - Mišići antagonisti - Magistarski radovi 60 , 267
   • Trčanje - Brzina
     • - Snaga - Magistarski radovi 71
     • - Učenici - Magistarski radovi 247
    • - Duge pruge - Trening - Magistarski radovi 125
    • - Fizičke sposobnosti - Testovi - Magistarski radovi 145
    • - Izdržljivost - Program - Magistarski radovi 23
    • - Niski start - Merenje - Magistarski radovi 138
    • - Skok u dalj - Bacanje kugle - Magistarski radovi 39
    • - Sprint - Dečaci - Magistarski radovi 71
    • - Srednje staze
     • - Taktika - Magistarski radovi 147
     • - Trening - Magistarski radovi 47
    • - Studenti
     • - Magistarski radovi 281
     • - Novi Sad - Magistarski radovi 204
    • - Trening
     • - Opterećenje - Magistarski radovi 281
     • - Tempo - Magistarski radovi 27
     • - Učenici - Srednja škola - Magistarski radovi 111
   • Trčanje na srednjim stazama - Rezultati - Prognoza razvoja - Magistarski radovi 17
   • Trenažeri - Impuls sile - Udarac stopalom - Magistarski radovi 99
   • Trening
    • - Centralni oslonac - Periferni oslonac - Magistarski radovi 159
    • - Džudo - Školska omladina - Magistarski radovi 243
    • - Odskok - Studenti FFK - Donji ekstremiteti - Novi Sad - Magistarski radovi 204
    • - Sistematsko vežbanje - Biomehanika - Magistarski radovi 108
   • Trim staza - Stavovi - Beograd (Košutnjak) - Magistarski radovi 203
   • Trkači - Aerobna radna moć - Anaerobna radna moć - Magistarski radovi 1
   • Učenice - Ishrana - Uspeh - Beograd - Magistarski radovi 28
   • Učenici
    • - Antropomotorički status - Motoričke sposobnosti - Magistarski radovi 301
    • - Biomotoričke sposobnosti - Fizičko vežbanje - Magistarski radovi 318
    • - Doručak - Uspeh - Magistarski radovi 166
    • - Fizički razvoj - Osnovna škola - Magistarski radovi 106
    • - Interesovanja - Stavovi - Magistarski radovi 120
    • - Motivacija - Rukomet - Magistarski radovi 80 , 157
    • - Osnovna škola
     • - Fizičko vežbanje - Magistarski radovi 301
     • - Sportske igre - Magistarski radovi 130
    • - Srednja škola
     • - Metodika fizičkog vaspitanja - Magistarski radovi 168
     • - Svod stopala - Magistarski radovi 209
     • - Telesni razvoj - Fizičke sposobnosti - Selo - Magistarski radovi 193
   • Učiteljska škola - 1919-1969 - Magistarski radovi 134
   • Učiteljske škole - 1870-1971 - Magistarski radovi 136
   • Upravljanje - Tenis - Kompjuter - Magistarski radovi 213
   • Vančasovne aktivnosti - Srednje škole - Fizički razvoj - Magistarski radovi 26
   • Vannastavne aktivnosti - Povređivanje - Učenici - Novi Sad - Magistarski radovi 190
   • Vaterpolo
    • - Motoričke sposobnosti - Brzina - Magistarski radovi 32
    • - Trening
     • - Biomehanika - Magistarski radovi 225
     • - Deca - Magistarski radovi 32
   • Veliki odmor - Učenici - Osnovna škola - Magistarski radovi 179
   • Ventilatorne promene - Gasne promene - Fizički radni kapacitet - Magistarski radovi 101
   • Vertikalni sunožni odskok - Složeni pokreti - Biomehanička analiza - Magistarski radovi 170
   • Veslači - Funkcionalna radna sposobnost - Fiziologija - Magistarski radovi 194
   • Veslanje
    • - Biomehanika - Magistarski radovi 87
    • - Fiziologija - Magistarski radovi 194
    • - Kajak - Antropometrija - Magistarski radovi 38
    • - Motoričke sposobnosti - Psihološki faktori - Magistarski radovi 163
    • - Tehnika - Obuka - Magistarski radovi 87
    • - Tehnika zaveslaja - Biomehanički pristup - Magistarski radovi 196 , 256
   • Vežbanje - Savremeni programi - Kondicija - Magistarski radovi 236
   • Vežbe na spravama - Učenice - Metode obučavanja - Magistarski radovi 199
   • Vežbe oblikovanja - Srčana frekvencija - Krvni pritisak - Magistarski radovi 245
   • Vrhunski sportisti - Socijalni status - Uspeh - Novi Sad - Magistarski radovi 246
   • Vrhunski stonoteniseri 119a
   • Zglob kuka - Potencijal - Mišić - Dužina - Magistarski radovi 149
   • Zimska rekreacija - Sociodemografske karakteristike - Odrasli - Kopaonik - Magistarski radovi 192
   • Ženske juniorske reprezentacije - Motoričke sposobnosti - Antropometrijske karakteristike
      • - Evropa - Magistarski radovi 293
      • - Jugoslavija
       • - Evropa - Magistarski radovi 317
       • - Magistarski radovi 135
 • Poslednje ažurirano subota, 03 decembar 2011 14:01